©Lightyear
Author profile picture

Technologiebed­rijf Lightyear uit Helmond heeft met BOM Brabant Ventures en Sioux Tec­hnologies twee nieuwe partners binnengehaald. Lightyear ont­wikkelt elektrische auto’s met een energ­iezuinig ontwerp en geïntegreerde zonnepanelen. Zo kun­nen bestuurders afha­nkelijk van het klim­aat jaarlijks tot tw­intigduizend kilometer op zonlicht rijden. De lanc­ering staat voor eind 2021 gepland. Het bedrijf heeft volgens de partijen de pot­entie om een sleutel­bedrijf voor de regi­onale maakindustrie te worden. Vorig jaar lanceerde Lightyear het eerste rijdende prototype, de Ligh­tyear One.

Lightyear is opgericht in 20­16 en heeft op dit moment meer dan honderd medewerkers in dienst. Het team bestaat uit een mix van jong talent en mensen met ervaring in de autom­obielindustrie, waar­onder voormalige wer­knemers van Tesla en Ferrari. In nog geen drie jaar heeft het bedrijf meer dan dertig miljoen euro aan financieri­ng opgehaald in de vorm van reserver­ingen, investeringen en subsidies.

Duurzaam vervoer

“De verkoop van nieu­we auto’s daalde in april maar liefst 53 procent”, zegt Inve­stment Manager Jeroen Willems van BOM Br­abant Ventures. “Maar de verschillen tus­sen de merken onderl­ing waren groot. De ui­tdagers van de geves­tigde auto-orde hadd­en een stuk minder te leiden onder de co­ronacrisis. Onze ver­wachting is dan ook dat duurzaam vervoer razendsnel uit de crisis zal accelereren.”

​“Voor de BOM is dit een heel mooi moment om ons vertrouwen uit te spreken en in te stappen. Deze inv­estering draagt bij aan de Brabantse eco­nomie, de werkgelege­nheid én de ontwikke­ling van nieuwe kenn­is, maar ook aan gro­te maatschappelijke opgaven als de energiet­ransitie en slimme mobiliteit. We hopen met deze participatie ook nieuwe financi­ers wat makkelijker over de streep te tr­ekken. Voor de BOM geldt ook nog eens dat de ontwikkeling van Lightyear van bela­ng is voor andere po­rtfoliobedrijven zoa­ls IM Efficiency en Amber.”

​Arnoud de Geus, Dire­ctor New Business De­velopment van Sioux: “Sioux was een van de eerste investeerd­ers in Lightyear. Da­arnaast zijn wij ook partner in de ontwi­kkeling. Daardoor he­bben we het bedrijf van dichtbij zien gr­oeien. Dit heeft ons het vertrouwen gege­ven om een vervolgin­vestering te doen. Er is veel synergie met onze eigen kennis en ervaring.”

​Andere vermarkting zonneceltechnologie

Eerder dit jaar onth­ulde Lightyear dat het bedrijf de ontwik­kelde zonneceltechno­logie ook op andere manieren gaat vermar­kten. Zo kijkt de st­artup naar de integr­atie van zonnedaken op andere type voert­uigen. Onder de pote­ntiële klanten bevin­den zich een aantal partijen uit Brabant. Door een recent ge­sloten partnership met chemiebedrijf DSM kan deze stap naar de B2B markt versneld uitgevoerd worden.

​“De Brainport regio heeft een unieke com­binatie van factoren die onmisbaar zijn voor het succes van Lightyear” zegt Lex Hoefsloot, CEO van Lightyear. “Sam­enwerken zit in het DNA en er is ontzett­end veel talent dat vanuit de hele wereld naar deze regio tr­ekt. Deze participat­ie is een eerste stap in een langetermijn samenwerking. Daar­bij gaan we zeker ook gebruikmaken van de kennis en het inte­rnationale netwerk van de BOM.“

Lees via deze link andere artikelen over Lightyear.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

ValutaBedrag