Author profile picture

Een hogere ambitie en een bredere takenlijst, maar vooral ook meer onderling vertrouwen en een beter gedeeld eigenaarschap van de regionale agenda. Met die voornemens moet de samenwerking van de 21 gemeenten in Metropoolregio Eindhoven een nieuwe start krijgen. Na de vernietigende analyse van Berenschot willen de 21 gemeenten op die manier gezamenlijk de schouders onder de regionale samenwerking zetten. De marsroute tussen nu en december 2018 is vanmiddag bij van der Valk in Eindhoven gedeeld met de buitenwereld. Onder de kleine honderd luisteraars vooral veel raadsleden uit de hele regio.

Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart moet duidelijk zijn wat precies de ambitie is. Daarna kunnen de nieuw te vormen gemeenteraden en colleges aan de slag met de daadwerkelijke invulling van de regionale agenda. Die moet nog voor het zomerreces klaar zijn, zodat het najaar kan worden gebruikt voor de finale besluitvorming. “Zodat we over precies een jaar kunnen zeggen: ‘we hebben het geflikt'”, zoals stuurgroeplid Piet Machielsen het bijn de openbare presentatie verwoordde. “De drie fasen hebben één gemeenschappelijk element: stevig doorwerken.”

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven benadrukte bij de presentatie de “struggle tussen draagvlak en tempo en kwaliteit, doelen die niet altijd congruent zijn”.

Wat niet is veranderd is de betrokkenheid van veel verschillende ‘lagen’ met elk hun eigen belangen en doelen. Het “filodeeg”, zoals Jorritsma dat eerder noemde. Er wordt medewerking verwacht van de colleges, de leden van het Algemeen Bestuur, de gemeenteraden, de Raadstafel21 (waar vertegenwoordigers van alle raden in zitten), de griffiers en gemeentesecretarissen en tenslotte ook van diverse vertegenwoordigers uit de ‘triple helix’: de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Van al die lagen en partijen wordt niet alleen een “pro-actieve deelname” verwacht, maar ook inbreng op regionaal, subregionaal en lokaal niveau. Bovendien is de nodige flexibiliteit essentieel. Machielsen: “Het is een dynamisch proces, waarbinnen formeel en informeel gelijk op moet kunnen lopen.”

Eerste stap in het proces is nu een vragenlijst die alle raadsleden tijdens de kerstdagen mogen beantwoorden. Daarin gaat het vooral om het bepalen van de relevante bovenregionale thema’s. Half januari gaan de overige lagen daar vervolgens een eerste slag richting ambitiedocument van maken. Eén idee vanuit de zaal werd alvast meteen omarmd: om het minder een spel van vraag en antwoord te laten worden en meer onderlinge discussie mogelijk te maken, zou er een digitaal platform moeten komen waar dat gesprek kan plaatsvinden.