Author profile picture

De samenwerking van de 21 Brainport-gemeenten in Metropoolregio Eindhoven (MRE) ligt op koers voor de volgende fase. Na het kritische rapport van Berenschot van juni vorig jaar is de netwerkorganisatie aan de slag gegaan met een ‘update’ van de samenwerking. Berenschot begeleidt het proces, dat in drie fases is ingedeeld.

Op de dag voor de verkiezingen kon fase 1 met het definitief vastgestelde Ambitiedocument worden afgerond. In dat document staan de “urgente opgaven” waar primaire aandacht voor nodig is: economie, mobiliteit, de energietransitie en de transitie van het landelijk gebied.

Het ambitiedocument moet in de volgende fase leiden tot een concrete samenwerkingsagenda. “Dat leidt tot concrete doelen en te behalen resultaten, evenals het gewenste samenwerkingsmodel dat daarbij past: de governance. In die fase wordt ook de exacte besluitvormingsprocedure bepaald.” Deze agenda moet voor de zomer klaar zijn, zodat in het najaar de besluitvorming door de 21 gemeenteraden en de centrale stuurgroep kan plaatsvinden.

In de benoeming van de ambitie heeft Metropoolregio nadrukkelijk aansluiting geocht bij Brainport Development. “Om effectief te kunnen zijn is buiten slagkracht en eigenaarschap ook focus nodig. We sluiten daarvoor aan op de Brainportagenda. Dat doen we omdat we alleen zo de huidige economische ontwikkeling op een duurzame wijze kunnen consolideren en uitbouwen.” De Metropoolregio wil daaraan bijdragen “via een robuuste verankering en adressering” van zaken als een concurrerend vestigingsklimaat, betere bereikbaarheid, duurzame beschikbaarheid van energie en een noodzakelijke transitie van het landelijk gebied.

Foto: het Algemeen Bestuur van Metropoolregio Eindhoven stelt het ambitiedocument vast