Power lines, net congestion - AI generated image
Author profile picture

Het elektriciteitsnet kan de transitie naar een duurzame samenleving lastig bijhouden. Ook zorgt de toenemende elektrificatie voor veel hogere (piek)belasting van het elektriciteitsnet. Dat leidt her en der tot pleidooien om langer ‘aan het gas’ te blijven. Maar is dat inderdaad de enige mogelijkheid? De Topsector Energie en de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland lieten het uitzoeken door onderzoeksbureau Stantec.

 • Topsector Energie en RVO lieten uitzoeken of er oplossingen zijn tegen netcongestie.
 • Daaruit kwamen ruim honderd ideeën. De gouden oplossing zat er echter niet bij.
 • De 12 meest veelbelovende ideeën worden verder uitgewerkt.

Centrale vraag: zijn er nieuwe of onderbelichte ideeën waarmee bestaande of nieuwe capaciteit van het elektriciteitsnet beter benut zou kunnen worden? Het resultaat is overweldigend: meer dan honderd (bekende én minder bekende) ideeën – voer voor verder gesprek en experimenteren. De opdracht was om out-of-the-box te denken en om juist op zoek te gaan naar oplossingen die liggen bij andere partijen dan alleen de netbeheerders.

Michel Emde, programmamanager Systeemintegratie bij de Topsector Energie, blijft realistisch: “Bij dit onderzoek zijn we juist op zoek gegaan naar out-of-the box ideeën. ‘The silver bullet’ waar nog niemand aan had gedacht, rolde er helaas niet uit. Voor ons is het nu wel hét handvat om enkele onderwerpen nu meer onder de loep te nemen. Zoals congestiecommunicatie; als gebruikers niet weten dat er congestie is, hoe kunnen ze dan meehelpen om het op te lossen?”

Hanna van Sambeek, projectleider Energietransitie bij Stantec, zegt dat in het onderzoek stakeholders uit alle hoeken van de elektriciteitssector enthousiast hebben meegedacht. “Dat leverde onverwachte en creatieve oplossingen op, buiten de gebruikelijke kaders. Ook al zijn die niet allemaal direct te implementeren, ze helpen wel bij het verbreden van de discussie over oplossingen. Die is nu soms eenzijdig in de instrumenten die worden besproken en wie daarvoor verantwoordelijk is. Voor een versnelling van de energietransitie hebben we alle betrokkenen en enorm veel slimme oplossingen nodig op alle niveaus.”

Twaalf meest belovende oplossingsrichtingen

Op basis van bureaustudie, interviews met betrokkenen in de sector en een workshop zijn meer dan honderd oplossingen geïdentificeerd. Daarvan zijn de twaalf meest veelbelovende geselecteerd. Deze oplossingen zijn:

 1. Congestiecommunicatie
 2. Woongebieden lokaal balanceren
 3. Faseonbalans verminderen
 4. Autonoom decentraal ingrijpen op het laagspanningsnet
 5. Dynamische capaciteitsplanning en -handel
 6. Flexibiliteit faciliteren bij bedrijven(-terreinen)
 7. Toepassen gelijkspanning
 8. Benutten andere elektriciteitsinfrastructuur
 9. Locatiesturing duurzame opwek en opslag
 10. Off-grid elektriciteitstransport
 11. Zwermoptimalisatie in elektrisch laden
 12. Alternatieve storingsreserve
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Topsector Energie (programma’s Digitalisering & Systeemintegratie) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door onderzoeksbureau Stantec
12 oplossingsrichtingen © Stantec

Het hele systeem

In dit verkennend onderzoek naar alternatieve oplossingen voor effectiever gebruik van het elektriciteitsnet, werd gekeken naar het hele systeem, niet alleen naar oplossingen bij de netbeheerders of naar de techniek. De studie levert waardevolle concepten op technisch, sociaal, juridisch en institutioneel vlak, maar vooralsnog is het nog theorie. Verdere verdieping is nodig om de impact en haalbaarheid van deze concepten te bepalen. Het rapport moedigt actieve ondersteuning aan, bijvoorbeeld via landelijke programma’s, specifieke onderzoeksprojecten of creatieve initiatieven zoals hackathons en prijsvragen. De oprichting van een groep ‘dwarsdenkers’ wordt in het rapport geadviseerd om het vrije denken en innovatie te bevorderen. Het rapport wil verder debat en samenwerking vanuit verschillende perspectieven aanmoedigen om te komen tot een betere benutting van het elektriciteitsnet.

Alle oplossingen
Smart Energyhubs – Een integrale en gebiedsgerichte aanpak d.m.v. slimme combinaties van opwek, opslag en conversie van energie
Edge Computing – Een aspect van smart grids waarbij dataverwerking en – opslag plaatsvindt dichtbij de bron van de gegevens, in plaats van een centrale locatie (bv. de cloud) t.b.v. de verwerkingscapaciteit van data en de dataprivacy
Global super grid – Een globaal geïntegreerd elektriciteitsnet zou kunnen bijdragen aan de benodigde integrale samenwerking
Achter-de-meter aansluiting – Zelfconsumptie van elektriciteit zonder teruglevering aan het net (toepassing van curtailment in het geval dat de opwek groter is dan het verbruik)
Directe Lijn – Rechtstreekse levering van elektriciteit van een producent aan een afnemer
Vehicle-to-grid (V2G) – De inzet van elektrische voertuigen als opslagmedium voor elektriciteit
Slim Laden – “Slimme” inzet van technologie om oplaadtijden en laadsnelheden aan te passen aan omgevingsfactoren om het energieverbruik te optimaliseren
Zon op dak – Zonnepanelen op de daken van KV’ers en GV’ers
Home Energy Management – Inzet van technologie om het energieverbruik in huishoudens System (HEMS) te beheren en te optimaliseren
Gamified consumer app – Een interactieve app om consumenten te stimuleren beter om te gaan met duurzaamheid in hun woningen/werk.
Dynamisch terugleveren – Flexibele transportbeperkingen voor opwekinstallaties om overbelasting te voorkomen
Power-to-heat (P2H) – Conversie van elektriciteit in warmte (op verschillende schalen) afhankelijk van de beschikbaarheid van duurzame energie en netcapaciteit
AI learning agent – Inzet kunstmatige intelligentie in de vorm van een “learning agent” die het gedrag van elke consument leert om de netplanning vooruitstrevender te maken
Inperken slimme apparatuur – Om netcongestie tegen te gaan worden aangeslotenen door achter de meter door netbeheerders afgeschakelen of gelimiteerd
netbeheerder (niet-laadinfra)
Afschakelbare AC5 – Een afschakelbare afsluiting voor aansluitingen die enkel elektriciteit terugleveren aan het net
Smart valves – Inzet op afstand bedienbare kleppen in verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- en waterleidingssystemen t.b.v. efficiënter energieverbruik
Smart cable guard – Inzet van een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om hoogspanningskabels te bewaken en te beschermen tegen beschadiging en storingen
Slimme trafo’s – Slimme transformators om voor stabiele stroomvoorziening te zorgen.
Smart Lighting System – Inzet Internet of Things om slimmere om te gaan met verlichting en dus het energieverbruik
Power-over-Ethernet (PoE) – Inzet van technologie om stroom en data te leveren over een standaard ethernetkabel
Grootschalig Wireless power – Grootschalige inzet van draadloze elektriciteitstransport transfer
Dynamische tapchanger – Aansluitingen op de transformator (“transformator taps”) worden gewijzigd om de transformatorverhouding aan te passen om daarmee de uitgangsspanning te veranderen
Energy recovery systems – Inzet van technologie om de terugwinst van energie te waarborgen en daarmee de efficiëntie van processen te verhogen
Buurt Batterij – Lokale energieopslag voor woonwijken en/of buurten d.m.v. grote batterijsystemen
Thuis Batterij – Lokale energieopslag voor individuele aangeslotenen d.m.v. batterijsystemen
Grid Batterij – Energieopslag d.m.v. batterijsystem voor het oplossen van vraag- en aanbodproblematiek
Slimme Batterijen – Energieopslag d.m.v. batterijsystemen uitgerust met intelligente software en sensoren die het energiebeheer regelen
Battolyser – Efficiente combinatie van batterij en electrolyser.
Ondergrondse waterstof opslag – Inzet resterende capaciteit voor ondergrondse opslag van waterstof
Vliegwiel opslag – Energieopslag d.m.v. vliegwielen
Superconducting magnetic energy storage (SMES) – Energieopslag d.m.v. “superconducting magnetic energy storage” (SMES)
Supercondensator/ultracondensator – Energieopslag d.m.v. super- of ultracondensator
PSH (Pumped Storage Hydropower) Energieopslagmeer of opslagbekken – Energieopslag d.m.v. waterkracht middels energieopslagmeren en/of opslagbekken
PSH – Uitbreiding koppeling buitenlandse waterkrachtcentrale – Energieopslag d.m.v. waterkracht middels uitbreiding koppeling buitenlandse waterkrachtcentrale
PSH – Ondergrondse waterkrachtcentrale – Energieopslag d.m.v. waterkracht middels een ondergrondse waterkrachtcentrale
E-houses (middenspanningsstations) – Inzet van prefab mobiele middenspanningsstations
Schone aggregaten ipv storingsreserve – Inzet schone aggregaten o.b.v. groen gas en/of accu’s om reserves te verminderen
Netcomponenten zwaarder belasten – Netcomponenten zullen zwaarder worden belast – begrijpende dat deze sneller zullen verouderen met als mogelijk gevolg dat er een hogere onderbrekingsfrequentie ontstaat – om zo meer transportcapaciteit te ontsluiten
Energieweerbericht – Gedragsbeinvloeding ten aanzien van gebruik d.m.v. een “weerbericht”
CAES – Ondergrondse persluchtopslag – Energieopslag d.m.v. ondergrondse perslucht
CAES – Bovengrondse persluchtopslag (containers) – Energieopslag d.m.v. bovengrondse perslucht
Opslag in warme stenen – Energieopslag d.m.v. warme stenen om vervolgens een stoomturbine aan te drijven en (opnieuw) elektriciteit te produceren
Grondbatterij/cavernebatterij – Energieopslag d.m.v. het vullen van cavernes met twee verschillende elektrolyten om een redux-flow accu te creëren
Power-to-Fuel – Waterstof – Conversie van elektriciteit in waterstof gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit
Power-to-Fuel – Methaan (synthetisch aardgas) – Conversie van elektriciteit in methaan gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit
Power-to-Fuel – Ammoniak – Conversie van elektriciteit in ammoniak gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit
Power-to-Fuel – Methanol – Conversie van elektriciteit in methanol gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit
Batterij transportkosten verwijderen – Verlagen/verwijderen van batterij transportkosten voor grote gebruikers om business case mogelijk te maken.
Gesloten Distributie – Een privaat net die geen deel uitmaakt van het openbare net Systemen/Microgrid
Cable Pooling – Optimale benutting van beschikbare transportcapaciteit door het koppelen van opwekinstallaties op zon en wind
Structurele uitbreiding – Structurele uitbreiding d.m.v. integrale samenwerking tussen de regionele netbeheerders, landelijke netbeheerder, gemeenten en RES-regio’s
Solar Tracker – Rendementsverhoging voor zonneparken d.m.v. tracking-technologie waardoor de capaciteit beter benut wordt
Dynamic Line Rating (DLR) – Dynamic Line Rating (DLR) biedt een vergrote stroomcapaciteit in de transmissielijncapaciteit met behoud van de prestaties van de bestaande apparatuur door rekening te houden met de werkelijke omgevingsomstandigheden en de lijnkarakteristieken
Afsprakenstelsel over ontsluiten van aanvullende meetdata voor System Operations – Aanvullende meetdata zou de netbeheerder ondersteunen in hun capaciteiten om netcongestie vroegtijdig te detecteren en tegen te gaan in een integraal systeem
Advanced Metering Infrastructure (AMI) – Advanced Metering Infrastructure (AMI) maakt gebruik van slimme meters om energieverbruiksgegevens te verzamelen, beheren en analyseren
Open Source Advanced Distribution Management System – Open Source ADMS wordt gebruikt om een nieuwe aanpak te verkennen voor management en controle van distributienetten van de netbeheerders
Building Information Modelling (BIM) – Een bouwwerkinformatiemodel is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waar informatie is gekoppeld om de energieconsumptie te optimaliseren en te monitoren
Predictive Maintenance – Inzet van het Internet of Things om onderhoud aan de infrastructuur te voorspellen
Digital Twinning – Geavanceerd simuleren van het net systeem om nieuwe concepten en parameters te testen en tweaken.
Game theory in lokaal energiegebruik en opslag – De toepassing van game theory zou het verbruik, opslag en teruglevering van lokaal opgewekte energie kunnen optimaliseren
Pieken aftoppen – Curtailment bij variabele energieopwekinstallaties (zoals bijv. een zonnepark)
Flex Alert – Berichtgeving aan aangeslotenen met het verzoek op een bepaald moment minder te gebruiken (vrijwillig)
PlexiGrid – Direct sturen op (het flexibele deel van de) belasting van aansluitingen. Software- oplossing voor TSO en DSOs om voorspellingen te maken en dynamische net- tarieven te communiceren aan klanten, en voor klanten om daarop te reageren.
Regulatory Sandbox – Bieden van ruimte om te experimenteren buiten de geldende wetgeving om nog niet toegestane oplossingen te toetsen
Flexibiliteit/GOPACS – Prijsmechanismen en marktwerking kunnen worden gebruikt om vraag en aanbod van energie te sturen en congestiemanagement toe te passen om tijdelijk meer transportcapaciteit in het net vrij te maken
Verzwaren-tenzij of flexibiliteitstender – Een algemene uitvraag naar flexibiliteit van de netbeheerder wordt ingezet t.b.v. netcongestiemanagement
Blockchain Technology – Inzet Blockchain om eindgebruikers beter met het net te verbinden (bijv. d.m.v. direct energiehandel i.p.v. inkoop bij detailhandelaren)
Peer-to-peer Energy Trading – De ontwikkeling van een virtuele marktplaats die partijen in staat stelt energie te kopen of te verkopen, zelf prijs- en volumerisico’s te beheren en de traditionele rol van de energiekleinhandelaar te optimaliseren
Financiële incentives – Minder energiegebruik financieel belonen
Risicobevorderende vergoeding – Aanpassing van vergoedingsprogramma om innovatie binnen het oplossen van netcongestie te stimuleren door risicovolle pilots te financieren.
Splitsen van de NL biedzone – Splitsen van de huidige Nederlandse biedzone waardoor er een stimulans m.b.t. het energieverbruik ontstaat
Interconnection Standards – Update van de interconnection standaarden aan de hand van nieuwe technologische ontwikkelingen die impact hebben op het net
Smart thermal grid (STG) – Inzet van technologie om de distributie en opslag van warmte te optimaliseren
Wijk Energielabel – Een wijk energielabel kan helpen door inzicht te geven in de energieprestaties van de gebouwen in een wijk. Met deze informatie kunnen netbeheerders beter anticiperen op piekmomenten in het energieverbruik en de benodigde capaciteit van het energienetwerk beter inschatten, wat kan leiden tot gerichte investeringen in infrastructuur of stimuleringsmaatregelen
Zonal-to-zonal/Zonal-to-nodal – Transformatie van het EU-tarievenstelsel van ‘zonal pricing’, naar een kleinere granulariteit ‘zonal’ dan de huidige situatie of zelfs ‘nodal’ (per knooppunt)
Tijdsgebonden Capaciteit bij Transportbeperking (TCT) Non-firm ATO/CBC – TCT is een oplossing waarbij een klant met een transportbeperking toegang krijgt om elektriciteit te verbruiken en/of terug te leveren gedurende vooraf vastgestelde tijdsvensters
Spatiotemporale arbitrage – Inzet mobiele energiearbitrage d.m.v. elektrische trucks (als aanvulling op een zonal-to-nodal-transformatie)
Open access transmission – Open Access Transmission (OAT) is een aanpak waarbij transmissiesystemen open staan voor alle marktdeelnemers. Dit betekent dat externe partijen, zoals elektriciteitsproducenten en -distributeurs, toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk om hun energie te leveren aan eindgebruikers
Slim Energie Delen. Lokaal (woonwijken) duurzame opwek delen en gebruiken – Door (via energiecoöperaties) grootschalig duurzame opwek te realiseren in een woonwijk kan een wijk voor een veel groter deel voorzien in eigen elektriciteitsbehoefte
Energiecoöperaties als partner in congestieproblemen – Door het bijeenbrengen van groepen gebruikers die bereid zijn hun energiegebruik op elkaar en op het netwerk van de regionale netbeheerder af te stemmen, kunnen energiegemeenschappen belangrijke ketenpartners worden voor netbeheerders in het beheren van hun netten
Internationaal technische benchmark – Een internationaal kader dat de prestaties van nationale elektriciteitsnetten beter beoordeelt om international concurrentie te stimuleren.
Party Syntegration (Sector Coupling) – Gebruikmakend van de overlegmethode Malik SuperSyntegration om een integrale samenwerking te bewerkstelligen
Reserve capaciteit inzetten – Inzet reservecapaciteit
Transformatie verstandhouding tussen de netbeheerder en aangeslotenen (proactieve communicatie) – Proactieve communicatie van de netbeheerders zal een gedragsverandering van aangeslotenen teweeg moeten brengen om de benutting van het net te optimaliseren
Programmatische aanpak systeemintegratie voor lokale initiatiefnemers – Oplossingsrichting die voortkomt uit bevindingen ten aanzien van het werken aan systeemintegratie door netbeheerders, overheden en lokale iniatiefnemers
Uitrol ‘NBNL Real-time Interface’ (na eerste focus opwekkers 1-50MW): integrale afstemming netbeheerders en marktpartijen – De afstemming tussen netbeheerders en marktpartijen zal nog integraler gemaakt kunnen worden door de uitrol van het NBNL Real-time Interface
Privatisering net (componenten) – Privatisering van het elektriciteitsnetwerk kan helpen bij het verminderen van net congestie door middel van investeringen in infrastructuur en meer concurrentie op de energiemark
Doelgerichte uitbreiding van het net – Met (voorspellings)data de optimale keuzes maken m.b.t. de uitbreiding van het net
Capaciteitsstudies voor locatiebepaling invoeding – Dergelijke studies helpen om de beste locatie te vinden voor invoeding van duurzame opwek, geredeneerd vanuit de belasting op het net. Andersom gebruikt kan het helpen om probleemlocaties te identificeren en in combinatie met voorgenomen projecten kan het helpen te prioriteren.
GridShield – Autonome en decentrale aansturing van laadpalen als de lokale trafo overbelast is
Voorkomen congestie in storingssituaties – D.m.v. slimme ingrepen (bijv. afschakelen van bepaalde type gebruikers) congestie in storingssituaties voorkomen
Virtual power plants/DER sturing – Centrale coördinatie van decentrale energiebronnen waardoor deze gezien kan worden als één grote en virtuele energiecentrale
AI operation – Inzet van kunstmatig intelligentie t.b.v. optimaliseren energievraag en -aanbod