Author profile picture

Het concept van de Brainportscholen, tot nu toe voorbehouden aan het voortgezet onderwijs, wordt binnenkort uitgebreid naar het basisonderwijs. Momenteel zijn diverse schoolbesturen in en rond Eindhoven daarover met elkaar in gesprek. Onder de noemer “Brainport Junior School” moeten de deelnemers extra aandacht gaan geven aan talentontwikkeling.

Inmiddels hebben elf havo- en vwo-scholen in de regio het predicaat “Brainportschool” gekregen. “En binnenkort groeien we naar 14, waarmee vrijwel het hele voortgezet onderwijs bereikt wordt”, zegt Peter Cox, Program Director Education bij Brainport Development. “In dat concept oriënteren middelbare scholen zich expliciet op vaardigheden van de 21 eeuw. Concreet betekent dit dat Brainportthema’s in het gehele curriculum aan bod kunnen komen, dat er intensief wordt samengewerkt met bedrijven in de vorm van stages, opdrachten en bezoeken en dat onderwijsactiviteiten een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van creativiteit, ondernemerschap, innovatie en een onderzoekende houding.”

Het is volgens Cox niet zo dat Brainportscholen per definitie meer aandacht besteden aan techniekonderwijs, hoe groot de behoefte daaraan, zeker in deze regio, ook is. “Maar de manier van werken impliceert wel vaak het zoeken naar oplossingen binnen de techniek.” Dat geldt straks ook voor de deelnemende basisscholen.

Cox noemt het “ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren”, het zogenaamde 3-O onderwijs. “Het is dé manier om talent wakker te schudden en te ontwikkelen. Bij Ondernemend, Onderzoekend en Ontwerpend Leren voeren leerlingen onderzoek uit op basis van eigen onderzoeksvragen, of ontwerpen ze oplossingen voor geconstateerde problemen of behoeftes. 3-O Leren heeft als doel om kinderen competenties te laten ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijk manier van werken of te werken als ontwerper. Het onderwijsproces biedt voor zowel de leerlingen als de leerkracht handvatten om aan alle fasen van onderzoek en ontwerp aandacht te besteden en zich daarbij te richten op het ontwikkelen van de bijbehorende vaardigheden.”

Volgens Cox is er nu al sprake van een beweging in de richting van dit talentgerichte onderwijs. “Bij ons Kennisfestival in oktober waren er al 830 leerkrachten die hier mee bezig zijn. Het is dus alleen maar logisch om hier via Brainport scholen nog meer op te focussen. Op die manier wordt de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs ook veel beter.”

3-O is niet uniek voor Eindhoven, maar de Brainportscholen zijn dat wel. “Elders zijn het vaak individuele scholen die dit systeem omarmen. Hier doen we dat anders. Hier ontwikkelen we samen en delen alles wat we onderweg ontdekken. Dat is echt anders.”

In januari willen de schoolbesturen de details van de invulling presenteren.

Kennisfestival
Kennisfestival