©IO
Author profile picture

UPDATE: onder aan dit artikel de formele standpunten vanuit de Eindhovense gemeenteraad

Eindhoven verwacht een bijdrage van de omliggende gemeenten om het tekort van het Muziekgebouw te helpen wegwerken. Hoe groot die bijdrage kan zijn, is vooralsnog vertrouwelijk. Dat schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De gemeente gaat uit van een structureel tekort op de exploitatie van het Muziekgebouw van € 600.000, =. De voorlopige cijfers over 2014 laten een tekort zien van € 552.000, =. Voor 2015 wordt nu een tekort begroot van € 536.000, =. Het eigen vermogen is eind dit jaar zo’n € 1.383.000, = negatief.

Er worden nog wel wat slagen om de arm gehouden, zeker omdat de regiogemeenten (het gaat om Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre) nog in hun eigen gemeenteraden goedkeuring zullen moeten vragen voor de bijdrage. In de woorden van B&W: “De verwachting is dat de raden daarover in mei/juni van dit jaar beslissen. De kans dat gekozen wordt voor een scenario dat perspectief biedt op een bijdrage vanuit het Stedelijk Gebied aan het Muziekgebouw die substantieel bijdraagt aan de doelstelling lijkt groot.”

Naast de omliggende gemeenten verwacht Eindhoven ook steun van enkele cultuurfondsen. Andere recent onderzochte mogelijkheden voor het wegwerken van de tekorten, leveren vooralsnog geen resultaat op.

Sinds deze week betrekt de gemeente ook het fusieplan tussen Muziekgebouw en Effenaar bij de opties. Dit plan gaat uit van een verhuizing van het Effenaarpersoneel naar het Muziekgebouw. De gemeente: “Het Muziekgebouw is in gesprek gegaan met de Effenaar. In het gezamenlijke plan voor de fusie tot Muziekpodium laten zij zien dat deze samenwerking besparingen kunnen opleveren op hun exploitatielasten (zoals back office, programmering en marketing). Ook dat het gebruik van de gebouwen anders en gezamenlijk kan worden georganiseerd zoals in de NatLab constructie. Daarin zagen en zien wij kansen.”

De gemeente is pas zeer recent op de hoogte gebracht van de fusiebesprekingen. Dat geldt ook voor het personeel van beide instellingen. Dat proces zal hoe dan ook tijd kosten. “De gemeente zal met het Muziekgebouw en de Effenaar in overleg treden om afspraken te maken over een ordentelijk proces ten aanzien van het fusieplan, met inachtneming van de wet- en regelgeving en met het oog op de diverse belangen die hier bij spelen.”

Reacties uit de gemeenteraad:

D66

(rest volgt)