Author profile picture

Hoewel de woorden in de nieuwjaarstoespraken van van burgemeester John Jorritsma helder en voortvarend waren, wil de grootste stad van de regio nu één ding duidelijk maken: het initiatief voor een herindeling zal niet van Eindhoven komen. Als de omliggende gemeenten daar wel heil in zien, dan zal Eindhoven ze met open armen ontvangen, daar niet van, maar de eerste stap zal uit de regio moeten komen, bijvoorbeeld uit Nuenen.

Met die boodschap richten burgemeester en wethouders zich vandaag tot de gemeenteraad. En om misverstanden hierover te voorkomen, hebben niet alleen alle buurgemeenten, maar ook alle andere besturen en overlegorganen binnen Brainport een afschrift van de raadsinformatiebrief gehad.


Lees hier (veel) meer over een mogelijke herindeling voor Brainport Eindhoven


Met de commissienotitie van vandaag wordt de raad om advies gevraagd “ten aanzien van de Eindhovense visie op bestuurskracht in onze stedelijke regio in het algemeen en een visie ten aanzien van Nuenen in het bijzonder.”

De visie is uitermate genuanceerd en voorzichtig van aard. In de boodschap blijft weinig over van de ferme taal die Jorritsma op 8 en 9 januari uitte. Toch is de onderliggende boodschap (‘er is meer bestuurlijke daadkracht nodig’) niet veranderd; deze is echter meer als vraag dan als stelling verpakt. De concrete vraag is gericht aan de commissie Financiën van de Eindhovense gemeenteraad:

“Uw gevoelen kenbaar te maken ten aanzien van onze visie op regionale bestuurskracht. (…) We hanteren de visie dat gemeenten zelf over hun bestuurlijke toekomst gaan en dat Eindhoven geen herindeling initieert. In het geval een andere gemeente in het Stedelijk Gebied besluit over te gaan tot bestuurlijke fusie, dan is aansluiting bij Eindhoven voor de hand liggend. Omdat dit aansluit op de maatschappelijke oriëntatie van de inwoners in het Stedelijk Gebied en ter versterking van (bestuurlijke) massa op nationale schaal, ingegeven door de mainportpositie. We hechten hierbij aan twee parallelle en gelijktijdige bewegingen: 1. Schaalvergroting ter versterking van bestuurlijke slagkracht; 2. Borging van lokale kwaliteit, opgaven en identiteiten op verschillende niveaus van de gemeenschappen.

Lees hier de hele raadsinformatiebrief

Binnenkort worden de grootste samenwerkingsverbanden binnen Brainport opnieuw geëvalueerd. Eindhoven vindt dat het daarin een leidende rol moet vervullen. “Van ons mag worden verwacht dat wij invulling geven aan onze verantwoordelijkheid om de belangen van onze regio te behartigen bij het rijk en in Europa.”

Daar zit een belangrijke economische component aan, zo schrijft het stadsbestuur. Maar er is meer. “Kwaliteit van leven maakt daar onlosmakelijk onderdeel van uit. Als overheid proberen wij ervoor te zorgen dat randvoorwaarden als mobiliteit, klimaatbestendigheid, voorzieningen als onderwijs, sport, cultuur en een groene leefomgeving goed zijn geregeld. Niet alleen voor de bedrijven en internationale kenniswerkers, maar voor alle inwoners van onze regio. Of ze nu in de dorpen of de steden wonen. Dat vraagt samenwerking.”