© IO
Author profile picture

Eindhoven geeft extra gas op de internationalisering van het onderwijs. Dat gebeurt zowel in het reguliere onderwijs als bij de Internationale School. Die laatste heeft als gevolg van de stijgende leerlingenaantallen, in samenspraak met een adviesraad de ambities flink opgeschroefd. Hieronder een overzicht in 10 punten, afkomstig uit de raadsinformatiebrief van 1 april 2015.


Lees hier het nieuws over het internationale onderwijs in EindhovenIn 2020 is de internationale school:

1. Centraal gehuisvest
Er is één centrale voorziening met plaats voor 1500 leerlingen. Een centraal gehuisveste school levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van het onderwijs, maar vergroot ook de aantrekkelijkheid van de leefomgeving. Buitenlandse ouders die hun kinderen verspreid over de stad (of zelfs daar buiten) naar school moeten brengen ervaren dit als een verschraling van het aanbod. Daarom is het, anders dan in Nederland, allerminst vanzelfsprekend dat leerlingen van de ISE zelfstandig van en naar school fietsen.

2. Verrijkt met een uitgebreid buitenschools programma dat bijdraagt aan de gewenste community functie
De school is aantoonbaar ‘more than a school’. ‘Expats verwachten een school met een ‘community functie’. Het voorzieningenniveau en de vele schoolse zowel als buitenschoolse activiteiten vormen een belangrijk vestigingsargument voor expats en buitenlandse kenniswerkers.

3. Wachtlijstvrij
Van een capaciteitstekort is geen sprake. Er bestaat een realistisch en eenduidig beeld van de verwachte groei waarop ook in ruimtelijke zin is geanticipeerd. De uiteindelijke locatiekeuze is het resultaat van een transparante zoektocht naar mogelijke alternatieven. Hierbij is óók gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een voorziening voor internationaal middelbaar beroepsonderwijs.
Met het toekomstbeeld voor ogen wordt voortvarend geïnvesteerd in de voor de korte termijn noodzakelijke huisvesting.

4. Ook in het weekend ‘in bedrijf’
De vele op de campus aanwezige voorzieningen zijn ook in het weekend
beschikbaar. Er zijn bijvoorbeeld diverse zaterdagscholen waar les in de thuistaal wordt gegeven. Medegebruik wordt ingezet om integratie te bevorderen en kosten te delen.

5. Gezegend met de nieuwste technologieën
De school is een Brainportboegbeeld. De ISE vervult een regionale voortrekkersrol. De internationale school beschikt over een scala aan ICT-toepassingen (o.a. virtuele campus) die niet alleen het leren ondersteunen, maar ook worden ingezet om knelpunten (vervoersbewegingen, ruimtegebruik) op te lossen.

6. Actief als expertisecentrum voor het onderwijs in de regio
De schoolorganisatie is spin in het web van regionale onderwijsontwikkeling. De ISE werkt nauw samen met primair en voortgezet onderwijs in de regio. In hun streven naar (verdere) internationalisering van hun onderwijs, kunnen de scholen in de regio waar mogelijk vragen om gebruik te maken van de binnen de ISE bestaande expertise. Ook beschikt de internationale school over een oudernetwerk van in te zetten nativespeakers. De intensieve, op de internationalisering van het onderwijs in de Brainportregio gerichte samenwerking biedt kansen voor zowel Nederlandse als buitenlandse leerlingen. De meer en meer afgestemde onderwijsinhoud leidt bovendien tot een breder aanbod. Zo kan de verwachte instroom van internationale kenniswerkers die nu vooral door de ISE wordt opgevangen gespreid plaatsvinden.

de kantine van de internationale school
de kantine van de internationale school

7. Prominent onderdeel van de Brainport kennis infrastructuur
Internationaal onderwijs trekt hooggeschoolde kenniswerkers aan. Om de regio Zuidoost-Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie te maken is een excellente kennisinfrastructuur nodig, die hooggeschoolde kenniswerkers genereert. Deze categorie komt vooralsnog vooral uit het buitenland.

8. Gericht op integratie en voorkoming van eenzaamheid
Eenzaamheid is een toenemend probleem. Het voorzieningenniveau is onderdeel van de aantrekkelijke leefomgeving. Voor de kenniswerker en diens gezin vormt hun welzijn een niet te onderschatten ‘arbeidsvoorwaarde’. Niet zelden vereenzamen de nietwerkende partners bij gebrek aan sociale contacten en een betekenisvolle daginvulling. De scholen die internationaal onderwijs verzorgen beschikken onder meer over een netwerk van verenigingen en vrijwilligersorganisaties waarin kenniswerkers en hun gezin kunnen participeren en integreren. (zie ook HIER)

9. Integraal betrokken bij de eerste opvang van anderstalige nieuwkomers
Kinderen van asielzoekers en vluchtelingen worden weliswaar niet door de ISE opgevangen, maar de opvang van ‘nieuwkomers’ (expats, buitenlandse kenniswerkers, arbeidsmigranten en vluchtelingen) wordt – rekening houdend met de kennis en kunde van de betrokken scholen – in samenhang met alle schoolbesturen bezien. De eerste opvang en begeleiding van vluchtelingen vereist bijvoorbeeld een ‘andere’ kennis en kunde dan die van buitenlandse kenniswerkers en expats.

10. Deels bekostigd met private middelen
Ouders betalen een substantiële eigen bijdrage. De gedeeltelijke rijksbekostiging is niet toereikend om het gewenste hoge voorzieningenniveau te realiseren en vervolgens te handhaven. Van ouders (en/of hun werkgever) van VO-leerlingen wordt daarom een substantiële, niet-vrijwillige bijdrage gevraagd, waarmee de school de extra voorzieningen en activiteiten kan financieren. Een particuliere internationale school zoals Amsterdam en Den Haag die kennen, ligt gezien de omvang, samenstelling en draagkracht van de populatie buitenlandse kenniswerkers in Eindhoven niet voor de hand.

11. ‘Uitgegroeid’ bij 1500 leerlingen
Bij 1500 leerlingen vindt opnieuw een verkenning naar mogelijk groeiscenario’s plaats. De prognose is dat de huidige campus van de ISE een leerlingaantal van 1500 zou kunnen verwerken, zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit en eigenheid. Een relevante ‘denktank’ levert de hiervoor vereiste inbreng.