Lecture for Applied Physics students at Delft University of Technology with Aurèle Adam, Programme Director of the Master Applied Physics. © TU Delft.
Author profile picture

Voorzitter van de Kenniscoalitie, Marcel Levi, waarschuwt dat Nederland achterop raakt als de geplande bezuinigingen doorgaan. De coalitieplannen om het aantal internationale studenten en kennismigranten te verminderen, kunnen de toegang tot hoogopgeleid talent beperken. Dit staat in contrast met het doel om 3% van het bbp in R&D te investeren in 2030.

Waarom dit belangrijk is:

De Kenniscoalitie is bezorgd over de positie van Nederland als kennis- en innovatieland naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De voorgenomen bezuinigingen op het Groeifonds, op het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap en op de sectorplannen (hoger onderwijs) zijn nadelig voor onderzoek, wetenschap en innovatie en hebben gevolgen voor de publieke R&D-investeringen.

Impact van bezuinigingen op de kennisbasis

De bezuinigingen die het nieuwe hoofdlijnenakkoord voorstelt, baren de Kenniscoalitie, die onder meer universiteiten en ondernemers vertegenwoordigt, grote zorgen. Het Groeifonds, cruciaal voor het stimuleren van onderzoek en innovatie, wordt uitgefaseerd. Daarnaast zullen de fondsen voor onderzoek en wetenschap met meer dan een miljard euro worden verminderd. Deze financiering is essentieel om de publieke kennisbasis en het innovatievermogen van Nederland te versterken. Levi van de Kenniscoalitie benadrukt dat Nederland “verder achterop zal raken.”

Het hoofdlijnenakkoord spreekt weliswaar van het versterken van de kenniseconomie en innovatie, maar dit staat haaks op de voorgestelde maatregelen. “De coalitie wil het aantal internationale studenten sterk terugdringen en de eisen van de kennismigrantenregeling verscherpen en verhogen. Dat kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van hoogopgeleid talent voor de arbeidsmarkt, en voor de Nederlandse kenniseconomie. Mogelijk zullen ook bedrijven minder investeren, waarmee de positie van Nederland juist wordt verzwakt”, aldus de Kenniscoalitie.

De bijdrage van internationaal talent

Internationale studenten en kennismigranten zijn van onschatbare waarde voor de Nederlandse kenniseconomie en arbeidsmarkt. Ze dragen bij aan een divers en innovatief wetenschappelijk landschap. Het is bekend dat Nederland in de komende jaren een aanzienlijk aantal arbeidsmigranten nodig heeft om de economie te ondersteunen en de gevolgen van vergrijzing tegen te gaan.

De Duitse economie toont aan dat een ruimhartig migratiebeleid kan bijdragen aan economische bloei. Een aanzienlijk deel van de oprichters van start-ups in Duitsland heeft een migratieachtergrond, wat het belang van een inclusief migratiebeleid onderstreept. Nederland zou van deze les kunnen leren, zeker nu het geconfronteerd wordt met vergelijkbare demografische en economische uitdagingen.

Onderzoek en rapporten ondersteunen investeringen

Structurele investeringen in onderzoek en wetenschap betalen zich uit, zo blijkt uit diverse onderzoeken en rapporten. De Kenniscoalitie verwijst naar deze studies om hun pleidooi voor het behoud van de fondsen kracht bij te zetten. Nederland streeft ernaar om in 2030 3% van het bruto binnenlands product te investeren in onderzoek en ontwikkeling, maar met de huidige koers lijkt dit doel onhaalbaar.

Strategisch denken voor toekomstige welvaart

Het beperken van migratie wordt gezien als een korte termijn oplossing zonder inzicht in de globale economische realiteit. Het kan leiden tot stagnatie in vooruitgang en innovatie. Nederland staat voor een cruciale keuze: het volgen van een strategie die open staat voor internationaal talent of het isoleren binnen de Europese Unie en het afgeven van een verontrustend signaal over onze toewijding aan openheid en samenwerking.

De komende periode van kabinetsformatie is bepalend voor de toekomst van het Nederlandse innovatievermogen. De Kenniscoalitie en andere experts roepen op tot doordachte besluitvorming met oog voor de lange termijn gevolgen van het migratiebeleid.