Vestdijk
Author profile picture

Hoe het precies zal gebeuren, dat is nog niet helemaal helder. Maar het doel is duidelijk en dat het snel moet eveneens: de Vestdijk zal over niet al te lange tijd 40% minder autoverkeer te verwerken krijgen. De luchtkwaliteit op deze “international boulevard” is zo slecht dat maatregelen nu echt geboden zijn.

Het Rijk heeft 4 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Vestdijk, mits de aanbesteding in 2017 is afgerond. Lukt dat niet, dan zal Eindhoven zelf voor deze kosten moeten opdraaien. De voorkeursoplossing die is geformuleerd houdt in dat de straat een rijstrook minder krijgt, dat 30 km/uur de maximum snelheid wordt en dat er een ‘knip‘ komt ter hoogte van de Kanaalstraat. Maar het college zegt open te staan voor alternatieven.

Ondanks de financiële stok achter de deur waakt het stadsbestuur ervoor om al te snelle stappen te zetten. Dit om het draagvlak niet bij voorbaat te verstoren. Immers, zo verwacht het college, er zullen nogal wat gebruikers van de doorgaande weg last krijgen van de te nemen maatregelen, zowel tijdens als na het project. Vandaar dat burgemeester en wethouders de meest voorzichtige bewoordingen kiezen in hun toelichting aan de gemeenteraad: “Het proces moet leiden tot een nadere uitwerking, samen met de stad, inclusief randvoorwaarden en wensen voor de herinrichting, met een zo groot mogelijk draagvlak waarop een bestuurlijke beslissing voor de verdere uitwerking en realisatie genomen kan worden.”

Dat laat onverlet dat de maatregelen zelf niet te voorkomen zijn. En niet alleen vanwege de luchtkwaliteit, zegt het college. “De ambitie is veel breder: we willen een economisch aantrekkelijk, levendig, gezond, veilig, duurzaam, goed bereikbaar stadscentrum zijn. We zoeken hier naar een balans tussen ‘zuur en zoet’.”

Communicatie- en participatie-instrumenten die de gemeente overweegt in te zetten
Communicatie- en participatie-instrumenten die de gemeente overweegt in te zetten

Voor de komende tijd wil het stadsbestuur een dubbel traject gaan lopen: zowel een voortvarende aanbesteding als overleg met de belanghebbenden. “We willen de stad graag laten beleven hoe mooi de Vestdijk kan worden en wat de impact voor de diverse type stakeholders zal zijn, passend binnen de visie die we hebben op het centrum en op de stad in zijn geheel. Dit betekent echter ook een aantal maatregelen, die niet door iedereen op korte termijn als positief zullen worden ervaren. Denk aan effecten van meer verkeer op andere plekken, verstoring van de bestaande doorgaande routes.”

Screen Shot 2016-08-22 at 21.55.41 Screen Shot 2016-08-22 at 21.56.03