Author profile picture

De timing lijkt wat vreemd, slechts een paar dagen na de aankondiging dat Brainport samen met de Randstad de concurrentie met het buitenland wil aanvliegen, maar de ambitie is er niet minder om. Brainport en Zuid-Holland (een specifiek deel binnen de Randstad dus) gaan hun samenwerking opvoeren. Daartoe is maandag 13 juni een intentieverklaring getekend.

Een van de doelen van de samenwerking is om bestaande sectoren klaar te stomen voor Smart Industry. “Deze 4e industriële revolutie zal namelijk leiden tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren”, schrijft Innovation Quarter Zuid-Holland in een toelichting. “Om daar tijdig op aan te haken gaan beide regio’s kruisbestuiving op technologisch vlak stimuleren en kennis met de markt verbinden.”

De samenwerkingswens ontstond uit de constatering dat beide regio’s uitblinken in technisch georiënteerd onderwijs en onderzoek (Eindhoven en Delft), innovatieve bedrijvigheid en hoogwaardige industrie. Beide regio’s zijn dan ook overtuigd dat innovatie bepalend is voor de toekomstige welvaart van Nederland. Om hun leidende positie te behouden en versterken, worden de strategieën op elkaar afgestemd en wordt toegewerkt naar een structurele samenwerking.

De overeenkomst van 13 juni is ondertekend door de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) en Brainport Development. Vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen en overheden spraken die dag over de onderlinge samenhang tussen beide regio’s. Ze wisselden ideeën uit hoe ze economische vernieuwing stimuleren en op welke wijze ze elkaar kunnen versterken.

Smart Industry

De Smart Industry is een cruciale bouwsteen voor de noodzakelijke transformaties in de maatschappij, zegt Ab van der Touw, voorzitter van de EPZ en CEO Siemens Nederland: “Brainport en Zuid-Holland zijn dé Smart Industry-regio’s van Nederland en kunnen, zeker als we de krachten bundelen, een leidende rol pakken. Beide regio’s werken hier hard aan via publiek-private samenwerkingsverbanden. Zowel in Noord-Brabant als Zuid-Holland spelen fieldlabs een cruciale rol om kruisbestuiving te verzorgen, bruggen te slaan tussen kennis en markt en uiteindelijk bestaande sectoren te transformeren.”

Investeren in kennis en innovatie

Hans de Jong, CEO Philips Benelux en vice-voorzitter van Stichting Brainport ziet meer investeringen in kennis en innovatie als voorwaarde voor versterking van de economie. “Daar vragen we dan ook als EPZ en Brainport gezamenlijk aandacht voor. De beide regio’s zetten vandaag een ferme stap in de richting van structurele samenwerking. Vertegenwoordigers uit Zuid-Holland en Brainport regio Eindhoven gaan na wat ze van elkaar kunnen leren. Hoe maak je als regio slimme en scherpe keuzes? Europa en Nederland kunnen er niet om heen: willen zij voordeel halen uit innovatie dan moeten ze nu investeren in de Smart Industry regio’s Zuid-Holland en Brainport regio Eindhoven.”

Foto (c) Innovation Quarter