Author profile picture


Stad zoekt balans tussen economische groei en financiële uitdagingen
Nee, de financiële zorgen voor Eindhoven zijn allerminst voorbij. Door de enorme overschrijdingen op het zorgbudget blijft het de komende jaren woekeren met de ruimte voor de uitvoering van de beleidswensen. Dat is des te schrijnender omdat de economie nergens meer floreert dan juist in Eindhoven. “Dat is de spagaat waar we ons nu in bevinden”, zei wethouder Wilbert Seuren vandaag bij de presentatie van de begroting voor 2018. En toch is er, aldus de verantwoordelijk wethouder, een evenwicht gevonden dat recht doet aan zowel de lopende ambities als de wens om de lasten voor de inwoners binnen de perken te houden.

Daarvoor is het wel nodig om nog twee jaar een beroep te doen op de reserves. “Het weerstandsvermogen gaat daardoor omlaag, maar dat vinden we aanvaardbaar omdat er nu al zicht is op een nieuwe opbouw van de reserves vanaf 2020.” Eind 2018 bedraagt het weerstandsvermogen nog de helft van de norm die Eindhoven zichzelf heeft gesteld, ofwel 46 miljoen euro. Uitgaande van de cijfers in deze begroting zal het weerstandsvermogen in ongeveer 10 jaar weer op peil zijn.

Overschrijdingen in de zorg, de uitgaven voor uitkeringen en de personeelskosten dwingen de gemeente tot kostenbeheersing en het terugbrengen of uitstellen van investeringen. “En dat terwijl het bieden van zorg aan Eindhovenaren die dat nodig hebben niet in gevaar mag komen en investeringen voor nu en de toekomst juist hard nodig zijn, voor mensen en bedrijven. Bijvoorbeeld op het gebied van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een bijbehorend voorzieningenniveau. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat deze regio de belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie kan blijven leveren. Niet voor niets werkt de regio Eindhoven binnen de Brainport ActieAgenda samen met het Rijk en de provincie samen om dat voor elkaar te krijgen.”

In 2018 zet Eindhoven extra in op onder meer veiligheid (1,5 miljoen euro), duurzaamheid (0,6 miljoen euro), sport (0,7 miljoen euro), verkeer (0,5 miljoen euro), en onderwijshuisvesting (0,3 miljoen euro)

Grootste kopzorg blijft het ‘sociaal domein’, met name de uitgaven op het gebied van (jeugd)zorg. Maar ook uitkeringen en personeelskosten vallen hoger uit dan waar eerder rekening mee was gehouden. Na het tegenvallende tekort van 19,6 miljoen euro van 2016, voorziet het college dat het tekort voor 2017 20,5 miljoen euro zal bedragen. Dat is 7,2 miljoen euro meer dan waar vóór de zomer mee werd gerekend. In totaal is het sociaal domein goed voor bijna de helft van de totale uitgaven van de gemeente Eindhoven: ruim 400 van de in totaal bijna 900 miljoen gaat hieraan op. Wethouder Renate Richters zegt met een “keten van maatregelen” de overschrijdingen te lijf te gaan.

Het terugdringen van de kosten in het sociaal domein heeft “de allerhoogste prioriteit”, aldus Seuren en Richters. “Wij presenteren nu een integrale begroting waarin over de volle breedte afwegingen worden gemaakt. De overschrijdingen in het sociaal domein worden zoveel als mogelijk binnen dit domein opgevangen. Daartoe hebben we een fors maatregelenpakket ingezet.” Het college denkt dat met dit maatregelenpakket een opbrengst van €30 miljoen in 2021 haalbaar is.

Woonlasten
Huizenbezitters gaan komend jaar meer belasting betalen, huurders niet – die gaan er volgens de gemeente in 2018 juist op vooruit. “Het college gaf ook al eerder aan dat de verhoging van de woonlasten onvermijdelijk was. Met deze verhoging blijft Eindhoven nog steeds ruim onder het gemiddelde van de 35 grootste steden.” Ook bedrijven krijgen hogere lasten. “Omdat vooral bedrijven profiteren van de groeiende economie, is de keuze gemaakt om lokale lasten relatief iets meer neer te laten slaan bij de bedrijven.”

Parkeren
Een andere maatregel is de verhoging van de parkeertarieven met 10 tot 50 cent per keer, hetgeen 0,5 miljoen extra moet opleveren. Vanaf 2019 komt daar een tweede verhoging bij.

De complete begroting is te lezen op eindhoven.nl. De gemeenteraad neemt er begin november een besluit over.