AI generated image of an oil rig
Author profile picture

Ondanks de netto-nul-doelstellingen heeft de Britse regering onder leiding van premier Rishi Sunak aanzienlijke olie- en gaswinningsprojecten in de Noordzee goedgekeurd. Het controversiële Rosebank-project zal naar verwachting vanaf 2026 dagelijks 69.000 vaten olie en 44 miljoen kubieke voet gas genereren. De regering rechtvaardigt deze beslissingen als noodzakelijk voor energiezekerheid en het creëren van banen. Critici beweren echter dat de focus op fossiele brandstoffen de groei van groene industrieën belemmert en banen niet toekomstbestendig maakt. Bovendien kunnen deze investeringen leiden tot gestrande activa als de wereld overschakelt op hernieuwbare energie.

Tegelijkertijd blijft de regering het verbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s uitstellen en heeft ze honderden nieuwe olie- en gasvergunningen aangeboden, ondanks verzet uit verschillende hoeken. Deze beslissingen kunnen het voor het VK moeilijker maken om zijn toezeggingen om tegen 2050 netto-nul te produceren waar te maken en kunnen zijn reputatie als verantwoordelijk lid van de wereldgemeenschap op het spel zetten.

  • VK’s focus op olie en gas brengt netto-nul doelstellingen, banengroei en gestrande activa in gevaar.
  • Energiezekerheid botst met klimaatdoelstellingen, wat de reputatie van het land op het spel zet.
  • Er is een evenwicht nodig: Investeren in hernieuwbare energie, de klimaatdoelen halen en wereldwijd leiderschap behouden.

Het belang van energiezekerheid

Het waarborgen van energiezekerheid is een belangrijk punt van zorg voor elk land, en het VK is daarop geen uitzondering. Premier Rishi Sunak heeft de goedkeuring van grote olie- en gasboorprojecten in de Noordzee gerechtvaardigd als cruciaal voor de energiezekerheid van het land. De Rosebank ontwikkeling, bijvoorbeeld, zal naar verwachting aanzienlijke hoeveelheden olie en gas produceren, waardoor het Verenigd Koninkrijk minder afhankelijk wordt van import. Sunaks steun voor deze projecten staat recht tegenover de positie van Labour, die tegen nieuwe olie- en gasexploratie in de Noordzee is.

Critici beweren dat focussen op fossiele brandstoffen misschien niet de beste langetermijnoplossing is voor energiezekerheid. Hoewel deze projecten op korte termijn voordelen kunnen opleveren, dragen ze ook bij aan de koolstofuitstoot en kunnen ze de voortgang van het Verenigd Koninkrijk op weg naar de netto-nuldoelstellingen belemmeren. Naarmate de wereld steeds meer hernieuwbare energiebronnen gaat gebruiken, zal de vraag naar olie en gas waarschijnlijk afnemen, waardoor deze investeringen mogelijk als gestrande activa achterblijven.

De impact op het creëren van banen

Een van de belangrijkste argumenten voor olie- en gasprojecten is het creëren van banen. De Britse regering hoopt dat deze projecten werkgelegenheid zullen scheppen en de economie zullen stimuleren. Alleen al het Rosebank project zal naar verwachting ongeveer 1.600 banen creëren tijdens de bouw en 450 banen op de lange termijn. Dit is een aanzienlijk aantal, vooral in regio’s die sterk afhankelijk zijn van de olie- en gasindustrie.

Er bestaat echter bezorgdheid dat het prioriteit geven aan banen in de olie- en gassector de groei van groene industrieën kan belemmeren. Door zwaar te investeren in oude industrieën laat het VK misschien kansen liggen voor innovatie en het creëren van banen in hernieuwbare energiesectoren zoals wind- en zonne-energie. Andere landen die zich meer richten op groene banen kunnen een concurrentievoordeel behalen in de opkomende groene economie. Daarnaast is de levensvatbaarheid op lange termijn van banen in de olie- en gasindustrie onzeker, gezien de overgang naar een koolstofarme toekomst. Deze banen kunnen overbodig worden naarmate de wereld afstapt van fossiele brandstoffen.

De uitdaging van net-nul toezeggingen

Het Verenigd Koninkrijk heeft toegezegd om in 2050 netto nul emissies te bereiken, maar de goedkeuring van nieuwe olie- en gasprojecten roept vragen op over het vermogen van het land om deze doelstelling te halen. De voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is in tegenspraak met het doel om de koolstofuitstoot te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Het Internationaal Energieagentschap heeft verklaard dat er wereldwijd geen ruimte is voor nieuwe olie- en gasexpansies als we in 2050 netto nul willen bereiken.

Om aan de net-nul verplichtingen te voldoen, moet het Verenigd Koninkrijk investeren in de infrastructuur voor hernieuwbare energie en de groei van groene industrieën ondersteunen. Dit vereist een verschuiving in prioriteiten en een minder grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Terwijl de regering stappen heeft gezet in de richting van deze overgang, zoals het investeren in offshore windenergie en waterstof, geeft de goedkeuring van nieuwe olie- en gasprojecten een tegenstrijdig signaal af. Het risico van gestrande activa is groot.

Het risico van gestrande activa

Investeren in olie- en gasprojecten brengt het risico van gestrande activa met zich mee. Naarmate de wereld overschakelt op hernieuwbare energiebronnen, zal de vraag naar olie en gas naar verwachting afnemen. Dit betekent dat investeringen in nieuwe olie- en gaswinningsprojecten mogelijk niet het verwachte rendement opleveren. Als deze projecten in de toekomst economisch niet meer levensvatbaar zijn, kunnen ze gestrande activa worden, zonder marktwaarde.

De mogelijkheid van gestrande activa leidt tot bezorgdheid over de financiële gevolgen op lange termijn van investeringen in de olie- en gasindustrie. Nu het Verenigd Koninkrijk ernaar streeft om zijn netto-nuldoelstellingen te halen, zal het zorgvuldig de economische levensvatbaarheid van deze projecten moeten overwegen. Het kan verstandiger zijn om te investeren in hernieuwbare energieprojecten die een grotere kans van slagen hebben op de lange termijn en die aansluiten bij de klimaatdoelstellingen van het land.

De reputatie van het VK op het wereldtoneel

De goedkeuring van nieuwe olie- en gasprojecten door het VK heeft kritiek uitgelokt van milieuactivisten en heeft bezorgdheid gewekt over de reputatie van het land als een verantwoordelijk lid van de wereldgemeenschap. De beslissing om voorrang te geven aan fossiele brandstoffen boven hernieuwbare energiebronnen kan worden gezien als tegenstrijdig met de belofte van het VK om klimaatverandering tegen te gaan.

Andere landen nemen gedurfde stappen in de richting van een groenere toekomst, investeren veel in hernieuwbare energie en stellen ambitieuze doelen voor emissiereducties. Door achter te blijven in de overgang naar een koolstofarme economie loopt het Verenigd Koninkrijk het risico achter te blijven en zijn positie als leider in de strijd tegen klimaatverandering te verliezen.