Author profile picture

De woningmarkt trekt weer aan. Conjunctuur en marktontwikkelingen hebben een positieve invloed op de resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties. Dat leidt tot een voorzichtig optimistische blik op de nabije toekomst, zowel voor de winstprognoses als voor de risicoverwachtingen van de grondexploitaties. 

Dat blijkt uit de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2016, die vandaag aan de gemeenteraad is gestuurd.

Om te komen tot een realistische, gezonde en meer controleerbare situatie voor Eindhoven zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen, waaronder temporisering van uitgifte, programmabijstellingen en neerwaarts bijstellen van grondopbrengsten. Dit beleid heeft gewerkt, stelt de gemeente in de aanbiedingsbrief. “Inmiddels zien we de Eindhovense woningmarkt aantrekken. De grondverkopen herstellen, de opbrengst uit grondverkopen nemen toe, er zijn circa 3.500 woningen in aanbouw en we zien meer nieuwe initiatieven. Dit leidt tot een positievere prognose van de winst- en risicoverwachtingen van de grondexploitaties.”

Het gaat hier zowel  om projecten waarin de gemeente actief en risicodragend deelneemt als om projecten waarin de gemeente een meer faciliterende rol inneemt.”Het MPG 2016 laat zien dat op basis van de huidige projectenportefeuille de winstverwachting van de lopende grondexploitaties is toegenomen en dat de benodigde weerstandscapaciteit voor risico’s in de projectenportefeuille is afgenomen.”

Het programma Grond is hiermee volgens de gemeente “in rustiger vaarwater beland en kan vanuit deze basis de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ook het aantrekken van de markt heeft hier een positieve invloed op.”

Daarmee is de kous niet af. Het is nu zaak om met “permanente sturing op de voortgang van projecten” en “blijvende aandacht voor de match tussen de marktvraag en het aanwezige aanbod in de grondexploitaties” de vinger aan de pols te houden. “Enerzijds om kansen te signaleren en waar nodig te anticiperen, anderzijds om in te grijpen in voorgenomen ontwikkelingen die niet haalbaar lijken te zijn. Het optimisme in de vastgoedmarkt draagt bij aan de realisatie van programma’s, maar het is niet uitgesloten dat veranderende wetgeving en ingrijpen op de programmering in de toekomst nog kan leiden tot financiële consequenties.”