Author profile picture


Brainport Eindhoven heeft 10,3 miljard nodig om topregio te blijven
Om de komende kabinetsperiode nationaal en internationaal een topregio te blijven en zo Nederland verder vooruit te helpen, heeft Brainport Eindhoven 10,3 miljard nodig. Zo’n 80% daarvan is publiek geld, de rest komt van het bedrijfsleven. Dat staat in de Brainport Nationale Actieagenda die vandaag, woensdag 5 april, in het Mauritshuis in Den Haag wordt overhandigd aan de politieke partijen.

Het totale bedrag bestaat voor meer dan de helft (5,3 miljard) uit maatregelen ter versterking van het vestigingsklimaat. Dat geldt gaat onder meer op aan betere spoor- en wegverbindingen, meer vliegverkeer, maar bijvoorbeeld ook de realisatie van een “Dutch Design District” in de binnenstad. De reden voor deze aandacht voor het vestigingsklimaat ligt niet alleen in de huidige achterstand, maar ook in de verwachte groei: “We voorzien dat Brainport in 2030 een arbeidsmarktbereik heeft van twee miljoen mensen, een verdubbeling van de huidige situatie. Alleen dan kunnen we aan de groeiende vraag van bedrijven voldoen. Om dit te realiseren zal het vestigingsklimaat moeten worden versterkt, bovenop de inhaalslag die dringend nodig is. Het voorzieningenaanbod is veel te beperkt, de internationale bereik- baarheid schiet te kort en de toplocaties zijn niet goed ontsloten.”‘

De andere vijf miljard is verdeeld over posten voor het aantrekken van talent, betere opleidingen, meer bedrijvigheid en maatschappelijke innovaties.

Om de ruim 10 miljard in perspectief te plaatsen, schrijven de opstellers van de actieagenda dat dit bedrag “vergelijkbaar is met wat de hightechbedrijven in Brainport Eindhoven investeren in onderzoek en innovatie: 2,5 miljard euro op jaarbasis.”

E52 maakte een serie van 25 video-interviews over de actieagenda. Bekijk hier alle afleveringen

“Vanwege het cruciale belang van de kennisintensieve maakindustrie bij het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor ons land staat en om te zorgen dat ons land internationaal concurrerend en innovatief blijft, werken het kabinet en Brainport Eindhoven samen de Brainport Nationale Actieagenda uit. Het kabinet gaat fors investeren in Brainport Eindhoven. Binnen een half jaar ligt er een concrete, offensieve aanpak met budget voor de versterking van het verdienvermogen en de internationale concurrentiepositie van Brainport als één van de drie economische kerngebieden van Nederland. Vooruitlopend daarop maakt het kabinet jaarlijks 30 miljoen euro vrij voor versterking van het regionale voorzieningenniveau.”Brainport Nationale Actieagenda, Deze passage ziet Brainport graag terug in het nieuwe regeerakkoord

In een 20 pagina’s tellend document, officieel “de gezamenlijke Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio”, laten de samenwerkende partijen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid niet alleen zien wat Brainport Eindhoven het land te bieden heeft, maar ook wat er nodig is om dat te kunnen blijven doen. Kern van het verhaal is de kracht van het gebied: centrum van innovatie, economische motor, vol met “knappe koppen en gouden handjes”.

Brainport Eindhoven kent de sterkste concentratie van kennisintensieve maakindustrie in Nederland, zo maakt het document duidelijk. “De regio heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een krachtige economische motor van Nederland, waarin kennis en talent de brandstof vormen voor technologische innovatie en nieuwe business. De regio levert baanbrekende oplossingen voor grote uitdagingen waar de wereld voor staat: energietransitie, een gezonde samenleving en duurzame mobiliteit. Brainport is met haar sterke positie in sleuteltechnologieën dan ook van doorslaggevend belang om de Nederlandse economie naar een ‘next level’ te brengen.”

Maar dat kan Brainport niet alleen, zo luidt de waarschuwing. “Om de steeds hevigere concurrentie om kennis en talent met grootstedelijke technologieregio’s zoals Stockholm, München, Singapore en San Francisco aan te kunnen gaan, hebben we een flinke impuls nodig.”

“Eindhoven Engine”
Het belang is groot, zo betogen de opstellers van het document. Vanzelfsprekend op de eerste plaats voor de regio zelf, maar daar blijft het niet bij. Het gaat er uiteindelijk om “niet alleen Nederland, maar een wereld met op termijn 9 miljard mensen, vooruit te helpen.” Om aan te geven dat dat geen grootspraak is, wijst het rapport op de leidende rol die Brainport nu al zoekt op gebieden als de energietransitie, slimme mobiliteit, innovatieve vormen van gezondheidszorg, duurzame voedselproductie en veiligheid in de openbare ruimte. De “Eindhoven Engine” zou vier hoofdlijnen kunnen krijgen: 3D printing, medical robots, integrated photonics en health imaging. Kern daarbij is een snellere ontwikkeling van idee naar prototype en product. “Wij ontwikkelen een nieuwe manier van samenwerken om kennis veel sneller naar de markt te brengen. Daarvoor is een fysieke landingsplaats nodig. Een dynamische omgeving waar R&D-professionals, studenten en ondernemers hun krachten bundelen en via kennisallianties samen doorbraken realiseren.”

Om al die ambities te kunnen bewerkstelligen is een versnelling nodig in de landelijke samenwerking én een hoger ambitieniveau. En snel ook: “Binnen een half jaar moet er een concrete, offensieve aanpak met budget liggen voor versterking van het verdienvermogen en de internationale concurrentiepositie van Brainport, als één van de drie economische kerngebieden van Nederland.”