Author profile picture

Met het vandaag gepresenteerde ‘Plan van aanpak Aardgasloos verwarmen en koken‘ zet de gemeente Eindhoven een eerste stap in de richting van een volledig aardgasloze stad in 2050. Drie buurten, waaronder de Sintenbuurt en de Generalenbuurt, kunnen met de hulp van een ‘energieregisseur’ en stimuleringsregelingen langzaam huis voor huis van het gas af. Daarnaast zal alle nieuwbouw zoveel als mogelijk zonder aansluitingen voor aardgas worden opgeleverd.

Sintenbuurt

Google maps

Het gemeentebestuur beseft dat er nog een “omvangrijk en langdurig traject” te gaan is. “De precieze uitwerking daarvan, inclusief de kosten en andere consequenties, krijgt langzamerhand vorm. Besluiten over uitvoering van de latere fasen moeten op een later moment genomen worden.”

Voor nieuwbouw betekent het huidige besluit dat dat:

a) de aansluitplicht voor aardgas zal vervallen;
b) er afspraken met de netbeheerder worden gemaakt over het ook daadwerkelijk niet realiseren van gasaansluitingen;
c) ´aardgasloos bouwen´ als harde randvoorwaarde te stellen;
d) alleen medewerking verlenen aan wijziging bestemmingsplan als er aardgasloos wordt gebouwd;
e) initiatiefnemers ook als de grond niet van de gemeente is worden verleid tot aardgasloos bouwen;
f) de prestatieafspraken met de Woningbouwcorporaties worden ingezet om bij nieuwbouw in de sociale woningbouw een aardgasloze warmtevoorziening te realiseren.

Generalenbuurt

Google maps

Ook voor nieuwbouw kan de gemeente gasloos bouwen niet voor 100% afdwingen. “In bepaalde situaties kan een initiatiefnemer nog steeds aansluiting op aardgas afdwingen. Met name als de gemeente geen grondpositie heeft en geen mogelijkheden om via het bestemmingsplan in te grijpen, kan het lastig zijn. In dergelijke situaties kan de initiatiefnemer alleen met goede argumenten overreed worden.”

De kosten voor van het plan van aanpak worden geraamd op €350.000,- en worden gedekt uit de eerder door de gemeenteraad ingestelde “CO2-reserve”. De drie bestaande buurten moeten binnen twee jaar gasloos kunnen worden, zo verwacht het college. Na afloop van die periode wordt bekeken hoe de verdere aanpak van de stad zal gebeuren.