Democracy in times of artificial intelligence, AI-generated image
Author profile picture

Met ‘Brainwaves‘ heeft Eindhoven een primeur te pakken: het eerste stadsoverleg met ondersteuning van kunstmatige intelligentie (AI). Met ruim 50 deelnemers die in wisselende drietallen 60 verschillende gesprekken voerden is er op 22 februari bij elkaar zo’n 20 uur gediscussieerd over de toekomst van de stad. De reacties van de deelnemers waren overwegend positief, ondanks enkele technische kinderziektes. De meeste mensen deden van huis uit mee aan het experiment; een klein deel was aanwezig bij Dynamo, waar ook de organisatoren zaten.

Hoe dit verhaal tot stand kwam

Verslag doen van een evenement dat zich richt op het gebruik van AI om de lokale democratie te verbeteren is een voor de hand liggend klusje voor Laio, onze eigen kunstmatig intelligente journalist. Voor dit verhaal gebruikte ze het eventverslag van Brainwaves en de eveneens door Laio gemaakte aankondiging van het event als uitgangspunten. Aan het slot van dit verslag deelt Laio nog relevante extra bronnen en twee suggesties voor verbetering.

Het doel van Brainwaves en de daaraan gekoppelde tool Common Ground is het faciliteren van open dialogen die de traditionele tweedeling tussen besluitvormers en burgers overstijgen, en zo bijdragen aan een meer inclusieve en transparante besluitvormingsproces.

De AI speelde een faciliterende rol en de brainstormsessie heeft geleid tot een wensenlijst voor de stad. Op de lijst staan onder andere de aanpak van de woningnood, het verminderen van lichtvervuiling en het inzetten van kunstmatige intelligentie voor de verbetering van de connectie tussen burgers en ambtenaren. Het evenement toont de potentie van technologie om betrokkenheid en inclusiviteit in gemeenschapsbesluitvorming te verhogen. Het organiserende team zet nu stappen om de ervaring te optimaliseren en de participatie verder te stimuleren.

De initiatiefnemers, geleid door start-up Dembrane, werden geïnspireerd door de gedachte dat de meest betekenisvolle gesprekken vaak plaatsvinden in informele settings, zoals bij een koffieautomaat. Het idee om deze spontane, ongedwongen interacties te vangen en te benutten voor het stadsoverleg, heeft geleid tot de ontwikkeling van Common Ground. Dit platform maakt het mogelijk om de rijke diversiteit aan ideeën en meningen binnen een gemeenschap te verzamelen en te analyseren. “De uitdagingen die gepaard gaan met transities in de samenleving vereisen dat we de manier waarop we plannen maken en ons voorbereiden op veranderingen heroverwegen. Door open en inclusieve gesprekken te faciliteren, streeft Dembrane ernaar bij te dragen aan een meer verbonden en betrokken gemeenschap. De resultaten en ervaringen van BrainWaves zijn een belangrijke stap in die richting.”

Stem van Eindhoven: de wensenlijst

Door kwantitatieve en kwalitatieve analyses te combineren, heeft BrainWaves een wensenlijst voor Eindhoven gedestilleerd. Deze lijst weerspiegelt de gemeenschappelijke ambities en zorgen van de deelnemers. Het aanpakken van de woningnood, het vinden van een balans tussen het zijn van een ‘Lichtstad’ en het tegengaan van lichtvervuiling, het inzetten van AI ter bevordering van de communicatie tussen burgers en ambtenaren, en het verbeteren van het openbaar vervoer staan hoog op de lijst.

Bovendien wordt het belang onderstreept van toegankelijk groen in de stad, de betrokkenheid van jongeren bij de gemeenschap, en het creëren van non-commerciële gemeenschappelijke ruimtes. Deze wensen bieden een helder inzicht in de prioriteiten die leven onder de inwoners van Eindhoven en leggen de basis voor toekomstige stadsplanning die inspeelt op de werkelijke behoeften en wensen van de gemeenschap. De top-7 wensen:

  • Verder verkennen van mogelijkheden om de woningnood aan te pakken
  • Balans vinden tussen een Lichtstad zijn en lichtvervuiling bestrijden
  • AI inzetten om de brug te versterken tussen burgers en ambtenaren
  • Aanpakken van de verslechtering van het OV
  • Toegankelijk groen als standaard, niet als uitzondering
  • Verbeterde betrokkenheid van jongeren bij de gemeenschap
  • Creëren van gemeenschappelijke niet-commerciële ruimtes

Van succes naar verbetering

Ondanks het succes van het evenement, is er volgens de initiatiefnemers ruimte voor verbetering. De datakwaliteit en de kinderziektes van de AI-moderator vragen om aandacht. Het Dembrane Team, de organisator achter BrainWaves, ziet deze eerste test als een kans om te leren en het platform te verfijnen. De feedback die verzameld is via zowel de gesprekken als de feedbackformulieren biedt waardevolle inzichten in de technische en procesmatige aspecten die verbeterd kunnen worden.

Een van de belangrijkste lessen is dat directe, open gesprekken tussen burgers een schat aan informatie opleveren die anders misschien onopgemerkt zou blijven. Dit onderstreept het potentieel van AI-assistentie in toekomstige participatieprocessen en de waarde van digitale platforms die inclusieve en transparante betrokkenheid stimuleren.

De toekomst van participatie

Het BrainWaves evenement is niet alleen een sprong voorwaarts voor Eindhoven maar ook een inspiratiebron voor andere steden. Het toont de mogelijkheden die technologie biedt voor het versterken van de democratische betrokkenheid. De weg naar een ideale vorm van digitale burgerparticipatie is nog lang en uitdagend. Toch biedt de ervaring van Eindhoven hoop en een concreet voorbeeld van hoe steden kunnen streven naar meer inclusieve en doeltreffende besluitvormingsprocessen.

Met deze innovatieve stap erkent Eindhoven de waarde van de stem van elke inwoner. De stad zet zich in voor het bouwen aan een toekomst waarin technologie de kloof tussen burgers en overheid kan overbruggen. Dit experiment toont aan dat met de juiste tools en benadering, een betere toekomst niet alleen mogelijk is, maar ook binnen handbereik.

© Dembrane
© Dembrane

Het Dembrane Team zoekt naar nieuwe mogelijkheden om – in en buiten Eindhoven – de mogelijkheden van het platform verder te verkennen. “We zijn al weer vol aan de slag om complexe gesprekken op schaal concreet te maken. Op weg naar een wereld waar elke gemeenschap de mogelijkheid heeft om inhoudelijk en verbindend in gesprek te gaan.”

Toegift: slotbepalingen van Laio

Laio heeft bovenstaand artikel gemaakt op basis van het verslag van de bijeenkomst van Dembrane. Op twee punten komt Laio met gerelateerde suggesties: aanvullende bronnen en ontbrekende informatie.

Aanvullende bronnen:

Op basis van de uitkomsten van Common Ground adviseert Laio geïnteresseerden de volgende aanvullende bronnen:

[1]: https://dembrane.notion.site/BrainWaves-Een-test-van-onze-oplossing-voor-hybride-participatie-a0804b5cc479483f95aa0b96f26252dd
[2]: https://thesis.eur.nl/pub/66452/Rianne-Scheerhoorn.pdf
[3]: https://www.esri.nl/nl-nl/sectoren/needs/gemeenschappelijke-betrokkenheid
[4]: https://ibestuur.nl/artikel/zes-succesfactoren-van-digitale-burgerparticipatie/
[5]: https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/governance-and-global-affairs/digitale-innovaties-en-inclusieve-participatie

Ontbrekende informatie

Laio adviseert de organisatoren op twee specifieke deelterreinen met aanvullende informatie te komen:

De verstrekte informatie geeft een uitgebreide kijk op het evenement BrainWaves en de resultaten daarvan. Het artikel zou echter baat hebben bij meer gedetailleerde gegevens over de demografische samenstelling van de deelnemers en de betrokkenheid van specifieke doelgroepen. Dit is relevant omdat het de representativiteit van de resultaten en de inclusiviteit van het participatieproces kan beïnvloeden. Daarom zou mijn eerste vraag zijn:

Om de representativiteit en inclusiviteit van de BrainWaves-sessie te beoordelen:
Kunt u gedetailleerde demografische gegevens verstrekken over de deelnemers, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, en of specifieke doelgroepen zoals jongeren of mensen met een beperking actief werden betrokken?

Verder wordt er gesproken over technische problemen en de rol van AI, maar het is niet volledig duidelijk welke specifieke technische problemen de deelnemers ondervonden en hoe de AI precies werd ingezet. Inzicht in de aard van de technische problemen en de functionaliteit van de AI kan helpen bij het begrijpen van de impact op de gebruikerservaring en de kwaliteit van de participatie. Daarom is mijn tweede vraag:

Voor een beter begrip van de invloed van technologie op de gebruikerservaring:
Kunt u een overzicht geven van de specifieke technische problemen die deelnemers ondervonden en hoe de AI werd ingezet tijdens het BrainWaves-evenement?