Trucks and vessels transporting energy, AI-generated image
Author profile picture

De EU heeft een cruciale overeenkomst bereikt waarin ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen voor zware bedrijfsvoertuigen zijn vastgelegd. Vrachtwagens, bussen en aanhangwagens moeten hun uitstoot stapsgewijs afbouwen: 45% in 2030, 65% in 2035 en maar liefst 90% in 2040. Voor stadsbussen geldt een strikt tijdschema, met een doelstelling van honderd procent in 2035. Deze alomvattende strategie, die zelfs kleinere vervoerssegmenten omvat, is een belangrijke stap op weg naar een groenere vervoerssector in de EU.

Waarom je dit moet weten

Na een verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren neemt de Europese Unie stappen om de uitstoot van vrachtwagens, bussen en aanhangers te verminderen om de CO2-uitstoot van het blok te verlagen.

Op weg naar een groenere transportsector

De inzet van de EU voor een duurzame toekomst wordt onderstreept door deze baanbrekende overeenkomst over de vermindering van de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen (HDV’s). De sector, die verantwoordelijk is voor meer dan een kwart van de broeikasgasemissies van het wegvervoer in de EU, is nu definitief op weg om zijn milieueffecten te beperken. Deze wetgevende stap gaat niet alleen over het halen van doelstellingen; het is een transformatieve aanpak die een uitgebreide herzieningsclausule bevat, een duidelijke boodschap aan de industrie om te innoveren en een visie voor een klimaatneutraal continent tegen het midden van de eeuw.

Nu de details van de overeenkomst duidelijk worden, is het duidelijk dat de reikwijdte niet beperkt is tot alleen zware vrachtwagens. De uitbreiding van de verordening naar kleinere vrachtwagens, stadsbussen, touringcars en aanhangwagens zorgt ervoor dat bijna elk facet van het zware wegtransport bijdraagt aan de emissiereductie.

Uitgebreide herziening en vrijstellingen

Een cruciaal aspect van de overeenkomst is de herziening die gepland staat voor 2027. Dit wordt een grondige evaluatie van de CO2-emissies van nieuwe HDV’s gedurende hun hele levenscyclus. Bij de evaluatie zal worden gekeken naar de doeltreffendheid van de koolstofcorrectiefactor bij de overgang naar emissievrije mobiliteit in de HDV-sector. Er zijn uitzonderingen. Voor bepaalde voertuigen en doeleinden zullen geen emissiereductiedoelstellingen gelden, zodat de verordening waar nodig ruimte biedt voor flexibiliteit zonder dat de algemene doelstelling van de reductiestrategie verwatert.

Implicaties voor industrie en milieu

De gevolgen van deze wetswijziging zijn verstrekkend. Voor het milieu belooft het een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, wat bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit en volksgezondheid. Het betekent dat de productie- en bedrijfsprocessen van de transportindustrie moeten worden aangepast aan de nieuwe normen. Het is een duidelijk signaal aan voertuigfabrikanten, vervoerders en brandstofleveranciers dat de toekomst emissievrij is, en dat die snel nadert.

De doelstellingen van de EU zijn niet alleen gericht op het terugdringen van de uitstoot, maar ook op het verlagen van de brandstofkosten en de total cost of ownership voor vervoerders. Dit is een essentiële overweging, omdat het het economische aspect van de overgang aanpakt, waardoor het levensvatbaarder wordt voor bedrijven. Bovendien wordt verwacht dat de overstap de energieafhankelijkheid van de EU van geïmporteerde fossiele brandstoffen zal verminderen, waardoor de energiezekerheid op de lange termijn zal toenemen.

Hulpmiddelen voor monitoring en de weg vooruit

De EU gebruikt de Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) om transparantie te garanderen en de voortgang te controleren. Deze simulatiesoftware, ontwikkeld in samenwerking met belanghebbenden, meet de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van HDV’s onder verschillende omstandigheden. De gegevens die met VECTO worden verzameld, worden door het Europees Milieuagentschap openbaar gemaakt, waardoor kritisch inzicht wordt verkregen in de milieuprestaties van de sector.

Nu de EU haar klimaatneutraliteitsdoelstelling voor 2050 nadert, kan het belang van deze overeenkomst niet genoeg worden benadrukt. De transportsector is lange tijd een uitdagende grens geweest in de zoektocht naar duurzaamheid, maar met deze overeenkomst laat de EU zien dat met gezamenlijke inspanningen en strategische planning aanzienlijke vooruitgang mogelijk is.