Author profile picture

Het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer is in Eindhoven de laatste 10 jaar gedaald, terwijl het autogebruik behoorlijk steeg. Daarmee wijkt Eindhoven af van de overige grote steden. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht steeg het fietsgbruik juist en daalde het autogebruik.

Screen Shot 2016-12-28 at 17.14.44

Dat blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het KiM noemt het opvallend dat Eindhoven hiermee niet past in de landelijke trend van een toenemend fietsgebruik binnen stedelijke gebieden.

Pendel

In Utrecht en Amsterdam is de pendel van inwoners tussen 2005 en 2015 sterk toegenomen, met 41 respectievelijk 26 procent. In de agglomeraties Den Haag en Rotterdam was die groei minder sterk, terwijl  in de agglomeratie Eindhoven de pendel van de inwoners in dezelfde periode stabiel bleef.

Voor alle agglomeraties, uitgezonderd Eindhoven, worden meer woon-werkverplaatsingen gemaakt naar werkgelegen­heid buiten de eigen agglomeratie. De woon-werkbewegingen richting de agglomeraties zijn daarentegen voor bijna alle agglomeraties afgenomen, zegt het KiM.

De dynamiek op de arbeidsmarkt en de woningmarkt is waarschijnlijk debet aan de gevonden resultaten, zo concludeert het KiM. Daarnaast speelt de ruimtelijke configuratie van de agglomeraties een rol. Waarom Eindhoven afwijkt heeft het KiM nog niet onderzocht. “Nader onderzoek naar de relatie tussen arbeidsmarkt, woningmarkt en woon-werkmobiliteit moet uitwijzen of verschillen tussen de stedelijke agglomeraties kunnen worden verklaard.”