Author profile picture

Met de goedkeuring van de omstreden Europese natuurherstelwet door het Europees Parlement, staat Nederland voor een aanzienlijke taak. Het is evident dat EU-lidstaten zich meer moeten inspannen om de natuur te behoeden. Het Europees Parlement werd dinsdag verwelkomd met applaus en gejuich na de acceptatie van de wet. Wel moeten de Europese lidstaten nog stemmen over de wet.

Waarom je dit moet weten:

Het gaat niet goed met de natuur in Europa. Technologie kan ons helpen in het herstel van natuurgebieden.

Waarover gaat de natuurherstelwet?

De natuur in Europa staat er slecht voor. Slechts een kleine 15 procent van de Europese beschermde natuurgebieden, bekend als de Natura 2000-gebieden, verkeert momenteel in goede staat. Tegen 2030 moeten herstelmaatregelen worden genomen in 30 procent van de gebieden die worstelen. Dit moet stijgen naar 60 procent tegen 2040 en tegen 2050 zou dit moeten gelden voor 90 procent van deze gebieden.

Het doel is om de populaties van planten en dieren te versterken. Het voorstel waarover de parlementariërs hebben gestemd, is aanzienlijk afgezwakt ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Dit gebeurde onder druk, met name van de EVP, die zich krachtig verzette, gesteund door het ongenoegen van Europese boeren.

De natuurherstelwet zet Nederland voor nieuwe uitdagingen en kansen. Technologische innovaties spelen een cruciale rol in het bereiken van de gestelde doelen. We zetten een aantal veelbelovende innovaties van Nederlandse bodem op een rijtje.

Ecologische monitoring met drones

Een voorbeeld van technologische innovatie is het gebruik van drones voor ecologische monitoring. Bedrijven als Avy – een Nederlandse droneproducent – ontwikkelen drones die uitgerust zijn met camera’s en sensoren om natuurgebieden te analyseren. Deze drones kunnen grote gebieden snel in kaart brengen, waardoor ecologen waardevolle gegevens ontvangen over de staat van de flora en fauna. Met deze informatie kunnen natuurbeschermers gerichter te werk gaan bij het herstellen van ecosystemen.

De drones van de Amsterdamse start-up werden ook al in Nederland ingezet, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven om watervervuiling te monitoren. Er werden testen met de drones gedaan, gericht op inspecties in zowel de zee- als binnenvaart, uitgevoerd door de Divisie Havenmeester. Dit omvat inspecties bij bunkeren, waterverontreiniging, boord-boordoverslag, zonering voor gevaarlijke stoffen, wal-boordoverslag, luchtverontreiniging (bijvoorbeeld rook of roet), en reparaties aan boord van schepen.

Waterbeheer via slimme technologie

Ook sensoren kunnen helpen om de natuur de beschermen. Vitens bijvoorbeeld, maakt gebruik van sensoren en data-analyse om het het grondwaterpeil nauwkeurig te monitoren en beheren. Dit is essentieel, omdat een stabiel waterpeil de basis vormt voor veel natuurgebieden. Met de juiste technologie kan Vitens niet alleen de waterkwaliteit waarborgen, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur door bijvoorbeeld het creëren van wetlands. Deze gebieden zijn niet alleen belangrijk voor de biodiversiteit, maar fungeren ook als natuurlijke waterzuiveringssystemen.

Innovatie in de landbouw

Landbouw heeft een directe impact op de natuur. Maar technologische ontwikkelingen binnen de agro-sector kunnen bijdragen aan natuurherstel. Lely, een innovator in agrarische machines, ontwikkelde bijvoorbeeld de Lely Sphere: een oplossing in het stikstofdossier. Deze machine zorgt ervoor dat ammoniak niet in het grondwater komt. Het scheidt de dikke fractie van de dunne fractie van mest op de roosters, zuigt de lucht af onder de roosters en wast hier de ammoniak uit. Verder scheidt het systeem de vloeibare en vaste fractie in een stikstof-, fosfaat- en kaliumgedeelte. Het systeem is op bestaande en traditionele roostervloeren te installeren.

Mix van tech en beleid

Dankzij een slimme mix van technologie, beleid en samenwerking binnen de samenleving, kunnen we ervoor zorgen dat Nederland zijn natuur behoudt voor de komende generaties.