Sfeertekening van de nieuwe Vestdijk
Author profile picture

Voorlopig ontwerp voor Nieuwe Vestdijk vastgesteld: een groene en aantrekkelijke stadsboulevard als eerste stap voor compleet groene binnenring
Het voorlopige ontwerp voor de nieuwe Vestdijk, dat vandaag werd gepresenteerd aan de omwonenden, moet de eerste stap zijn voor een “groene parelketting” van bomenrijen voor de complete binnenring. Daarbij is veel minder plaats voor auto’s en veel meer voor langzaam verkeer en groen.

Zowel politiek als maatschappelijk is de Vestdijk de laatste jaren een twistappel. Belangen van bewoners botsten geregeld met die van ondernemers en dagjesmensen, waarbij de discussie rond de luchtkwaliteit op de achtergrond altijd meespeelde. In het nieuwe ontwerp, dat nog steeds niet definitief is, zien we een groene stadsboulevard, met meer ruimte voor voetgangers en gescheiden rijstroken voor fietsers, bussen en auto’s. Het ontwerp is het resultaat van overleg met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Naast het toevoegen van groene bermen met bomen, is tussen die bermen ruimte voor nieuwe functies zoals terrasjes, fietsparkeren en bushaltes, maar ook voor taxistandplaatsen en laden en lossen. Het voorlopig ontwerp dient als basis voor de verdere uitwerking naar een definitief ontwerp.

De nieuwe Vestdijk moet invulling geven aan de ambitie van de gemeente om “een gezonde, klimaatbestendige, leefbare, aantrekkelijke en goed bereikbare binnenstad” te krijgen. Het ontwerp biedt ook oplossingen voor extreem weer. Ontharding en waterberging zorgen voor een betere verwerking van het regenwater. Schaduw van de bomen zorgt voor minder overmatige hitte tijdens warme zomers. Dit voorjaar is de verkeerssituatie al aangepast om in het ontwerp de daadwerkelijke praktijkervaringen mee te kunnen nemen.

Meer groen
De groenstructuur is de belangrijkste drager van het ontwerp, zo geven de ontwerpers aan. Behalve hagen en struiken, krijgt de nieuwe Vestdijk een extra (derde) bomenrij. De bomen (Gleditsia) staan in 2,5 meter brede, groene bermen. Deze bermen zijn onderdeel van de beide voetpaden en ook tussen het fietspad en de busbaan is een groene berm gesitueerd.

Vervolg
Het college heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp als uitgangspunt voor het vervolgproces. Bij de uitwerking naar een definitief ontwerp vraagt het college te verkennen wat de meerwaarde is van het nemen van extra maatregelen voor met name de klimaatbestendigheid op de Vestdijk en omgeving. De inhoudelijke en financiële consequenties van de keuzemogelijkheden binnen het ontwerp worden dan voorgelegd aan het college, dat naar verwachting in maart 2018 een besluit neemt over het definitief ontwerp. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is afhankelijk van de inhoud van het definitief ontwerp en de daaruit voortkomende procedures.

Het voorlopig ontwerp is te bekijken via eindhoven.nl/vestdijk. Reacties worden meegenomen in het vervolgproces, waarbij het voorlopig ontwerp samen met de vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties verder wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp.