© IO
Author profile picture

De zware bedrijvigheid is een sector die goed is voor ruim een miljard euro aan waarde voor de Eindhovense economie. Mede om die reden – maar ook omdat de alternatieven nog niet direct voor handen zijn – pleiten burgemeester en wethouders voor blijvende mogelijkheden voor deze sector in en om de stad.

Dat schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad, waarin twee hoofdscenario’s geschetst worden: doorbouw of afbouw. Het is de bedoeling om aan het einde van dit jaar te besluiten over een nieuwe “visie bedrijventerreinen”. Het onderwerp komt daarom binnenkort in commissie- en raadsvergaderingen.

Drie hoofdbelangen

B&W zien bij de zware bedrijvigheid drie hoofdbelangen voor de stad:

  • voor activiteiten elders in stad en regio / als toeleverancier voor de (high tech) maakindustrie,
  • door het realiseren van werkgelegenheid voor vooral lager en middelbaar geschoolden en steeds meer voor hoger geschoolden,
  • doordat elke 5 banen in de zware bedrijvigheid goed zijn voor 2 banen elders door onder andere afvloeiende werkzaamheden en bijdrage in de productieketen.

In de Brainportregio Eindhoven valt zo’n 15% van alle bedrijvigheid onder de zware bedrijvigheid. Deze bedrijven zitten vooral op locaties als De Hurk, GDC Acht, Kabelbeemd en De Kade, maar ook op de High Tech Campus, Eindhoven-Acht en Strijp T. Ongeveer 25% van de ruimte op de bedrijventerreinen is in gebruik voor de zware bedrijvigheid.

Zwaardere bedrijvigheid vraagt vanzelfsprekend om functionele bedrijventerreinen waar de fysieke en milieuruimte en de externe veiligheid zijn gewaarborgd. Omdat in deze tak van bedrijvigheid veel wordt geïnvesteerd in huisvesting en apparatuur en er weinig alternatieve locaties beschikbaar zijn met goede bereikbaarheid, blijven deze bedrijven doorgaans lang op de plaats waar ze nu zitten. Voor deze bedrijvigheid is revitalisering van een locatie over het algemeen voldoende. Uitstraling van een locatie heeft minder prioriteit.

Ruimte

In Eindhoven hebben we voornamelijk te maken met de zware bedrijvigheid rond cleantech, energie en aardolie, recycling en elektrotechniek. Volgens de gemeente blijft de ruimtevraag voor de zware bedrijvigheid in de regio Eindhoven in de (nabije) toekomst stabiel, met een lichte toename van circa 35 hectare tot 2025 voor de totale regio Zuid Oost Brabant. Voor Eindhoven gaat het om circa 7 tot 10 hectare; deze vraag is volgens de gemeente op te vangen in de huidige beschikte en bestemde ruimte zware bedrijvigheid. Gekeken wordt of clustering van verwante bedrijven en mengvormen van bedrijvigheid (mits dat veilig gebeurt) voor meer efficiëntie kan zorgen.

Alternatief scenario

Hoewel de voorkeur van de gemeente dus uitgaat naar het bestendigen van de rol voor de zware bedrijvigheid, wordt de gemeenteraad wel een alternatief geschetst: terugdringen van de voor de zware bedrijvigheid beschikbare ruimte op bedrijventerreinen ten gunste van lichte bedrijvigheid en bedrijfsvreemde functies. Wel kleven hier volgens de gemeente minimaal vier grote nadelen aan:

  • Zware bedrijvigheid is een onmisbare schakel in de (circulaire) economie,
  • Werkgelegenheid wijzigt bij nieuwe functies en het op termijn niet meer voorhanden zijn van de zware bedrijvigheid,
  • Het ontbreken of verminderen van zware bedrijvigheid betekent een toename van het aantal vervoersbewegingen in en om de stad en daarmee een moeilijker te beheersen externe veiligheid,
  • De instrumenten om zware bedrijvigheid terug te dringen zijn beperkt en kosten waarschijnlijk heel veel tijd.

In september spreekt de Raad voor het eerst over de opties.