© TNO

De commissie ElectroChemische Conversie en Materialen (ECCM) heeft dinsdag haar nieuwe onderzoeksagenda aangeboden aan directeur-generaal Focco Vijselaar van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Topsector Energie-boegbeelden Marc Hendrikse (HTSM), Peter Molengraaf (opvolger Energie) en Jacqueline Vaessen (Chemie). Als deelnemer in de commissie onderschrijft TNO de aanbevelingen in deze agenda en pleit voor versnelling op het gebied van onderzoek, innovatie en opschaling om de klimaatdoelen te halen, schrijft TNO in een persbericht.

De rol van TNO

Om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn, is voor de komende jaren een aanzienlijke opschaling van technologie en intensivering van onderzoek en innovatie nodig op het gebied van waterstof en groene chemie.

TNO speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van technologieontwikkeling op dit gebied en in het inpassen daarvan in de industrie. Vanwege deze rol nam Paul de Krom, CEO van TNO, deel aan de nationale ronde tafel “waterstof en groene chemie” met bedrijven, kennisinstellingen en overheid.

Tijdens deze ronde tafel werd stilgestaan bij de lancering in 2022 van het recent goedgekeurde groeifondsvoorstel GroenvermogenNL, waarna aansluitend de onderzoeksagenda werd aangeboden aan het ministerie EZK en de topsectoren.

Commissie adviseert overheid

De landelijke adviescommissie voor ElektroChemische Conversie & Materialen, ECCM, adviseert de overheid op het gebied van Research, Development en Innovatie om de transitie naar een CO2-neutrale industrie te bewerkstelligen, op basis van opwek, opslag en conversie van hernieuwbare energie en elektriciteit.

Belangrijke onderwerpen zijn groene waterstof, innovatieve elektrochemische conversie en systeemintegratie.

TNO is betrokken in deze commissie door deelname van Earl Goetheer, principal scientist proces technologie, en daarnaast door een bijdrage aan het secretariaat.

Transitie naar en CO2 neutrale industrie

De laatste vier jaar is het de ECCM-commissie gelukt om het thema Electrochemische Conversie en Materialen in samenhang en cross-sectoraal op de kaart te zetten. De commissie heeft de nodige lange-termijn publiek en private investeringen weten te mobiliseren en krijgt veel waardering voor de centrale coördinerende rol die ze heeft opgepakt.

“Sinds publicatie van het ECCM-adviesrapport uit 2017 ziet het innovatielandschap voor ECCM er behoorlijk anders uit”, stelt commissievoorzitter Van De Sanden. “De urgentie van ECCM wordt nu ondersteund door ambitieuze klimaatplannen. De kennisbasis in Nederland is aanzienlijk versterkt, er is een goed kennisnetwerk ontstaan en significante investeringen van overheid en bedrijfsleven zijn op komst”.

Daarom heeft de commissie een nieuw advies uitgebracht dat als handreiking kan dienen richting nieuwe grootschalige R&D&I-programma’s die de komende jaren van start gaan. Waarmee ook direct inhoudelijk een vliegende start kan worden gegeven aan het recent gehonoreerde groeifondsvoorstel GroenvermogenNL.

Vier actielijnen

De nieuwe ECCM National Agenda is gestoeld op een integrale visie van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen voor Nederland richting 2030 en 2050.

De commissie structureert haar aanbevelingen in de ECCM National Agenda langs vier sterk verweven actielijnen:

  1. Demonstratieprojecten voor groene waterstof – om de 2030 doelstellingen te halen
  2. Volgende generatie elektroconversie – om de 2050 doelstellingen te halen
  3. Samenwerking met de maakindustrie – om een groene Nederlandse economie op te bouwen.
  4. Ontwikkeling van een ECCM human capital – om de implementatie van innovatie te versnellen en benadrukt dat alle vier actielijnen nu van start moeten gaan om de ambities te halen.

Industrie bloeiend houden

Nederland heeft een hoge concentratie aan energie-intensieve industrieclusters, en is dus een uitstekende kandidaat om nieuwe klimaat-neutrale technologieën te ontwikkelen.

Directeur-Generaal Vijselaar van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat : “Om onze industrie bloeiend te houden moeten we economische kansen verbinden met een toekomstige CO2-neutrale maatschappij. Hiervoor moeten we de huidige industrie omvormen en een nieuwe industrie opbouwen.”

Daarnaast heeft Nederland een grote hoeveelheid high-tech toeleveranciers en veel ervaring met de ontwikkeling van complexe technologie en materialen.

Commissielid Goetheer: “Door nu in te zetten op projecten met zowel bedrijven uit de zware procesindustrie als ambitieuze innovatieve high-tech toeleveranciers kan een internationale positie worden verworven in de nieuwe CO2-neutrale economie.”

Lees ook: Carbyon haalt CO2 uit de lucht voor de productie van hernieuwbare kerosine

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag