Author profile picture

De verschillen tussen pakweg het buitengebied van Luijksgestel en de binnenstad van Helmond zijn misschien groot, maar het besef dat de 21 gemeenten binnen de regio Brainport Eindhoven ook gezamenlijk wat opgaven en uitdagingen hebben, is inmiddels wel geland. De vorige week uitgekomen Integrale Strategie Ruimte is daar het directe uitvloeisel van. Waar zetten we de windmolens neer, hoe gaan we om met de huisvestingsbehoeften, hoe zorgen we ervoor dat niet alleen het hele gebied maar ook alle kernen daarbinnen bereikbaar en aantrekkelijk blijven? Dat soort vragen kun je niet per gemeente beantwoorden, dat zal samen moeten gebeuren. Metropoolregio Eindhoven pakte de handschoen op.

 

“Dit is het grote verhaal over onze internationale allure en de regionale eigenheid.”Joan van Dijk, Metropoolregio Eindhoven


Ruimtelijke Strategie

Metropoolregio Eindhoven

Als ergens zichtbaar wordt wat John Jorritsma eerder dit jaar bedoelde met de lange lijnen in de besluitvorming binnen de regio Brainport Eindhoven, dan is wel in de “integrale strategie ruimte”. De nota – of beter gezegd: een prachtige interactieve website – is afgelopen week naar de 21 colleges gestuurd met het verzoek deze zo snel mogelijk op de agenda’s van de gemeenteraden te krijgen. Metropoolregio Eindhoven, de opsteller van de nota, hoopt dat de raden het voor de zomer kunnen behandelen.

Dat wil echter nog niet zeggen dat er ook voor de zomer al een besluit over te verwachten is. Maar het is ook niet zomaar iets, deze nota. In de Ruimtelijke Strategie beschrijven de 21 regiogemeenten hoe ze hun regionale ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te behoren, ruimtelijk willen ondersteunen. Het is een gezamenlijk toekomstbeeld op de hoofdstructuur van de regio voor de komende 20 jaar en vormt een verbinding tussen de opgaven die de subregio’s (stedelijk gebied, de Kempen, de Peel en de A2-gemeenten) voor zichzelf geformuleerd hebben.

En om het nog een slag ingewikkelder te maken: net zo min als de Ruimtelijke Strategie een eindbeeld schetst, is met de goedkeuring door de 21 gemeenteraden het proces voltooid. Want na deze besluitvormingsronde volgen nog de detailleringen en de bijbehorende investeringsrondes. Joan van Dijk van Metropoolregio Eindhoven: “Wat nu voorligt is een kaart – of eigenlijk een reeks kaarten – met daarop de grootste opdrachten en de ontwikkelingslijnen. Dit is het grote verhaal over onze internationale allure en de regionale eigenheid. Het is een ambitie-, inspiratie- en kansendocument; een basis van waaruit we op verschillende niveaus werken aan opgaven op het gebied van de leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van onze regio.”

 

Brainport Actieagenda
Veel van wat in de Brainport Nationale Actieagenda aan bod kwam rond het gewenste voorzieningenniveau voor Brainport, komt terug in de kaarten van de Ruimtelijke Strategie, en dat is niet toevallig. Van Dijk: “Het zou raar zijn als hier ineens heel andere behoeften naar boven zouden komen. Bovendien zijn het voor een groot deel dezelfde mensen die eraan gewerkt hebben.” De totstandkoming van de Ruimtelijke Strategie duurde zo’n anderhalf jaar en is daarmee het eerste grote product van de nu twee jaar bestaande Metropoolregio Eindhoven. De Bergeijkse wethouder Mathijs Kuijken leidde het proces.

E52 gaat ook dieper in op de specifieke thema’s binnen de Ruimtelijke Strategie:

In een apart verhaal gaan we dieper in op de zoektocht naar Ruimte voor Energie