Author profile picture

Philips president Hans de Jong reflecteert op de regio-envelop van 130 miljoen die Brainport Eindhoven gisteren mocht ontvangen. Deze bijdrage verscheen eerder op zijn Linkedin-account. Hier meer over de regio-envelop.

Door Hans de Jong

Hans de Jong

Het belang van Brainport Eindhoven was al door de Rijksoverheid erkend in het Regeerakkoord en nu ook met klinkende munt. De toewijzing van 130 miljoen Euro voor het oplossen van regionale opgaven is een significante bijdrage vanuit het Kabinet Rutte-III voor de verdere ontwikkeling van onze regio.

Op 16 maart nam ik, samen met de andere leden van het Dagelijks Bestuur van Brainport, John Jorritsma (Burgemeester van Eindhoven) en Jan Mengelers (Voorzitter College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven), de zogenaamde Regio-envelop in ontvangst uit handen van ministers Carola Schouten (LNV) en Kajsa Ollongren (BZK) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). Met deze Regio-envelop draagt het Kabinet bij aan de ontwikkeling van de brede welvaart in Nederland.

Brainport Eindhoven geldt als een van de straalmotoren van de Nederlandse economie. De technologie die in deze regio wordt bedacht, ontwikkeld, en geproduceerd biedt ondersteuning aan oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals zorg, mobiliteit en energie.

Met de Regio-envelop wordt Brainport Eindhoven in staat gesteld om het voorzieningenniveau te verhogen en voldoende talent aan te rekken, op te leiden, en vast te houden.

De eenmalige bijdrage van 130 miljoen Euro, aangevuld met 240 miljoen Euro via zogenaamde cofinanciering vanuit de regio, is een prachtig begin, maar zeker nog niet voldoende om de toekomstige ambitie van de regio in Nederland en in de wereld structureel vorm te geven.

Ik ben blij met de forse bijdrage vanuit het Rijk en trots dat we dit met alle Brainport-partners mogelijk hebben weten te maken. Het is nu aan de regio om samen een succes te maken van de implementatie, zodat we de overheid inspireren tot de noodzakelijke, structurele bijdrage voor het succes op de lange termijn.

Het huidige succes van Brainport Eindhoven komt voort uit de investeringen van de lokale overheid, bedrijven, en kennisinstellingen in het verleden, de Triple Helix. Het belang van Brainport is echter regio-overstijgend: deze regio heeft de afgelopen jaren bovengemiddeld aan de nationale groei bijgedragen. Brainport Eindhoven vergroot niet alleen de regionale, maar zeker ook de nationale welvaart en daarmee onze gezamenlijke welvaart.

Partnership van regio en Rijksoverheid werkt gezamenlijk aan Regio Deal die het fundament legt voor toekomstig succes

We steunen het Kabinet dan ook van harte bij de ambitie, zoals uitgesproken door minister Schouten in haar Kamerbrief van 19 februari, om “de gebiedsgerichte samenwerking tussen Rijk en regio’s nog meer te versterken.”

En we kijken uit naar deze samenwerking, in de vorm van een partnership tussen de regio en de diverse departementen in Den Haag, die moet uitmonden in een Regio Deal, waarmee we het fundament leggen voor het toekomstig succes van Brainport Eindhoven, en daarmee heel Nederland.