© IO
Author profile picture

In een serie gastbijdragen kijken we naar de politieke keuzes en dilemma’s rond bereikbaarheid en mobiliteit in en rond Eindhoven. Vandaag een bijdrage van Monique List, raadslid VVD Eindhoven, Tom Meylink, kandidaat-raadslid VVD Eindhoven, Gaby Scholder, lijsttrekker VVD Nuenen en
Hans Spijkerman, raadslid VVD Nuenen.

In de aanloop naar de verkiezingen op 21 maart gonst het; willen we ‘de Ruit rond Eindhoven’ weer op de politieke agenda? ‘Ja!’ zeggen de Eindhovense en Nuenense VVD.

Veel van onze inwoners staan regelmatig in de file, omdat de oost-west verbindingen steeds drukker worden. Verkeer op de Eindhovense Kennedylaan en de rondweg staat vaker en langer vast richting Nuenen en Helmond en in de ochtend in omgekeerde richting hetzelfde verhaal. De Eindhovense rondweg aan de oostkant kan het verkeer uit het zuiden nauwelijks meer aan. De Nuenense Smits van Oyenlaan en Europalaan en A270/Helmondweg zijn in beide richtingen overvol. De N615 krijgt groot onderhoud, maar de stroom (vracht)verkeer wordt ook daar langer, mede door de economische groei. Na een ongeval op de A2, N2 of A67, zoals jammer genoeg afgelopen donderdag weer, is de verkeerschaos enorm en onacceptabel.

Even terug in de tijd. In 2014 draaiden, ook in Eindhoven, de politieke verhoudingen en was een meerderheid van PvdA, D66, SP en GL tegen de plannen om de wegenruit rond Eindhoven te voltooien. Het plan voor de noordoost randweg sneuvelde en werd vervangen door het regionale Bereikbaarheidsakkoord. Inzet op smart mobility en gebruik van verschillende vervoerswijzen was de kern. Prachtige ambities, mooie woorden, maar vier jaar later zien we maar bar weinig gerealiseerd. De geplande Eindhovense ‘quick-wins’ in 2018 zijn stukjes snelfietspad tussen Eindhoven en Helmond, die nog lang geen fietsroute vormen, en het stimuleren van deelauto’s… Maar duizenden kratjes bier uit Lieshout laten zich niet verplaatsen per fiets. Daarbij komt dat er vanaf 2019 nog aanvullend geld nodig is……

Volgens de kosten-baten-analyse uit 2014 was ‘de Ruit’ de beste oplossing voor het toen al bestaande probleem van filedruk op de rondweg en de luchtvervuiling. Hiervoor biedt het Bereikbaarheidsakkoord nauwelijks oplossingen.

In Nuenen werd de gemeentelijke mobiliteitsvisie kortgeleden besproken in de gemeenteraad. De leefbaarheid komt steeds meer onder druk omdat het doorgaande verkeer het dorp als het ware in delen splitst. Voor de Nuenense VVD heeft het prioriteit dus om het doorgaande verkeer buiten de bebouwde kom te krijgen. Door alle drukte worden bedrijventerreinen, zoals Eeneind ook slecht bereikbaar. En dat betekent voor de Nuenense VVD dat de optie randweg Nuenen Oost actueel blijft en een mogelijke verbinding ten noorden van het kanaal tussen de A58 en de N279.

Intussen zijn we de economisch snelst groeiende regio, willen we in de top van Europese kennis- en innovatieregio’s blijven en groeit het aantal inwoners. We willen betere spoorverbindingen om in
1 uur op Schiphol, in Düsseldorf of Brussel te zijn. Wij zijn blij dat er geld komt naar Brabant om de A2, A58 en A67 te verbreden en 20 miljoen voor de ontwikkeling van het NS-station in Eindhoven tot internationaal knooppunt. Maar we kunnen de (vracht)autobereikbaarheid in onze regio niet vergeten! Het goederenvervoer blijft groeien en niet iedereen kan of wil met het openbaar vervoer. En we gaan de komende jaren wel schoner rijden, maar laten onze auto niet staan. We hebben al een flink deel van de groeiende filedruk en zonder maatregelen worden die files alleen maar langer en de luchtkwaliteit slechter.

Steden worden de komende jaren slechter bereikbaar en dat ervaar je dagelijks in Eindhoven. Meer verkeer en wegen die worden afgesloten of versmald leiden tot opstoppingen, onveilige verkeerssituaties en een slechtere luchtkwaliteit. De voorbeelden Europalaan, Vestdijk, Aalsterweg, Hertogstraat zijn bekend. De VVD Eindhoven wil graag dat wegen naar de binnenstad gebruikt worden voor bestemmingsverkeer, dat daar moet zijn, en niet als doorgangsroute van zuid naar noord. Maar… dan moet er wel een alternatief zijn! Geen wegen sluiten als er geen alternatief is, zoals nu gebeurt. De Eindhovense rondweg aan de oostkant is nu te druk om het verkeer te verwerken wat niet in de binnenstad moet zijn, plus al het verkeer wat eigenlijk om de stad heen moet worden geleid. Door het ontbreken van die ‘Ruit’ neemt de druk op de rondweg toe en daarmee de druk op het gebied binnen de rondweg. Daar heeft ook de binnenstad last van.

Vanuit Nuenen is er veel (sluip)verkeer waar we gezamenlijk willen werken aan een betere doorstroming. Dat geldt ook voor de geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit op bijvoorbeeld de A270: een gezamenlijke aanpak mogelijk met de Provincie.

Alle andere maatregelen ten spijt, het is dat oude idee van ‘die Ruit’ dat we elke dag missen….

Het is dus niet raar dat het weer gonst dat ‘die Ruit’ opnieuw op de bestuursagenda moet komen. En niet alleen in Eindhoven of Nuenen. Het is een regionaal bereikbaarheidsprobleem. Wat ons betreft wordt dat een ‘Ruit 2.0’ in een kleine of grotere vorm. Slimme innovaties gaan ons in de toekomst vast helpen, maar we kunnen onze ogen niet meer sluiten voor uitbreiding of verbreding van de capaciteit van de wegen aan de oostkant van Eindhoven.