Author profile picture

Ooit was sport per definitie gekoppeld aan verenigingen. Om te kunnen hardlopen of voetballen, moest je lid worden. Maar de trend wijst een andere richting op en dus wil ook de gemeente Eindhoven het beleid daarop aanpassen. Dat betekent aan de ene kant dat de openbare ruimte geschikter moet worden voor mensen die willen bewegen en aan de andere kant dat verenigingen een wat opener karakter zouden moeten krijgen.

Onder leiding van wethouder Jakob Wedemeijer heeft het college hiervoor de nieuwe sportvisie ‘Bewegen door verbinden’ opgesteld. Op basis van een reeks gesignaleerde trends (zoals individualisering, vergrijzing en een drang naar gezonder leven, maar ook de zich terugtrekkende overheid en de toenemende rol van technologie) beschrijft Wedemeijer daarin negen ‘looplijnen’. Niet langer zijn daarbij bepaalde sporten als belangrijker dan andere bestempeld.

De negen aandachtspunten zijn behoorlijk divers en ook de concrete invulling ontbreekt nog, maar alles richt zich volgens Wedemeijer op het in beweging krijgen van de Eindhovenaar. “Veel meer dan in het verleden is onze visie nu gericht op gezondheid en welzijn van de burger. Nog steeds gaat het merendeel van de begroting op aan bakstenen en accomodaties, maar dat willen we graag laten verschuiven .” Bijkomend probleem is dat van de 32 miljoen die er aanvankelijk was voor sportbeleid, er structureel 3 miljoen af moet in het kader van een eerder afgesproken bezuiniging. Momenteel wordt die opgave ingevuld door onder meer maatregelen rond de ijsbaan en zwembad De Tongelreep.

Eigenlijk wil Wedemeijer de hele stad meer als een sportterrein zien. Met bijvoorbeeld veilige hardloop-, wandel-, of skate-routes voor alle leeftijden die waar mogelijk worden ondersteund door technologische hulpmiddelen, zoals sport-apps. “We willen bewegen verder stimuleren door openbare ruimte uitnodigend te maken om te sporten.” Technologische ontwikkelingen moeten vooral samen met de kennisinstellingen worden ontwikkeld: TU/e, Fontys, Sports en Technology en fieldlabs.

“Ook gaan we in Eindhoven efficiënter gebruik maken van accommodaties en deze multifunctioneel gebruiken en komen er beweegpakketten voor de scholen.” Topsport is om twee redenen belangrijk, zegt Wedemeijer. “Het zorgt voor binding van talent aan de stad en heeft een economische spin-off. Tegelijk zijn er kansen om top- en breedtesport aan elkaar te verbinden, met name door kennis met elkaar te delen. Daardoor krijg je uiteindelijk weer meer mensen in beweging.”

De gemeenteraad bespreekt de sportvisie eind november. Daarna komt het college met een meer gedetailleerde concrete invulling van de plannen.