Author profile picture

Het was nog slechts een formaliteit, maar wel een belangrijke: de officiële handtekening van minister Kamp onder de brief die bevestigt dat Brainport voortaan als Mainport wordt gezien – en daarmee dezelfde voorkeursbehandeling krijgt als Mainports Rotterdam en Schiphol. Vanwege het toegenomen economische belang van de regio Eindhoven, was die conclusie onontkoombaar, vond de Kamer.

Hieronder de complete brief aan de Kamer van minister Kamp.

Geachte Voorzitter,

Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) op 27 oktober jl. is een drietal moties ingediend in relatie tot de positie van Brainport Eindhoven. Deze zijn vervolgens ook aangenomen.
Uw Kamer heeft tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) verzocht om een duiding van de betreffende moties. Mede namens de ministers van Infrastructuur en Milieu en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doe ik u die duiding hierbij toekomen.

Het betreft de navolgende moties:

  • Motie Ziengs (TK 34 550 XIII, nr. 26): verzoekt de regering, op korte termijn in samenwerking met de regio Eindhoven uit te zoeken welke bijdragen de afgelopen en komende jaren zijn geïnvesteerd vanuit EZ, IenM en OCW in de Brainport Eindhoven en waar nog de aanvullende behoeften zitten om de concurrentiekracht te versterken;
  • Motie Mulder/Verhoeven (TK 34 550 XII, nr. 29): verzoekt de regering, Brainport Eindhoven te erkennen als mainport van Nederland en dit samen met de regio uit te werken; en
  • Motie Mei Li Vos (TK 34 550 XII, nr. 32): verzoekt de regering om, alsnog deze aanbeveling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur over te nemen en Eindhoven Brainport te erkennen en behandelen als een economisch kerngebied van nationale betekenis conform het advies van de Rli.

Tijdens de begrotingsbehandelingen van EZ en IenM is het belang van Brainport Eindhoven als een van de economische kerngebieden van Nederland reeds onderschreven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, TK 32 660 A, nr. 50) en tevens uit de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ‘Mainports voorbij’ 
(TK 224691 / 29665, nr. 127).

Het kabinet zal dan ook uitvoering geven aan de genoemde moties, langs de hieronder geschetste lijnen. Daarmee erkennen en behandelen we de Brainport Eindhoven, in lijn met de moties Mulder/Verhoeven en Mei Li Vos, als economisch kerngebied van nationale betekenis, net zoals de mainports ook economische kerngebieden van nationale betekenis zijn.

Actieagenda Brainport
Bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden in de Brainport regio Eindhoven, en de provincie Noord-Brabant, willen een Brainport Actieagenda ontwikkelen. Ik heb de regio namens het kabinet recent mijn actieve steun aan deze agenda toegezegd. Deze Actieagenda kan ook bijdragen aan de doorontwikkeling van het Bedrijfsleven- en Topsectorenbeleid in komende jaren.

De analyse waar de motie Ziengs naar vraagt zal ik als bouwsteen in het traject van de actieagenda inbrengen. Ik sta positief tegenover het verzoek om de relevante bijdragen die afgelopen jaren vanuit EZ, IenM en OCW zijn geïnvesteerd en nog voorzien zijn, in de Brainport regio Eindhoven in kaart te brengen. Dit kan bijdragen aan een goed en objectief beeld van de Rijksinvesteringen in de regio. Ik zal dit overzicht met de partijen in de Brainportregio Eindhoven bespreken en het nadien aan uw Kamer zenden.

Uitvoeringsagenda REOS
Het kabinet onderkent het belang van de Brainport Eindhoven en ziet dit als een van de drie economische kerngebieden van ons land. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de Ruimtelijk Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS), die eerder naar uw Kamer is gestuurd (TK 34 300 A, nr. 70). In de uitvoeringsagenda die wordt opgesteld heeft Brainport Eindhoven een prominente plaats, gelijkwaardig aan de Noordelijke en Zuidelijke Randstad. REOS is ook een belangrijke bouwsteen voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) waaraan momenteel wordt gewerkt. De NOVI gaat onder meer in op de lange termijn strategie voor het vestigingsklimaat in de economische kerngebieden, waar de RLI in haar advies om vraagt.

Tot slot
Naast de twee lijnen zoals hierboven benoemd, hecht ik eraan u nog te wijzen op twee additionele ontwikkelingen:

Met Prinsjesdag heeft het kabinet een extra impuls vanuit het Rijk aan het regionaal vestigingsklimaat en voorzieningenniveau (o.a. aan het internationaal onderwijs) van Brainport Eindhoven bekendgemaakt.
Dit illustreert de bijzondere betekenis die Brainport Eindhoven heeft voor de nationale economie. Ook de provincie Noord-Brabant gaat hieraan bijdragen.

Voor de langere termijn wordt momenteel gekeken naar de toekomstbestendigheid van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten en specifiek de verdeling van het gemeentefonds, waarbij onder meer wordt onderzocht hoe regionaal economische groei en samenwerking kan worden gefaciliteerd. De Brainportregio en haar ‘centrum’ gemeente Eindhoven zijn betrokken bij dit proces als proeftuin in het kader van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Ik ben hierbij nauw betrokken en ondersteun dit van harte.

(w.g.) H.G.J. Kamp
Minister van Economische Zaken