(c) Unsplash - David Becker
Author profile picture

Het mobiliteitssysteem van de toekomst moet robuust zijn, efficiënt omgaan met grondstoffen en vriendelijk zijn voor het klimaat en het milieu. Dat is de boodschap in het EU-programa  H2020 Work Programme Smart, green and integrated transport. Dat klinkt gemakkelijk. Maar het vergt een allesomvattende aanpak en een prudente planning. De plannen zijn soms tegenstrijdig. Ook moet er rekening worden gehouden met tegenstrijdige doelstellingen en allerlei  interacties.

Volgens het Klimaatverdrag van Parijs moet de stijging van de gemiddelde temperatuur wereldwijd zo mogelijk beperkt worden tot 1,5 graden Celsius. Ook Oostenrijk heeft zich hiertoe verbonden. Het land staat voor een grote uitdaging in de transportsector. Met een aandeel van 28,8 procent is transport de op een na grootste oorzaak van de uitstoot van broeikasgassen. Terwijl in de andere relevante sectoren van energie en industrie, gebouwen en landbouw de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2016 werd verminderd, registreerde de transportsector een enorme stijging van 66,7 procent in dezelfde periode. (Bron: Anderl et al 2018).

Behoefte aan baanbrekende technologieën

De experts van het AIT Center for Mobility Systems zien de noodzaak in van baanbrekende technologieën. Elektrische mobiliteit of het gebruik van biogene brandstoffen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Het zal echter niet volstaan om een algehele omslag in de mobiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast zijn er nieuwe vormen van mobiliteitsorganisatie nodig. Bovenal moet het mobiliteitsgedrag van elke individuele burger veranderen.

Ook interessant: Zeven scenario’ s voor een duurzame mobiliteit

Mens centraal in het mobiliteitssysteem

Om een bijdrage te leveren aan de discussie over de mobiliteit van de toekomst, heeft het AIT Center for Mobility Systems het rapport ‘Sustainable, Secure & Digital: Perspectives for a People-Centred Mobility System’  gepubliceerd. Het document gaat in op trends en randvoorwaarden. Er werden onder meer drie principes voor een klimaatvriendelijk mobiliteitssysteem gedefinieerd: efficiëntie, consistentie en toereikendheid.

Efficiëntie

Efficiëntie heeft betrekking op de relatie tussen het gebruik van middelen en de bereikte resultaten. Het probleem is dat bij toenemende efficiëntie de uiteindelijke opbrengst verwaterd of zelfs verdwijnt. Zuinigere motoren hebben in theorie tot brandstofbesparingen geleid. Maar omdat er krachtigere auto’s werden verkocht die vaker en langer werden gebruikt, is die besparing weer teniet gedaan,.

Onderzoekers van het AIT Center for Mobility Systems zien een sterk klimaateffect in het efficiëntere gebruik van bestaande middelen. Enerzijds door bundeling en anderzijds door het vermijden van lege ritten. Zij zien de noodzaak van actie vooral in gebieden met een lagere bevolkingsdichtheid. Hier zijn de centrale onderwerpen:

  • On-demand diensten om lege ritten met openbare bussen en privévervoer te vermijden;
  • Horizontale samenwerking voor de levering van alle goederen.

Consistentie

Consistentie is gericht op de compatibiliteit van natuur en technologie. Dit is bijvoorbeeld het geval met de verschuiving naar biogene brandstof. Problemen zijn hierbij nog steeds het gebrek aan technische haalbaarheid en de economische levensvatbaarheid. Desalniettemin zijn de experts van het AIT Center for Mobility Systems ervan overtuigd dat het consistentieprincipe enorm bijdraagt aan een duurzaam mobiliteitssysteem. Hier is een overzicht van de maatregelen:

  • Overschakelen naar alternatieve aandrijfsystemen zoals batterijen of waterstof, inclusief milieuvriendelijke productie van voertuigen en aandrijvingen;
  • Het bevorderen van actieve mobiliteit zoals wandelen of fietsen;
  • Verschuiving vasn personenvervoer en goederentransport naar trein en binnenvaart.

Voorwaarde voor deze maatregelen is een toekomstgerichte vervoersinfrastructuur die mobiliteit in de eerste plaats mogelijk maakt.

Toereikendheid

Het toereikendheidsbeginsel vereist een verantwoord gebruik van de middelen en dus een verandering in het mobiliteitsgedrag. De experts van het AIT Center for Mobility Systems denken aan een individuele mobiliteitsrekening die de maximale hoeveelheid emissies laat zien die door elke persoon gedurende een bepaalde periode kan worden getolereerd. Op dit moment zien zij echter nog steeds een grote behoefte aan uitgebreid onderzoek. Een andere manier om het verbruik van hulpbronnen te verminderen is het gebruik van technologieën zoals virtual reality, waardoor sommige reizen overbodig zouden worden.

De experts van het AIT Center for Mobility Systems zijn van mening dat een toekomstgericht en klimaatvriendelijk mobiliteitssysteem alleen kan worden gecreëerd door deze drie principes consequent te combineren.

Via deze link vindt u het originele rapport