© IO
Author profile picture

De exploitatie van het ijssportcentrum moet vanaf 1 oktober in handen zijn van externe exploitanten. Wethouder Bianca van Kaathoven is vandaag met haar Programma van Eisen gekomen op grond waarvan geïnteresseerde ondernemers zich kunnen melden.

De aanbesteding voor het ijssportcentrum gaat nog zeker zeven maanden duren. Het college van B&W wil “een zorgvuldig proces voeren”, laat de gemeente weten. Daarom kiest zij voor  de aanbestedingsvorm ‘concurrentiegerichte dialoog’. Het betreft een gesloten aanbestedingsprocedure met een dialoogfase. Concrete inschrijvingen zullen daarbij pas in tweede instantie – na de dialoog – mogelijk zijn. Zowel bedrijven als stichtingen kunnen zich melden als geïnteresseerde. Zij zullen met elkaar in gesprek gaan. Het college wil er hiermee voor zorgen dat “alle partijen (huidige gebruikers, geïnteresseerde partijen, gemeente) ruimte krijgen voor overleg en inspraak voor de toekomstige exploitatie”.

Er zijn veel partijen bij het proces betrokken. Gebruikers van het ijssportcentrum kunnen meedoen via het projectteam, dat de aanbesteding leidt. Ook zal er worden geluisterd naar omwonenden en andere belangengroepen.

Het programma van eisen omvat bepalingen rond zaken als exploitatie, eigendomsrechten, gebruik van het ijs, de tarieven voor gebruikers, het onderhoud en andere door het regieteam verlangde zaken. Het regieteam bestond uit deskundigen en betrokkenen die op verzoek van de wethouder gekeken hebben naar een uitvoerbaar plan voor het ijssportcomplex.

In de door het college vorig jaar gepresenteerde Sportvisierapport werd duidelijk dat de gemeente de ijsbaan wilde sluiten vanwege de hoge kosten. Dat plan stuitte op veel weerstand, en heeft ertoe geleid dat de gemeente op zoek is gegaan naar een andere exploitatievorm.