Coöperatie Slimmer Leven 2020 Antwerpen N-Brabant
Author profile picture

De provincies Antwerpen en Noord-Brabant kampen met dezelfde demografische uitdaging: een snel toenemende vergrijzing voor de komende decennia. Zo zal een groot deel van de inwoners van beide provincies in 2035 ouder dan 65 jaar zijn. Samen hebben ze nu afgesproken zo veel mogelijk kans te geven aan zorginnovatie. De teams van LiCalab, Health & Care Network Kempen, Coöperatie Slimmer Leven 2020, Brainport Development en Gouverneur Kinsbergen Centrum waren erbij.

“De samenwerking is nodig om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst te waarborgen”, zegt een woordvoerder van Coöperatie Slimmer Leven 2020. “Op verschillende manieren stimuleren beide provincies ondernemers, kennisinstellingen en zorgorganisaties om de krachten te bundelen en voor de brede zorgsector vernieuwende technologieën en methodieken te ontwikkelen, uit te testen en succesvol op de markt te brengen.”

Antwerpen en Noord-Brabant vinden elkaar nu al in diverse samenwerkingsverbanden. Dat is veelal via Europese projecten en grensoverschrijdende proeftuinen, waar samen met de eindgebruikers nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. Een goed voorbeeld hiervan is CrossCare. “Daaruit hebben we onder andere geleerd dat de schaalgrootte heel belangrijk is om nieuwe toepassingen succesvol te implementeren,” stelt de Antwerpse gedeputeerde voor Zorginnovatie Peter Bellens. “Dankzij deze samenwerking kunnen we dat garanderen. Op die manier kunnen we meer bedrijven overhalen om te investeren in zorginnovatie, ook wanneer zij nog niet in deze sector actief zijn.”

Henri Swinkels, gedeputeerde voor Leefbaarheid en Cultuur van de provincie Noord-Brabant: “In ons bestuursakkoord staat dat we maatschappelijk moeten innoveren, samen dingen uitproberen, durven experimenteren en risico’s nemen om daadwerkelijk doorbraken te realiseren. Als we dat samen doen, hebben we ook de schaalgrootte waarop dat kan, dus we zijn erg blij met deze samenwerking.”

Het is de bedoeling om proeftuinen (living labs) nauwer te laten samenwerken, een gemeenschappelijk concept te ontwikkelen om nieuwe diensten en producten uit te testen en regionaal ontwikkelde innovaties bij de gebruikers te promoten. “Dit moet resulteren in concrete initiatieven als een uitleensysteem voor innovatieve producten, trainingen over het gebruik ervan, enzovoort.”

Bron: Coöperatie Slimmer Leven 2020