Author profile picture

Een “Open Ontwikkelteam” moet het gemeentelijk apparaat met een datagedreven aanpak wendbaarder en toekomstbestendiger maken. “Het ontwikkelteam introduceert en stimuleert vernieuwende technieken en werkwijzen, passend bij het innovatieve karakter van Eindhoven”, zo staat in een vrijdag verschenen raadsinformatiebrief.

De gemeente constateert dat de interne reorganisatie niet snel genoeg verloopt en hoopt hier met het aanstellen van het Ontwikkelteam een versnelling aan te geven. Daarnaast moet de datagedreven aanpak een antwoord leveren op “het traditionele keurslijf waarin de huidige organisatie op diverse plaatsen nog vast zit, als gevolg van regelgeving, structuren en systemen.” Het sluit aan bij de constatering die burgemeester Van Gijzel vaker deed: wetten en regels zijn niet meer van deze tijd en dus moeten we daar alternatieven voor bedenken.

Het college stelt vast dat er in alle lagen van de organisatie veel soorten data aanwezig zijn, of kunnen worden vergaard. Die data moeten beter gebruikt worden. “Met deze data wordt inzichtelijk gemaakt wat goed gaat en wat beter kan. Door data samen te brengen en te analyseren wordt breder inzicht gecreëerd, overlap of verschillen geïdentificeerd en kan effectiviteit van genomen stappen worden gemeten. Met een dergelijke aanpak kunnen we bijvoorbeeld afstappen van het opstellen van grote, “dichtgetimmerde” programma’s die veel overleg en afstemming vragen en niet meer passen in een snel veranderende omgeving.”

Het Open Ontwikkelteam brengt de data vervolgens bij elkaar om zo cocreatieve processen te stimuleren. “Op deze manier ontstaat er stapsgewijs een organisatie die steeds gericht is op uitvoering en snel kan acteren op veranderingen.” Maar de gemeente wil méér. “Een volgende stap is het herkennen van patronen binnen de beschikbare data en het ontwikkelen van voorspellende algoritmen zodat we ook proactief belemmeringen kunnen identificeren. Dit draagt bij aan het verminderen van incidentsturing.”

Aanleiding voor de datagestuurde aanpak is de vaststelling dat de samenleving van nu andere dingen van de overheid verlangt dan in het verleden. “Onder andere de groeiende mogelijkheden van (digitale) technologie en de groei van platforms als Uber, Airbnb, SnappCar of NextDoor stellen ons voor nieuwe uitdagingen door hun disruptieve kracht. Een overheid die snel kan meebewegen, samen optrekt met de stad door meer te werken in netwerken in gelijkwaardige samenwerking met partijen buiten onze organisatie, de steeds complexer wordende vraagstukken meer integraal en van buiten naar binnen oppakt, aansluit bij de steeds meer digitaal wordende wereld en aanhaakt op externe kansen en initiatieven.

Het college koppelt al deze maatregelen aan de lopende reorganisatie die, zo wordt geconstateerd, “geen makkelijke omslag” blijkt te zijn. “Sommige basisprocessen hebben nog aandacht nodig en niet voor elke medewerker is duidelijk waar we naar toe gaan, wat daarvoor van hem/haar wordt verwacht en hoe daar uitvoering aan te geven.” Het Ontwikkelteam moet daar verandering in aanbrengen en krijgt tot eind dit jaar de tijd voor de uitvoering van de klus.