Author profile picture

Dát Brainport Eindhoven aanspraak kan maken op een deel van de 950 miljoen euro die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in de zogenaamde ‘regio-envelop‘, is duidelijk. Het gaat er alleen nog om hoeveel van de gevraagde 170 miljoen richting regio zal gaan. In maart wordt dat duidelijk, zo maakte minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag bekend.

Er zijn meer kapers op de kust, maar Schouten windt er in haar brief aan de Tweede Kamer geen doekjes om dat de positie van Brainport Eindhoven sterk is:

“Brainport Eindhoven is een economische regio van nationale betekenis. Met een concentratie van kennisintensieve maakindustrie is de regio aanjager van de innovatie in de Nederlandse hightech sector. De regio kent de hoogste private uitgaven aan R&D en de grootste economische groei van Nederland. Om de sterke positie van de Brainport in het internationale concurrentieveld te consolideren en verder uit te bouwen, richt de propositie van Brainport zich op het versterken van een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van technisch talent op alle onderwijsniveaus en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact. De propositie past in het grotere verband van de Brainport Actieagenda, waarmee Rijk en regio de mainportstatus van deze regio nader uitwerken en samenwerken aan de opgaven van deze regio.”

De voorstellen worden beoordeeld op basis van hun bijdrage aan de ontwikkeling van de brede welvaart en een set randvoorwaarden. “Een belangrijke randvoorwaarde in de uitwerking van de voorstellen zal de beschikbaarheid van cofinanciering zijn”, schrijft Schouten. In het Eindhovense voorstel lijkt dat wel goed te zitten; de regio geeft aan zo’n 200 miljoen zelf bij te dragen aan de projecten. Naast cofinanciering zal de aanvraag mede getoetst worden op doelmatigheid en doeltreffendheid.

Schouten zegt uit te kijken naar het verstevigen van de samenwerking tussen Rijk en regio in de komende periode. “Als we samen optrekken als overheden, en daarbij ook verbindingen maken met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, zijn we effectiever in het oppakken van onze maatschappelijk opgaven.”

Ruim 10 miljard is er nodig om Brainport Eindhoven de topregio te laten blijven die het de laatste jaren is geworden – en zo Nederland verder vooruit te helpen. Van dat prijskaartje is nu de eerste 370 miljoen concreet ingevuld. Het onderliggende rapport van 34 pagina’s (“Propositie Brainport Eindhoven voor Regio-enveloppe“) werd in januari aan staatsscretaris Mona Keizer (Economische Zaken) aangeboden.

Het gaat om een eenmalige investering in het voorzieningenniveau van de regio, met als hoofddoel de regio aantrekkelijker te maken op de arbeidsmarkt (ook internationaal) en nieuw innovatief onderzoek te stimuleren.

Waar wil Brainport het geld aan besteden?