Where Innovation Starts
Author profile picture

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt het prima dat de Technische Universiteit Eindhoven kiest voor het Engels als voertaal. “Keuzes over taalbeleid moeten op het niveau van de opleiding genomen worden. Op dat niveau kan het beste worden beoordeeld of een andere taal dan het Nederlands past bij de inhoud van het onderwijs en bij de arbeidsmarkt waar die specifieke opleiding voor opleidt.”

De TU Eindhoven heeft aangegeven dat zij heeft besloten afspraken te maken over het Engels als voertaal over de hele breedte van de universiteit, vanwege de gewenste internationalisering van het onderwijs, het streven van de TU Eindhoven naar een inclusieve, internationale gemeenschap en de toename van niet-Nederlands sprekenden in de universiteit. De minister heeft er naar aanleiding van Kamervragen van de SP nog eens extra naar geïnformeerd in Eindhoven, maar ook dat bracht haar niet op andere gedachten. “De TU Eindhoven stelt desgevraagd dat zij, juist omdat de instelling al zodanig internationaal is (ter illustratie: 60% van de AIO’s is Engelstalig), wil werken aan de Engelse taalvaardigheid van alle studenten en medewerkers, zodat men is toegerust op de internationale werk- en leeromgeving waarin men opereert.”

Volgens Van Engelshoven is keuze van de TU/e niet ingegeven vanuit het oogpunt om meer internationale studenten te trekken. Ook is voor haar duidelijk dat de keuze voor het Engels als voertaal staat los van de keuze voor de onderwijstaal, die per opleiding wordt genomen. “Zo geeft de TU Eindhoven aan dat de Bacheloropleiding Biomedische Technologie (BMT) in het Nederlands zal blijven. Deze opleiding leidt namelijk op tot banen én vervolgopleidingen waar de beheersing van de Nederlandse taal nodig is.”

Voor het personeel – zowel wetenschappelijk als ondersteunend – en de niet-Engelstalige studenten komen er bijspijkercursussen. Volgens de minister geeft dat voldoende zekerheid dat iedereen de kans krijgt de taalvaardigheden op niveau te krijgen.

Van Engelshoven geeft in de beantwoording van de vragen ook aan dat ze later dit voorjaar nog komt met een visie op internationalisering van het onderwijs.