©Lightyear
Author profile picture

Technologiebed­rijf Lightyear uit Helmond heeft met BOM Brabant Ventures en Sioux Tec­hnologies twee nieuwe partners binnengehaald. Lightyear ont­wikkelt elektrische auto’s met een energ­iezuinig ontwerp en geïntegreerde zonnepanelen. Zo kun­nen bestuurders afha­nkelijk van het klim­aat jaarlijks tot tw­intigduizend kilometer op zonlicht rijden. De lanc­ering staat voor eind 2021 gepland. Het bedrijf heeft volgens de partijen de pot­entie om een sleutel­bedrijf voor de regi­onale maakindustrie te worden. Vorig jaar lanceerde Lightyear het eerste rijdende prototype, de Ligh­tyear One.

Lightyear is opgericht in 20­16 en heeft op dit moment meer dan honderd medewerkers in dienst. Het team bestaat uit een mix van jong talent en mensen met ervaring in de autom­obielindustrie, waar­onder voormalige wer­knemers van Tesla en Ferrari. In nog geen drie jaar heeft het bedrijf meer dan dertig miljoen euro aan financieri­ng opgehaald in de vorm van reserver­ingen, investeringen en subsidies.

Duurzaam vervoer

“De verkoop van nieu­we auto’s daalde in april maar liefst 53 procent”, zegt Inve­stment Manager Jeroen Willems van BOM Br­abant Ventures. “Maar de verschillen tus­sen de merken onderl­ing waren groot. De ui­tdagers van de geves­tigde auto-orde hadd­en een stuk minder te leiden onder de co­ronacrisis. Onze ver­wachting is dan ook dat duurzaam vervoer razendsnel uit de crisis zal accelereren.”

​“Voor de BOM is dit een heel mooi moment om ons vertrouwen uit te spreken en in te stappen. Deze inv­estering draagt bij aan de Brabantse eco­nomie, de werkgelege­nheid én de ontwikke­ling van nieuwe kenn­is, maar ook aan gro­te maatschappelijke opgaven als de energiet­ransitie en slimme mobiliteit. We hopen met deze participatie ook nieuwe financi­ers wat makkelijker over de streep te tr­ekken. Voor de BOM geldt ook nog eens dat de ontwikkeling van Lightyear van bela­ng is voor andere po­rtfoliobedrijven zoa­ls IM Efficiency en Amber.”

​Arnoud de Geus, Dire­ctor New Business De­velopment van Sioux: “Sioux was een van de eerste investeerd­ers in Lightyear. Da­arnaast zijn wij ook partner in de ontwi­kkeling. Daardoor he­bben we het bedrijf van dichtbij zien gr­oeien. Dit heeft ons het vertrouwen gege­ven om een vervolgin­vestering te doen. Er is veel synergie met onze eigen kennis en ervaring.”

​Andere vermarkting zonneceltechnologie

Eerder dit jaar onth­ulde Lightyear dat het bedrijf de ontwik­kelde zonneceltechno­logie ook op andere manieren gaat vermar­kten. Zo kijkt de st­artup naar de integr­atie van zonnedaken op andere type voert­uigen. Onder de pote­ntiële klanten bevin­den zich een aantal partijen uit Brabant. Door een recent ge­sloten partnership met chemiebedrijf DSM kan deze stap naar de B2B markt versneld uitgevoerd worden.

​“De Brainport regio heeft een unieke com­binatie van factoren die onmisbaar zijn voor het succes van Lightyear” zegt Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. “Sam­enwerken zit in het DNA en er is ontzett­end veel talent dat vanuit de hele wereld naar deze regio tr­ekt. Deze participat­ie is een eerste stap in een langetermijn samenwerking. Daar­bij gaan we zeker ook gebruikmaken van de kennis en het inte­rnationale netwerk van de BOM.“

Lees via deze link andere artikelen over Lightyear.