Author profile picture


Start van overleg tussen Eindhoven, Nuenen en Son
De provincie neemt de regie over in het fusieproces tussen de gemeenten Nuenen, Sone en Breugel en Eindhoven. Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om de wettelijke procedure te starten voor een herindeling van de gemeente Nuenen. De provincie wil op die manier “het tempo en de kwaliteit van de besluitvorming borgen”.

Twee jaar geleden liet het bestuurskrachtonderzoek over Nuenen zien dat het ambtelijk apparaat kwetsbaar was en dat er aanhoudende zorgen waren over de politiek-bestuurlijke situatie. De commissie-Demmers bracht in september 2016 haar advies uit over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Mede op basis van dit advies heeft de provincie aangegeven, dat zelfstandigheid geen reële optie meer is. In november 2016 heeft de gemeenteraad van Nuenen besloten dat zij een voorkeur heeft voor een bestuurlijke fusie. Daarop heeft de provincie de datum van 1 juli 2017 als deadline gesteld voor de besluitvorming door de gemeenteraad van Nuenen. Op 29 juni 2017 heeft de gemeenteraad aangegeven, dat het nog vier maanden extra nodig heeft om tot een voorkeur te komen.

Dat accepteert de provincie echter niet: “In het licht van het aanhoudende gebrek aan bestuurskracht van Nuenen zal de provincie actief de gesprekken op gang brengen tussen de gemeenten Nuenen en Son en Breugel en Eindhoven.” Met deze gesprekken start het zogeheten open overleg, zoals bedoeld in de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi). Dit open overleg is erop gericht om samen met de gemeenten te verkennen of – in het belang van de inwoners – gekomen kan worden tot een duurzame en veerkrachtige oplossing. Verder zijn van belang het regionale perspectief en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. Het open overleg start 15 augustus a.s. en zal maximaal zes maanden duren.

Het vervolg van de procedure is ook al scherp in beeld bij de provincie:

De provincie verwerkt de uitkomsten van het open overleg in een herindelingsontwerp, dat dus begin 2018 moet verschijnen. GS sturen het ontwerp naar de colleges van B&W van de betrokken gemeenten die het ter inzage leggen voor inwoners. Gedurende 8 weken kan een ieder zijn of haar zienswijze geven op het herindelingsontwerp. Tijdens die periode kunnen gemeenten informatiebijeenkomsten houden. Ook de provincie zal inwoners, (maatschappelijke) organisaties en bedrijfsleven actief informeren en raadplegen over het voorstel. De raden van de betrokken gemeenten kunnen eveneens een zienswijze geven over het ontwerp. GS verwerken de reacties van de gemeenten, inwoners en belanghebbenden en stellen een concept-herindelingsadvies op. Provinciale Staten behandelen het advies en stellen het vast. De provincie stuurt het advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierna volgt een wetsvoorstel dat behandeld wordt in de minsterraad, de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.