© EFFECT Photonics
Author profile picture

“Focus projecten ligt op het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact”

Na de start van de eerste tien projecten uit de Regio Deal Brainport Eindhoven in november, zijn nu de financiële bijdragen toegekend voor drie nieuwe projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven. Twee projecten richten zich op innovaties met maatschappelijke impact uit de Regio Deal Brainport Eindhoven: ‘Urban Development Initiative (UDI)’ en ‘geïntegreerde fotonica’. Het Eindhoven Museum ontvangt daarnaast een bijdrage voor het uitvoeren van een onderzoek voor het opschalen van het museum, wat verder moet bijdragen aan het versterken van het voorzieningenaanbod in Brainport Eindhoven.

In totaal wordt de komende vier jaar via de Regio Deal 130 miljoen door het kabinet en 240 miljoen door de regio zelf geïnvesteerd in het vestigingsklimaat van Brainport Eindhoven. Van de Rijksbijdrage is er nu 12,8 miljoen toegekend voor deze drie projecten. Dat betekent een toekenning van totaal 38,3 miljoen in het eerste jaar van de Regio Deal. In totaal heeft de Regio Deal Brainport Eindhoven een doorlooptijd van 4 jaar, met een uitloop voor de uitvoering van de projecten van 4 jaar.

Fraunhofer & Smart District

De samenwerking in het Urban Development Initiative (UDI), geïnitieerd door de gemeenten Eindhoven en Helmond via de Stichting Brainport Smart District, Brainport Development en de TU/e samen met het Duitse Fraunhofer Gesellschaft, is één van de drie nieuwe projecten die van start gaat.

Bert van der Els – trekker van het UDI: “Het UDI heeft als ambitie om de regio ‘futureproof’ te maken en een adequaat en innovatiegedreven antwoord te bieden op de stedelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Daarmee dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, werken en verblijven in de Brainportregio.”

Denk hierbij aan slimme weginfrastructuur die – in combinatie met verkeerslichten, nummerbordregistratie en sensoren voor luchtkwaliteit – gekoppeld is aan je GPS-systeem voor optimalisatie van de route. Of aan regen- en rioolafvoer sensoren die assisteren om wateroverlast te voorkomen. Maar ook aan de actuele opgave rondom de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit, waar zowel een uitdaging ligt op het gebied van technische innovaties als het realiseren van sociale gedragsveranderingen bij bedrijven en burgers. Oplossingen worden getest en opgeschaald in verschillende proeftuinen in de regio waar de slimme wijk Brandevoort in Helmond, ook bekend als Brainport Smart District, een mooi voorbeeld van is.

Lees ook dit interview over de tot standkoming van de overeenkomst met Fraunhofer

Fotonica

Daarnaast wordt via de Regio Deal Brainport Eindhoven bijgedragen aan geïntegreerde fotonica: de technologie van microchips die met licht werken in plaats van met elektriciteit en daarom nauwkeuriger en sneller zijn dan conventionele chips. Dit is niet alleen commercieel interessant, maar het draagt ook bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals energieverbruik en betaalbare zorg. Om te concurreren met landen en regio’s als de VS, China en Japan brengt uitvoeringsorganisatie PhotonDelta partijen uit Zuid-Oost-Brabant en de rest van Nederland bij elkaar. Het nationale plan, waar de Regio Deal Brainport Eindhoven aan bijdraagt, creëert hiermee de kennis en massa om internationaal voorop te blijven lopen.

Ewit Roos – CEO Stichting PhotonDelta: “Met de bedrijvigheid rondom geïntegreerde fotonica hebben we wellicht op de lange termijn een nieuwe industrie met de potentiële omvang van ASML in handen. Met de samenwerking in PhotonDelta willen we Nederland in ieder geval een wereldwijde koppositie geven en geïntegreerde fotonica naar de markt brengen. We zijn daarom ook blij met de investeringen van alle 20 partners, waaronder de Regio Deal Brainport Eindhoven, waarmee me onze gezamenlijke ambitie waar kunnen maken: in 2026 met ten minste 25 nieuwe bedrijven, een omzet van €1 mld. en 4000 arbeidsplaatsen realiseren.”

Ten slotte is er €100.000 toegekend aan het Eindhoven Museum om een concept uit te werken om het huidige museum op te schalen. Doel is om de regionale en Eindhovense cultuurhistorie voor een breed publiek te kunnen ontsluiten, waarbij Eindhoven Museum voorsorteert op het op begrijpelijke wijze verbinden van het verleden met het heden en de toekomst.

Lees hier veel meer over fotonica

Brainport Nationale Actieagenda

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van €370 miljoen als vliegwiel voor de langjarige samenwerking tussen Rijk en regio in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda. Hiermee zetten Rijk en regio samen in op het versterken van de economische kracht van de regio. Aan regiozijde werken Provincie Noord-Brabant, 21 gemeenten rond Eindhoven en Stichting Brainport met zijn kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen. Rijk en regio richten zich op het aanpakken van knelpunten (tekort aan talent en achterblijvend vestigingsklimaat) en benutten van kansen (kennis, innovatie & ondernemen, digitalisering en maatschappelijke innovaties).

Bron: Brainport Development

Foto EFFECT Photonics