The Netherlands is part of a bigger world, AI-generated image
Author profile picture

Een brede coalitie van prominente voormalige ministers, hoogleraren en diplomaten roept in de Volkskrant op tot het waarborgen van internationale samenwerking. Onder leiding van oud-ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken benadrukken zij het belang van het naleven van internationale afspraken. Nederland moet zich inzetten voor vrede, veiligheid, mensenrechten en klimaat, ook omdat het een substantieel deel van het nationale inkomen uit internationale handel haalt. Ze onderstrepen daarbij de Grondwet en de Navo-norm voor defensie-uitgaven. De oproep is gericht aan de informateur en onderhandelende partijen van het nieuwe kabinet, met een dringend verzoek om de welvaart en veiligheid van Nederland te verzekeren door te investeren in duurzame ontwikkeling en bescherming van het klimaat.

Waarom je dit moet weten

De onderhandelende partijen voor een nieuwe regeringscoalitie in Nederland hebben er in hun verkiezingsprogramma’s blijk van gegeven dat internationale samenwerking van ondergeschikt belang is bij de oplssing van onze nationale problemen. Met een oproep in de Volkskrant laat een groep deskundige Nederlanders overtuigend zien dat dat een kortzichtige visie is. “Samenwerking biedt ons land tal van voordelen en dragen bij aan onze welvaart en bestaanszekerheid.”

De unieke oproep van vooraanstaande Nederlanders, waaronder oud-bewindspersonen en experts (hun namen staan onder aan dit artikel), weerspiegelt een diepgaande zorg over de rol van Nederland op het wereldtoneel. Met Ronald Plasterk die een mogelijk nieuw kabinet voorziet met partijen als PVV, VVD, NSC en BBB, is er een gerede kans op een nieuwe politieke koers voor het land.

Urgent

De zorgen van Nederlanders over energierekeningen, levenskosten en gezondheidszorg zijn volgens de ondertekenaars nauw verbonden met internationale gebeurtenissen, zoals de Russische inval in Oekraïne en de wereldwijde verspreiding van virussen. Dit toont aan dat nationaal beleid niet voldoende is; goede internationale relaties zijn essentieel.

De tekst wijst daarbij op het belang van goede relaties met landen nabij Europa voor internationale veiligheid en stabiliteit. Om de medewerking aan regionale stabiliteit te herstellen, moeten Nederland en de EU substantieel investeren in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Dit is urgent gezien de wereldwijde armoede, humanitaire crises en toenemende conflicten.

Artikel 90 van de Nederlandse Grondwet, waarnaar de ondertekenaars direct verwijzen, draagt de regering op de internationale rechtsorde te bevorderen, en met de Navo-norm die stelt dat in 2024 2 procent van het bbp aan defensie besteed moet worden, ligt er een duidelijke verwachting van internationale verplichtingen. Dit is niet enkel een kwestie van veiligheid, maar ook van economisch belang, aldus de ondertekenaars.

Nederland als internationale speler

De auteurs van de oproep benadrukken dat Nederland een rijke historie en huidige praktijk heeft van internationale samenwerking op meerdere vlakken, waaronder veiligheid, handel, mensenrechten en klimaat. Deze samenwerking is niet alleen een kwestie van verantwoordelijkheid, maar biedt ook substantiële voordelen voor het land zelf, zoals welvaart en bestaanszekerheid.

De oproep bevat een lijst van concrete actiepunten. Zo wordt er gepleit voor substantiële investeringen in noodhulp en ontwikkelingssamenwerking om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. Ook wordt het belang van het naleven van klimaatafspraken benadrukt, waarbij de kosten van niet-nakoming als significant hoger worden geschat dan de kosten van investeringen in duurzame energiebronnen: “Ook voor Nederland zullen de kosten van het niet nakomen van de klimaatafspraken veel hoger zijn dan de kosten van investeringen in duurzame energiebronnen.”

“Ook voor Nederland zullen de kosten van het niet nakomen van de klimaatafspraken veel hoger zijn dan de kosten van investeringen in duurzame energiebronnen.”

Focus op veiligheid en ontwikkeling

De Memorie van Toelichting van 2022 van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat zien hoe Nederland zich inspant om bij te dragen aan vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling wereldwijd. Dit omvat programma’s gericht op het voorkomen en terugdringen van gewelddadig conflict en het bevorderen van rechtstaatontwikkeling en legitieme staatsstructuren. Ook verbetert Nederland de perspectieven van vluchtelingen door focus te leggen op onderwijs en werk.

De verantwoordelijkheden van de minister omvatten onder meer financiering van programma’s op het terrein van veiligheid en rechtsorde, en een actieve aanpak van grondoorzaken van conflicten. Het beleid van Nederland is erop gericht om door middel van internationale samenwerking en hulpverlening bij te dragen aan de stabiliteit in crisisgebieden.

Morele verplichting

Terwijl het nieuwe kabinet zijn vorm begint te krijgen, is het duidelijk dat de uitdagingen en kansen op het wereldtoneel vragen om een doordachte Nederlandse bijdrage. De nadruk op samenwerking in de domeinen van veiligheid, mensenrechten, handel, klimaat en duurzame ontwikkeling is niet alleen een kwestie van morele verplichting, maar ook van strategisch belang voor de toekomstige welvaart en veiligheid van Nederland.

Het is nu aan de informateur en de onderhandelende partijen om deze oproep ter harte te nemen en te zorgen dat Nederland blijft investeren in de internationale samenwerking, die essentieel is voor ons land. Niet alleen voor het huidige moment, maar ook voor de generaties die na ons komen.

De auteurs:

Volkskrant
© De Volkskrant