High Tech Campus Eindhoven
Author profile picture

In de Nederlandse kenniseconomie zijn campussen essentieel voor innovatie en economische groei. Maar om erachter te komen welke krachten daarbij een cruciale rol spelen heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Innovatiespotter gevraagd een datagedreven onderzoek uit te voeren voor een actueel inzicht. Het onderzoek analyseert de activiteiten binnen de fysieke grenzen van de campus en het bredere innovatie-ecosysteem daarbuiten. Het onderzoek bevestigt het belang van de campussen als knooppunten van innovatie en kennis: “Ze zijn essentieel voor de economische en technologische vooruitgang van het land.”

Waarom moet je dit lezen?

Campussen zijn de nieuwe ruggengraat voor onze economie. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat zien dat ze essentieel zijn voor de vooruitgang van ons land op technologisch en economisch gebied.

Nederlandse onderzoeks- en innovatiecampussen vormen de ruggengraat van de nationale kenniseconomie. Deze campussen, variërend van technologieparken tot universiteitscomplexen, zijn de broedplaatsen voor toekomstige technologieën en ondernemingen. Het rapport van Innovatiespotter toont aan dat deze campussen niet alleen centra zijn van academische en onderzoeksactiviteiten, maar ook belangrijke economische zones die bijdragen aan regionale en nationale economische ontwikkeling.

Drie categorieën

Het onderzoek verdeelt de campussen in drie categorieën: volwassen, groeiend en ontwikkelend. Die onderverdeling kennen we al vanuit de onderzoeken van Buck Consultants. Volwassen campussen zoals de High Tech Campus Eindhoven en het Leiden Bio Science Park zijn al goed gevestigd met sterke netwerken van bedrijven en instituten die intensief samenwerken. Groeiende campussen zijn in een fase waarin ze snel uitbreiden, zowel qua fysieke infrastructuur als in het aantal ondernemingen dat zich daar vestigt. Ontwikkelende campussen zijn vaak nieuwere initiatieven die zich nog moeten bewijzen maar al wel blijk geven van potentieel door unieke innovatieve projecten en start-ups.

© Innovatiespotter
© Innovatiespotter

De economische impact van deze campussen is aanzienlijk. Ze genereren duizenden banen en trekken investeringen aan die essentieel zijn voor de economische stabiliteit en groei. Innovatieve bedrijven binnen deze campussen profiteren van nauwe banden met onderzoeksinstellingen, wat leidt tot een snellere commercialisering van onderzoek, een sleutelfactor in het innovatieproces. Het rapport benadrukt dat het aantal innovatieve bedrijven een belangrijke indicator is voor de volwassenheid van een campus.

Samenwerking over grenzen

Opmerkelijk is dat de dynamiek van de campussen zich ook buiten hun fysieke locaties manifesteert. Samenwerkingsverbanden en kennisnetwerken strekken zich vaak uit ver buiten de campusgrenzen, wat wijst op de vorming van uitgestrekte innovatie-ecosystemen. Deze ecosystemen omvatten universiteiten, private onderzoeksinstellingen, start-ups en gevestigde bedrijven, en zijn cruciaal voor het stimuleren van innovatie op nationaal niveau.

De toekomst van de Nederlandse campussen ziet er rooskleurig uit, aldus de onderzoekers, maar er zijn uitdagingen. De wereldwijde concurrentie om talent en investeringen vereist dat Nederland blijft innoveren in zowel zijn onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten als in zijn beleid ter ondersteuning van technologische en economische ontwikkeling. Het rapport roept op tot een voortdurende dialoog tussen de overheid, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen om te zorgen dat de campussen blijven functioneren als motoren van groei en innovatie.

Regionale verschillen

Interessant is de geografische spreiding van de campussen en hun specifieke focusgebieden. Noord-Brabant, met zijn focus op high-tech en chemie, en Zuid-Holland met een sterke levenswetenschappen sector, illustreren hoe regionale specialisaties bijdragen aan de algehele diversiteit en kracht van het Nederlandse innovatielandschap.

© Innovatiespotter
© Innovatiespotter

Kennispark Twente heeft het hoogste aantal innovatieve bedrijven (203) en Amsterdam Life Sciences District heeft het hoogste aantal bedrijven (1066).

© Innovatiespotter
© Innovatiespotter

High Tech Campus Eindhoven scoort het hoogst zowel op het aantal fte bij alle bedrijven (73.605) als op het aantal fte innovatieve bedrijven (36.684). Pivot Park Oss, High tech System park Hengelo en Biotech Campus Delft scoren hoog bij het aantal fte bij innovatieve bedrijven. Zij scoren daarnaast relatief laag bij alle bedrijven. TU/e Campus Eindhoven, NL Space Campus Noordwijk en Amsterdam Science Park scoren relatief laag op het gemiddeld aantal fte bij innovatieve bedrijven.

De resultaten van het rapport hebben belangrijke implicaties voor beleidsmakers. Om de groei en ontwikkeling van deze campussen te ondersteunen, zijn gerichte investeringen en beleidsmaatregelen nodig die innovatie stimuleren en tegelijkertijd aantrekkelijke omgevingen creëren voor zowel Nederlandse als internationale kenniswerkers.