Author profile picture

Het aantal werklozen neemt verder af, maar het aantal mensen in de bijstand blijft stijgen. In het laatste kwartaal van 2016 is de trend die al langer zichtbaar is, niet veranderd. Ook het aantal vacatures blijft toenemen, maar het lukt niet de ‘juiste’ mensen zonder werk daaraan te koppelen. dat blijkt uit de voortgangsrapportage arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2016.

Wethouder Staf Depla (EZ) ziet het aantal banen in Nederland en in Zuidoost-Brabant toenemen. “We zien ook dat het aantal WW’ers afneemt en dat er ook minder instroom in de WW is. Helaas neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe.” Hier zijn een aantal verklaringen voor, zegt Depla. “Zoals de veranderende AOW-leeftijd, de veranderingen in wetgeving omtrent de WW en de Wajong én een verhoogde instroom van statushouders. Dit gezegd hebbende, denken we dat we als gemeente meer kunnen doen om inwoners naar werk te helpen. Zoals in de vorige rapportage is aangekondigd, hebben we in het vierde kwartaal 2016 stappen gezet op basis van het actieplan participatie. We werken hard aan het verbeteren en versimpelen van de dienstverlening voor de werkzoekende inwoner, maar ook voor de ondernemer.”

Plannen voor 2017 focussen op het versterken van Stichting WIJeindhoven op participatie, het optimaliseren van het Participatiebedrijf en de versteviging van de positie van 04werkt. “Ook gaan we nog kritischer kijken naar onze inzet van instrumenten en onder meer proberen het aantal instrumenten terug te brengen, waarbij we wel willen borgen dat iedere inwoner nog steeds krijgt wat hij of zij nodig heeft om naar werk te komen.”

Screen Shot 2017-02-13 at 17.43.06