© Mentech Innovation
Author profile picture

Het ene moment run je een bloeiend bedrijf. Het andere moment kamp je met onvoorziene tegenslagen. Ook voor ondernemers is de coronacrisis ongekend en buitenproportioneel. Het komt nu aan op aanpassingsvermogen en hier en daar een steuntje in de rug. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) coördineert veel van deze steun in Noord-Brabant. Bijvoorbeeld via de Corona Impact Scan, het Corona Rebuild Programma of de Corona-Overbruggingslening (COL). Een van de COL-aanvragen kwam van Mentech Innovation.

Mentech Innovation ontwikkelt de HUME, een systeem voor het meten van real-time stress en emoties bij kwetsbare mensen, bijvoorbeeld in zorginstellingen. Doel is om hiermee de kwaliteit van leven en het geluk van deze mensen te verbeteren.

Mentech was vorig jaar een van de winnaars van een Innovation Origins Gerard & Anton Award. 

Het systeem bestaat uit wearables met ingebouwde elektronica en sensoren om fysiologische gegevens zoals hartslag, huidgeleiding, huidtemperatuur en acceleratie te meten. Daaraan gekoppeld is een data-analyseplatform om deze metingen te vertalen naar stressniveaus en andere emoties. Dat gebeurt via slimme algoritmes en patroonherkenning. De eerste versie van het systeem is ontworpen voor het herkennen van stressopbouw bij mensen met onbegrepen gedrag, zoals mensen met een ernstige verstandelijke beperking of dementie.

Validatiestudies

Begin dit jaar was Mentech zover dat op tien verschillende plekken validatiestudies konden worden opgestart. “Je moet dan denken aan zorgpartners die mensen met een verstandelijke beperking of dementie ondersteunen”, licht CEO en oprichter Erwin Meinders toe. “En deze zorginstellingen zijn nu dicht.” Dat betekende dat met name de data-acquisitie van het validatietraject van Mentech stil kwam te liggen. “Contact met mensen is essentieel voor de ontwikkeling van ons product en omdat dat nu tijdelijk niet mogelijk is, lopen we een flinke vertraging op in de validatie van ons product.”

Mentech heeft twintig mensen in dienst, die zich voornamelijk richten op het ontwikkelen van modellen die getraind worden met de data afkomstig uit de emotie- en stressmetingen. Deze metingen vinden in testlabs met wilsbekwame proefpersonen plaats. De proefpersonen moeten daarbij ook hun eigen emoties omschrijven. Dat levert referentiedata op waarmee de modellen ontwikkeld en getraind worden.

Als de modellen voldoende ‘getraind’ zijn, kunnen ze getoetst worden in de praktijk: bij die zorginstellingen dus. Op die manier ontstaat na de validatiefase een systeem dat rechtstreeks en real-time de emoties en spanningen kan meten bij mensen die zelf niet in staat zijn deze te benoemen of te omschrijven. “Die zorginstellingen zijn dus essentieel voor de validatie van de HUME, want in deze praktijkomgeving worden onbegrepen gedrag en escalaties aan den lijve ondervonden. Hier kunnen we ons systeem perfect toetsen.”

Milestones halen

Niet alle activiteiten van Mentech zijn stilgevallen, maar de validatiestudies hebben minimaal een paar maanden vertraging opgelopen. En dat is nog niet alles, zegt Meinders. “Omdat alles met elkaar verknoopt zit, betekent dit dat ook de model-ontwikkeling vertraging oploopt. De datastroom die essentieel is om onze modellen verder te ontwikkelen en trainen ligt immers stil.”

Een deel van de oplossing heeft Meinders gevonden in het op afstand verzamelen van de data. Dat betekent dat het zorgpersoneel sommige uitvoerende taken van de Mentech-medewerkers heeft overgenomen. “Dat is dus een extra belasting voor het zorgpersoneel en aan beide kanten vergt dit de nodige aanpassingen. En hoe groot ook de bereidheid is om daaraan mee te werken, het kost sowieso extra tijd.”

Dit alles zorgde ervoor dat de milestones die Mentech met de financiers had afgesproken in het gedrang kwamen. “En iedere startup weet dat je die milestones moet halen om vervolgfinanciering te verkrijgen. De verwachte drie tot zes maanden vertraging kunnen we met dit overbruggingskrediet opvangen.”

Het grote netwerk van de BOM

Meinders maakt zich geen zorgen over de impact van Corona op de uiteindelijke waarde van zijn product. “Wij ontwikkelen een belangrijke “early-warning”-oplossing voor de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking of dementie. Dat is relevant voor de hele sector. Alleen worden nu, door de coronacrisis, de prioriteiten logischerwijs even anders gelegd. Dat betekent dat ons plan om op te schalen van tien naar vijftien partners in het geding komt. Met deze overbrugging gaan we daar straks toch in slagen.”

De COL-kredietaanvraag zelf verliep soepel, zegt Meinders. “Je moet wel een goed verhaal hebben. Dat betekent: een businessplan dat klopt, je financiën op orde hebben, een heldere rolling forecast en een technisch plan dat vertrouwen wekt. Maar omdat wij als startup telkens met investeerders in gesprek zijn, hadden we dat allemaal haarfijn uitgewerkt. Normaal gesproken duren dit soort procedures al gauw een half jaar, maar dit ging allemaal veel soepeler: binnen twee weken hadden we alle documenten binnen. Natuurlijk hielp het dat de BOM ons al kende van het al lopende partnership met het Brabant Startup Fonds en het investor readiness programma waaraan we vorig jaar meededen. Maar meest essentieel is en blijft het grote netwerk dat de BOM ons heeft geboden: de juiste mensen leren kennen, ze ook daadwerkelijk weten te vinden, die betrokkenheid, dat spreekt enorm voor de BOM. Daarmee past dit overbruggingskrediet in een groter geheel.”

Passie voor een kwetsbare groep

Het ging Meinders bij de kredietaanvraag op de eerste plaats om de zorg voor een groep mensen die met de oplossingen van Mentech echt geholpen zijn. “Iedereen die bij ons werkt heeft passie voor die kwetsbare doelgroep. Wij ontwikkelen een systeem voor mensen die geen stem hebben, die zelf niet in staat zijn om zich te uiten. In een situatie als nu, in een complete lockdown voor zorginstellingen, is hun sociaal isolement alleen nog maar groter. Daardoor neemt het probleemgedrag ook toe. Ik ben dan ook zeer content dat we dankzij dit overbruggingskrediet van de BOM de stap naar validatie kunnen zetten. Daarmee kunnen we laten zien dat dit een product is dat op den duur veel kwetsbare mensen gelukkiger kan gaan maken.”