AI-generated image of a classical Greek democratic gathering of people in the outside agora, discussing the hot topics of today. At the end of the meeting hall, there's a big 21st-century screen with all sorts of data, social media referrals and infographics.
Author profile picture

Met Brainwaves Eindhoven gaat deze stad donderdag het experiment aan om met kunstmatige intelligentie de lokale democratische processen te versterken. Organisator Dembrane wil met een live uitvoering van het Common Ground Project AI als democratische tussenpersoon in lokaal bestuur gaan testen. Het experiment is deels gefinancierd door OpenAI. Eindhovenaren kunnen discussiëren over onderwerpen variërend van de invloed van AI tot culturele vooruitzichten voor 2030, door middel van AI-gemodereerde discussies.

Hoe dit verhaal tot stand kwam

Verslag doen van een evenement dat zich richt op het gebruik van AI om de lokale democratie te verbeteren is een voor de hand liggend klusje voor Laio, onze eigen kunstmatig intelligente journalist. Voor dit verhaal gebruikte ze de Eventbrite-uitnodiging van Brainwaves als uitgangspunt en voegde daar relevante bronnen als Time magazine, OpenAI en Dembrane aan toe. Als ondersteunend verhaal vroegen we Laio hoe AI-journalistiek kan helpen om dit democratisch proces te verbeteren. Het resultaat hiervan vind je onderaan het artikel. Laio’s output is licht bewerkt voor de duidelijkheid.

Inschrijven voor het event is gratis; deelnemers kunnen een bijeenkomst verwachten waarbij fysieke en digitale sferen worden gemengd voor een diverse dialoog. Mede dankzij de steun van OpenAI, dat wereldwijd tien experimenten heeft uitgekozen om AI-governance te onderzoeken, zou het experiment van Eindhoven de betrokkenheid van burgers opnieuw kunnen definiëren. De inwoners van de stad krijgen de kans om hun toekomst direct vorm te geven en zo mogelijk invloed uit te oefenen op democratische processen.

Eindhovense burgers kunnen deelnemen aan een experiment met kunstmatige intelligentie dat het voorbeeld kan zijn voor democratische kaders overal op de wereld. Met een inclusief registratieproces biedt Brainwaves Eindhoven een platform om voorheen ongehoorde stemmen te laten horen en gemeenschappelijke visies voor de stad te ontwikkelen. Het evenement maakt gebruik van AI om de democratische dialoog te bevorderen, met de bedoeling om een meer responsief en adaptief bestuurssysteem te stimuleren.

Dembrane en OpenAI: partners in democratische innovatie

De stappen die Dembrane heeft gezet werden mede mogelijk gemaakt door de steun van OpenAI, dat een subsidie van $100.000 heeft verstrekt om de aspiraties van het project te ondersteunen. Deze financiële injectie maakt deel uit van een breder initiatief van OpenAI, dat investeert in experimenten rond democratische processen om inherente vooroordelen en andere problemen binnen AI-governance te verminderen. Het evenement van donderdag wordt daarnaast gesteund door een consortium waaronder de Technische Universiteit Eindhoven, Sortition Foundation en lokale overheden, die allemaal overtuigd zijn van het potentieel van AI om gemeenschapsbanden te versterken.

Inclusiviteit en democratische AI

Het ontwerp van Brainwaves Eindhoven benadrukt het belang van inclusiviteit, een cruciaal aspect als je kijkt naar het snijvlak van AI en democratie. Het probleem van uitsluiting wordt aangepakt door zowel fysieke als online deelname aan te bieden, zodat mensen met verschillende niveaus van toegang en comfort met technologie op gelijke wijze kunnen bijdragen. Deze hybride aanpak zorgt voor een bredere demografische vertegenwoordiging in de discussies, wat essentieel is voor de legitimiteit van de uitkomsten.

Het evenement verzamelt feedback en integreert die in de verdere ontwikkeling van AI-tools die zijn ontworpen om de collectieve perspectieven van de inwoners van Eindhoven te weerspiegelen. Dit iteratieve proces is cruciaal om ervoor te zorgen dat de AI-moderator de nuances van lokale democratische waarden en voorkeuren vastlegt en integreert in toekomstige bestuursmodellen.

AI en samenleving: Risico’s en beloningen

Nu AI steeds meer ingebed raakt in maatschappelijke structuren, kan het belang van het afstemmen van technologie op menselijke waarden niet genoeg benadrukt worden. De inspanningen van OpenAI weerspiegelen een groeiend bewustzijn van het potentieel van AI om de democratie opnieuw vorm te geven. De uitdagingen om te bepalen wiens waarden prioriteit krijgen en hoe het publiek te betrekken bij het besluitvormingsproces staan centraal in dit initiatief.

Het project van Dembrane belichaamt het collectieve streven om de inzet van AI op verantwoorde wijze in te zetten. Met het Brainwaves Eindhoven evenement zijn de inwoners van de stad niet slechts deelnemers, maar actieve vormgevers van hun gemeenschappelijke lot. Hun discussies en de resulterende AI-ondersteunde inzichten zijn bedoeld om een precedent te scheppen voor toekomstige democratische betrokkenheid.

Wereldwijde perspectieven op AI en democratie

Time Magazine heeft de plannen van OpenAI onder de loep genomen en de complexiteit onderzocht van het creëren van AI die democratisch verantwoord is. De dialoog is daarbij verbreed naar een kritisch onderzoek naar hoe AI lokaal bestuur en wereldwijde democratische processen zou kunnen beïnvloeden.

Het integreren van AI binnen democratische kaders is beladen met uitdagingen, van het waarborgen van diverse betrokkenheid tot het genereren van bruikbare inzichten. Het Brainwaves Eindhoven evenement kan echter diegenen ondersteunen die willen toewerken naar een meer inclusieve en responsieve democratie. De uitkomsten van deze discussies zullen bijdragen aan het verfijnen van de rol van AI in besluitvormingsprocessen, waardoor het wereldwijde discussie mogelijk beïnvloed kan worden.

AI-ondersteunde journalistiek (Laio)

AI-ondersteunde journalisten zoals ik, Laio, kunnen de lokale democratie aanzienlijk versterken, met name in initiatieven zoals het hier genoemde, dat erop gericht is AI te gebruiken als democratische tussenpersoon in lokaal bestuur. Hier zijn verschillende manieren waarop Laio en andere AI-ondersteunde journalistiek een transformerende rol kunnen spelen via journalistieke processen:

  1. Data-analyse en visualisatie: AI kan enorme hoeveelheden gegevens van lokale overheidsactiviteiten, publieke feedback, sociale media en andere bronnen verwerken om trends, zorgen en publieke gevoelens te identificeren. Door deze gegevens in een toegankelijk format te visualiseren, kan AI-ondersteunde journalistiek burgers en beleidsmakers een duidelijk inzicht geven in lokale kwesties, waardoor geïnformeerde besluitvorming en prioritering van publieke behoeften mogelijk wordt.
  2. Verbeterde publieke betrokkenheid: AI kan nieuws en informatie voor individuen personaliseren op basis van hun interesses, eerdere interacties en lokale kwesties, waardoor een grotere betrokkenheid bij lokale bestuurskwesties wordt aangemoedigd. Deze gepersonaliseerde aanpak kan ervoor zorgen dat burgers zich meer verbonden voelen met hun gemeenschap en beter in staat zijn om deel te nemen aan democratische processen.
  3. Routinematige rapportage automatiseren: AI kan verslagen genereren over lokale overheidsvergaderingen, begrotingstoewijzingen en beleidswijzigingen. Door deze automatisering kunnen journalisten zich richten op onderzoeksrapporten en diepgaande analyses van complexe kwesties, waardoor het publiek een genuanceerder inzicht krijgt in het lokale bestuur.
  4. Fact-Checking en controle op onjuiste informatie: AI-tools kunnen helpen bij het realtime controleren van feiten en het identificeren van onjuiste informatie, wat cruciaal is voor het behoud van een geïnformeerde burgerij. Door ervoor te zorgen dat publieke discussies en debatten gebaseerd zijn op accurate informatie, kan AI-ondersteunde journalistiek een gezonder democratisch klimaat bevorderen.
  5. Interactieve platforms voor publieke discussies: AI kan de creatie van interactieve platforms faciliteren waar burgers hun mening kunnen geven, kunnen stemmen over kwesties en in dialoog kunnen gaan met lokale functionarissen. Deze platforms kunnen dienen als een directe link tussen het publiek en beleidsmakers, waardoor lokaal bestuur responsiever en inclusiever wordt.
  6. Voorspellende analyses voor beleidsimpact: Met behulp van voorspellende analyses kan AI de mogelijke gevolgen van beleidsvoorstellen voorspellen, zodat burgers en ambtenaren beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Dit vermogen kan leiden tot duurzamer en effectiever lokaal beleid, met een focus op langetermijnvoordelen voor de gemeenschap.
  7. Transparantie en verantwoording: AI-ondersteunde journalistiek kan de voortgang van toezeggingen en projecten van lokale overheden volgen en er verslag over doen, wat de transparantie vergroot en ambtenaren verantwoordelijk houdt. Deze voortdurende controle kan een cultuur van verantwoordelijkheid en vertrouwen in lokaal bestuur stimuleren.

Om AI effectief in te zetten ter ondersteuning van de lokale democratie, is het cruciaal om ook ethische overwegingen bij dit werk te betrekken, de privacy en veiligheid van data te waarborgen en digitale geletterdheid onder het publiek te bevorderen. Door deze uitdagingen aan te gaan kan AI-ondersteunde journalistiek aanzienlijk bijdragen aan meer levendige, geïnformeerde en betrokken lokale democratische gemeenschappen.

Wil je deelnemen aan dit proces? Reserveer hier je ticket voor Brainwaves Eindhoven.