Author profile picture

De verschillen tussen pakweg het buitengebied van Luijksgestel en de binnenstad van Helmond zijn misschien groot, maar het besef dat de 21 gemeenten binnen de regio Brainport Eindhoven ook gezamenlijk wat opgaven en uitdagingen hebben, is inmiddels wel geland. De vorige week uitgekomen Integrale Strategie Ruimte van Metropoolregio Eindhoven is daar het directe uitvloeisel van. Hier meer over die nota zelf. Vandaag zoemen we in op een van de vijf hoofdthema’s van het document: een aantrekkelijke gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving. Gisteren gingen we al in op het economisch vestigingsklimaat. De komende dagen de overige drie thema’s:

  • verbinden van stad en land;
  • betere bereikbaarheid met toegangspoorten naar de regio;
  • een duurzame en klimaatbestendige regio.

“Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen over de woonomgeving.”,

In de strategie voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat zien we een flink verschil tussen stad en platteland. Kort gezegd: zoveel mogelijk levendigheid en bebouwing in de steden, maar zorg op de eerste plaats voor leefbaarheid in de kleinere kernen. “Het is onze ambitie om een excellent woonklimaat met topvoorzieningen te kunnen bieden, waar iedereen ontspannen kan wonen en verpozen. Daarom werken we aan een hoogwaardige (woon)omgeving, waar het veilig en gezond is, met een compleet en goed bereikbaar (hoog)stedelijk voorzieningenpakket in Eindhoven en Helmond, een levendig hart in de andere kernen met ruimte voor ontmoeting en goed toegankelijke fraaie landschappen met een gezellige Brabantse sfeer die bijdragen aan een gezonde samenleving.”

Maar om zover te komen, moet er wel wat gebeuren. Het stedelijk gebied moet bijvoorbeeld heel snel meer internationale allure uitstralen, meer dynamiek en levendigheid, meer Engelstaligheid ook en veel ruimere openingstijden. Wat betreft wonen in de stad wordt gezocht naar meer diversiteit, simpelweg ook omdat elke doelgroep andere wensen heeft. “De vraag van de woonconsumenten staat voor ons centraal, dit geldt voor alle doelgroepen.” Een bijzondere groep in Eindhoven wordt gevormd door de kenniswerkers, vaak van buitenlandse afkomst en van groot belang voor de economische ontwikkeling van de regio.

De juiste woning op de juiste plaats, dat is het ideaalbeeld. Concreet betekent dat:

  • Centrumstedelijke hoogbouw op goed ontsloten (centrum)locaties in Eindhoven en Helmond.
  • Hoge dichtheden op andere centrale locaties in het stedelijk gebied.
  • Buiten het stedelijk gebied ligt de nadruk op woongebieden in lagere dichtheden, die goed bereikbaar zijn met voorzieningen op korte afstand.
  • Daarbuiten, in de kleine kernen gaat het om woonmilieus met een dorps karakter.

Gemeentes blijven formeel verantwoordelijk voor de woningbouw, maar als je als regio vooruit wilt, kom je niet heen om gezamenlijke afspraken. Dat betekent dat er zowel op regionaal als op subregionaal niveau afspraken komen over woningbouwprogrammering. Daar zijn nieuwe regels voor nodig, of beter gezegd, het loslaten van oude regels. Het alternatief is meer macht voor de bewoners zelf. “Hierbij spelen we in op trends als collectief particulier ondernemerschap. Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen over de woonomgeving. Met de provincie gaan we in gesprek over een aangepaste regievoering en het opstarten van pilots en proeftuinen.”

Prioriteit in die pilots is er voor initiatieven die gericht zijn op hergebruik en transformatie van bestaande bebouwing. Daarnaast is digitalisering van de woonomgeving een belangrijk thema. “Voor bewoners is het van belang dat zij kunnen profiteren van innovatieve digitale dienstverlening. Het draagt bij aan versterking en verduurzaming van het gebied – en van de leefbaarheid.”

Meer lezen over de Ruimtelijke Strategie?

Hier de interactieve website

Download hier het hele rapport als pdf