Author profile picture

De financiële positie van de gemeente Eindhoven is er, na de recente bekendmaking van het miljoenentekort over 2016, ook dit jaar niet beter op geworden. Integendeel, de geconstateerde tekorten zijn dit jaar nog een graadje erger en blijven ook komend jaar nog beeldbepalend. “Er zijn dringend maatregelen nodig.”

Dinsdagavond presenteerde het college van B&W een aantal voorzichtige uitgangspunten voor de begroting van 2018 aan de gemeenteraad. Maar, zo wordt er nadrukkelijk bijvermeld, het verhaal is verre van klaar: “We leggen u geen concrete maatregelen en besluiten voor. Concreet vragen wij u nu te reflecteren op de te hanteren uitgangspunten voor de begroting 2018.”

In 2016 was het tekort, na de inzet van onder meer de reserve uit het Sociaal Domein, 14,6 miljoen. Voor dit jaar is die reserve niet meer beschikbaar en loopt het tekort op tot 37 miljoen. Met bijsturingen op – onder meer – zorg en bijstand kan dat tekort nog wel teruggebracht worden tot zo’n 13 miljoen, maar er zijn dus veel meer ingrepen nodig. Op 11 juli bespreken Raad en college welke maatregelen er nog meer zouden kunnen worden genomen. Een van de opties daarbij is een zwaardere aanslag op de woonlasten.

Veel van de tekorten zijn terug te voeren op de decentralisatie van de zorg, en de manier waarop Eindhoven die nieuwe taken heeft georganiseerd. Dat had beter gekund, zegt het college nu. “Er was een meer daadkrachtige en stabiele ambtelijke en bestuurlijke leiding nodig om deze operatie in goede banen te leiden.”