Author profile picture

Verbetermogelijkheden rond werken, wonen en participatie
Er is in de Metropoolregio Eindhoven nog veel te verbeteren in de relatie tussen Poolse arbeidsmigranten en hun omgeving. “We zijn nu nog veel te hap-snap met Poolse arbeidsmigranten bezig”, zegt Frans Stienen, voorzitter van de Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven. “We denken nog veel te vaak dat het een tijdelijke uitdaging is waar geen structurele oplossingen voor nodig zijn.”

Om die verbeteringen op te pakken is het nodig dat gemeenten de regierol op zich nemen en samen met huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en inwoners aan de slag gaan, zo blijkt uit onderzoek naar het vraagstuk rond arbeidsmigranten als het gaat om werken, wonen en participatie in de samenleving dat Het PON in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven heeft uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om ervaringen, ontwikkelingen en knelpunten vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen in kaart te brengen. Dat moet duidelijk maken wat vanuit de lokale overheid nodig is.

Lees hier het complete onderzoek (pdf)

De Stuurgroep Arbeidsmigranten zag dat de vraag naar huisvesting voor deze groep werknemers groter is dan het aanbod. “Uit het verleden kennen we voorbeelden van schrijnende toestanden”, aldus de stuurgroep in een toelichting. “Pogingen om in adequate huisvesting te voorzien stranden regelmatig op weerstanden van omwonenden.”

Frans Stienen benadrukt daarnaast dat het vraagstuk meer is dan alleen maar huisvesting. “Het gaat ook om integratie, om samen leven en samen werken. De beeldvorming over arbeidsmigranten is nogal eens negatief, vaak gestoeld op alleen maar aannames. Vandaar ook dat we dit onderzoek hebben laten uitvoeren: we moeten beter weten waar we met z’n allen over praten!”

Het onderzoek van het PON laat zien dat de gemeenten zich wel meer mogen richten op de economische kansen, vragen en oplossingen op langere termijn. De algemene aanbeveling van Het PON is om de gemeentelijke rol te verstevigen, subregionale samenwerking op maat te concretiseren en de grote kaders op regionaal niveau te bepalen. En op dat niveau ook te zorgen voor meer kennisdeling. Het is een vraagstuk dat integraal opgepakt moet worden.

De onderzoekers hebben gekeken naar drie belangrijke thema’s: werken, wonen en participatie. Wat betreft het thema werken heeft het onderzoek laten zien dat de inzet van internationale arbeidsmigranten vanuit een economisch perspectief naast kansen ook aanleiding geeft tot ongewenste praktijken en misstanden. Als het gaat om wonen is de algemene conclusie dat de organisatie van kwalitatief goede (flexibele) huisvesting voor arbeidsmigranten niet goed van de grond komt. Er is veelal sprake van het verschuiven van verantwoordelijkheden met betrekking tot huisvesting.
Voor participatie is weinig beleidsmatige aandacht. Er is echter wel behoefte en belang om dit thema op de agenda te zetten.

Volgens de onderzoekers is het van belang om huisvesters, bedrijven, uitzendbureaus en inwoners te betrekken bij de aanpak van het totale vraagstuk. Het PON doet ook een aantal concrete aanbevelingen, zoals het inrichten van een informatiepunt voor arbeidsmigranten, het oprichten van een regionaal expertteam en het versterken van de rol van de woningcorporaties.