©IO
Author profile picture

Het eerste kwartaal 2016 laat weer een lichte stijging van het aantal mensen met een uitkering (Participatiewet en WW) zien. En dat terwijl de economie in die periode juist verder aantrok. De eerder geconstateerde mismatch tussen de beschikbare vacatures en het aanbod aan werkzoekenden, doet zich nog steeds voor.

Screen Shot 2016-06-03 at 19.14.03

Die mismatch blijft een groot aandachtspunt, zegt wethouder Staf Depla (economische zaken) in de voortgangsrapportage arbeidsmarkt. “We werken aan de een sluitende ketenaanpak, zodat de mismatch kleiner wordt.” Op dit moment wordt het opzetten van een matchingsunit, die als schakel tussen verschillende partijen moet gaan fungeren om mensen actief naar werk te bemiddelen, nader onderzocht. Depla: “We hebben namelijk uit verschillende projecten, waaronder bijvoorbeeld het Max WW project, geleerd dat actieve bemiddeling een van de meest effectieve manieren is om deze mismatch terug te dringen.”

Volgens Depla zijn er verschillende factoren die ertoe bijdragen dat het gewenste resultaat nog uitblijft. “Het systeem is zeer complex. Er zijn veel instrumenten, partijen, processen en mogelijkheden voor inwoners en ondernemers. Gezien de diversiteit in de stad heeft dit voordelen, maar het risico van onoverzichtelijkheid is aanwezig. Ook is duidelijk geworden via de wijkgerichte aanpak en via projecten zoals de City Deal Inclusieve Stad dat de systeemwereld niet altijd goed aansluit op de leefwereld. Ook hier moeten we met elkaar de juiste aandacht aan besteden.”

Het aantal vacatures in Eindhoven fluctueert sterk van maand tot maand:

schommelingen in het aantal vacatures van maand tot maand
schommelingen in het aantal vacatures van maand tot maand