Author profile picture

De TU Eindhoven, Waterschap De Dommel en de gemeente Eindhoven bundelen de krachten om samen te werken aan plannen voor een meer duurzame stad. Afgelopen week gingen wethouder Mary-Ann Schreurs (innovatie en duurzaamheid), watergraaf Peter Glas en directeur Bouwkunde TU/e Suzanne Udo een samenwerking aan voor de opzet van het “OntwerpLab voor de Klimaatrobuuste Stad”. Doel is om de komende drie jaar met de inzet van masterstudenten bouwkunde na te gaan hoe de leefbaarheid, de klimaatrobuustheid én de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwbouw en herontwikkeling in Eindhoven verbeterd kunnen worden.

De afgelopen zes maanden hebben twaalf studenten uit binnen- en buitenland onder begeleiding van specialisten van gemeente, universiteit en waterschap al gewerkt aan een alternatief stedenbouwkundig ontwerp waarbij klimaatadaptatie als uitgangspunt geldt voor de plangebieden Vredeoord en Celsius. Die resultaten presenteerden ze voorafgaand aan de ondertekening van de samenwerking.

De overeenkomst is het resultaat van een toenadering tussen de top van waterschap en universiteit. Dit startte anderhalf jaar geleden met een verkenning van mogelijke raakvlakken. TU/e en waterschap zien goede kansen tot kennisopbouw en -uitwisseling op het vlak van datascience, betere zuiveringstechnologie en stedenbouw. Die laatste categorie wordt nu als eerste in praktijk gebracht in samenwerking met de gemeente Eindhoven.

Daarnaast wil de gemeente met de “Beleidsregel Klimaatrobuust (her)inrichten en ruimtelijk ontwikkelen” handvatten bieden voor een concrete uitvoering, “met de ambitie om in 2020 als gemeente klimaatrobuust te handelen en in 2050 als stad klimaatrobuust te zijn”. De beleidsregel zorgt er voor dat gemeente Eindhoven per direct klimaatrobuust handelt bij het ontwerp, de inrichting en de realisatie van projecten en dit vanaf 2019 ook bij private partijen afdwingt.

Uitgangspunt daarbij is het voorkomen van wateroverlast, droogte en hittestress door de voorkeursvolgorde “vasthouden (infiltreren), vertragen en afvoeren van hemelwater” te hanteren.

Tekstbijdrage Barend Pelgrim (TU/e)

Foto’s Beeldveld, Wilfried Scholtes, Tilburg