Skyline Eindhoven © Norbert van Onna
Author profile picture

De verwachting is dat de gemeente Eindhoven 2016 afsluit met een tekort van 10 miljoen euro, op een totale begroting van 945 miljoen euro. Dat meldt het college van b en w in het najaarsbericht dat op 7 december naar de Eindhovense gemeenteraad is gestuurd.  Via het eigen kapitaal kan het verwachte negatieve resultaat van 2016 worden opgevangen. De gemeente hield namelijk al rekening met een aantal tegenvallers. Afgelopen voorjaar is daarom geld dat over was uit 2015 toegevoegd aan het weerstandsvermogen.

Net als andere gemeenten heeft Eindhoven te maken met de (deels) negatieve financiële gevolgen van de decentralisaties in het sociaal domein. De gemeente calculeerde 2015 en 2016 in als overgangsjaren en reserveerde ook een bedrag van 25 miljoen om mogelijke tegenvallers op te vangen. De continuïteit van de zorg aan de mensen die het nodig hebben, staat voorop. Dat de overdracht van taken naar WIJeindhoven een flinke klus zou worden was voorzien. Die overdracht loopt langzamer dan gepland. Voor de nieuwe taken zoals Jeugdwet en Wmo komt Eindhoven ongeveer uit op wat was begroot. Dit is inclusief de financiële middelen uit de reserve van de gemeente. Eindhoven heeft dus meer geld uitgegeven aan het sociaal domein dan dat de gemeente aan geld in 2016 van het Rijk heeft gekregen.

Uitkeringen
Er zijn drie grote incidentele tegenvallers. Zo drukt het toenemen van het aantal uitkeringen voor Eindhovenaren op de kosten. De gemeente heeft hieraan 4,5 miljoen euro meer uitgegeven, op een budget van 100 miljoen euro. Naar verwachting zijn er eind 2016 zo’n 250 uitkeringsontvangers meer dan begroot. Dat risico meldde het college al half juli. Die stijging geldt overigens heel Nederland.

De invoering van een nieuw socialer debiteurenbeleid en het opschonen van het debiteurenbestand kost eenmalig 5 miljoen euro extra. De invoering van de nieuwe landelijke arbeidsvoorwaardenregeling voor de gemeenteambtenaren vraagt een financieel technische voorziening van 4 miljoen euro die eenmalig het tekort vergroot.

Er zijn niet alleen tegenvallers. Door het aantrekken economie en daardoor van de bouwsector ontvangen we meer leges. Ook de bijdrage uit het gemeentefonds is hoger dan begroot.

Sturen
Wilbert Seuren, wethouder van financiën: “De tekorten hebben we voorzien maar dit Najaarsbericht legt wel de vinger op de zere plek. Duidelijk is dat de gemeentelijke organisatie onder druk is komen te staan door verschillende ontwikkelingen: We hebben als gemeente taken overgenomen van het Rijk. Tegelijkertijd hebben we de gemeente zo’n 10 tot 15 procent bezuinigd op personeel en de organisatie anders ingericht. Daarnaast moet de gemeente ook op een andere manier gaan werken en veel flexibeler inspringen op wat de maatschappij van ons vraagt. En natuurlijk hebben we ook ambities in Eindhoven. De organisatie en onze systemen zijn nog onvoldoende meegegaan met deze groei. We hadden ingezet op een kleinere organisatie maar in het licht van de huidige ontwikkelingen en decentralisaties bleek dat te optimistisch. We moeten nu strak sturen, want het komt voor 2017 niet automatisch goed.”

De actiemaatregelen die, behalve de storting in het weerstandsvermogen, de afgelopen periode zijn genomen hebben geen impact meer op de financiële uitkomsten van 2016. De resultaten daarvan zijn pas volgend jaar zichtbaar. Overigens ziet het college in 2017 mogelijkheden om het weerstandsvermogen weer opnieuw aan te vullen. Of het financiële beeld van 2016 zoals dat nu naar voren komt hetzelfde blijft, is pas duidelijk in het voorjaar van 2017. Dan wordt de definitieve jaarrekening opgemaakt.