Author profile picture

Buiten de zeven miljoen euro die het kabinet besteedt aan het internationale onderwijs in Eindhoven, kan de stad voor de komende vier jaar ook rekenen op 0,9 miljoen van Economische Zaken en 1,6 miljoen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarnaast kan STRP Biennale voor een bedrag van 0,4 miljoen een beroep doen op de Festivalpot van OCW. Dat is allemaal ‘nieuw geld’, bijdragen die eerder niet werden uitgekeerd. Alle bedragen hebben te maken met het stimuleren van het internationale vestigingsklimaat in de regio.

Voorwaarde voor de bedragen van het Rijk is matching van daarvan door de provincie Noord-Brabant. De gemeente is al met de provincie in gesprek hoe dit vorm kan krijgen. Alles bij elkaar gaat het dus om een bedrag van zo’n 19 miljoen dat gedurende de komende vier jaar naar Eindhoven moet komen.

Het was al enkele weken duidelijk dat het kabinet het toegenomen economisch belang van Brainport wil belonen. Het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de regio zien de investering van het kabinet als een goede eerste stap naar een betere structurele financiering van de regio, die meer rekening houdt met de veranderde verhoudingen in het land. “De Brainportregio Eindhoven heeft een economische systeemfunctie voor de gehele Nederlandse kennisintensieve (maak)industrie, vanwege de concentratie technologische kennis en bedrijvigheid”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het ministerie van EZ trekt 0,9 miljoen uit ter versterking van het regionaal vestigingsklimaat. Het ministerie van OCW draagt de komende vier jaar 0,4 miljoen bij aan de begroting van de Dutch Design Week (DDW). Daarnaast zal er vanuit hetzelfde ministerie een festivalregeling van 0,4 miljoen per jaar komen – Stimuleringsfonds Creatieve Industrie – waar STRP Biënnale gebruik van kan maken. Eerder al werd bekend dat het ministerie van EZ 7 miljoen beschikbaar stelt ten behoeve van de internationalisering van het onderwijs.

Gemeentefonds
Bovenop deze incidentele gelden is er ook zicht op een structureel betere financiering van de Brainportregio door het Rijk. Het kabinet laat onderzoeken of het Gemeentefonds meer rekening kan houden met de economische kracht van een gemeente. De woordvoerder: “Eindhoven ontvangt nu, in tegenstelling tot Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, geen extra vast bedrag uit het fonds. Voor de Brainportregio Eindhoven, die de afgelopen jaren de sterkste economische groeier was van Nederland, betekent een dergelijke opzet van het gemeentefonds een flinke impuls voor het internationaal concurrerend maken van het vestigingsklimaat.”

Structurele aanpak gewenst
Deze afspraken met het Rijk zijn het gevolg van intensieve besprekingen het afgelopen jaar tussen enerzijds de CEO’s van een aantal bedrijven in de regio, zoals ASML, Philips, NXP, VDL, de Technische Universiteit Eindhoven en het gemeentebestuur van Eindhoven, en anderzijds het kabinet: met name de ministeries van Algemene Zaken, Financiën, EZ, BZK en OCW. De Brainportdelegatie is tevreden over de erkenning van de economische kracht van de regio Eindhoven, maar wijst wel op de noodzaak van een structurele aanpak. In het licht daarvan willen de CEO’s een regelmatig overleg met een vertegenwoordiging van het kabinet.

Het wensenlijstje voor de exacte besteding van de miljoenen is fors. Volgens de gemeentewoordvoerder kan de regio met het extra geld uit Den Haag de internationale concurrentie op het gebied van vestigingsklimaat verbeteren. “Denk hierbij aan congresfaciliteiten, een toptechnologisch museum, versterking en internationalisering van het culturele aanbod, internationaal onderwijs en een betere facilitering van de vele buitenlandse kenniswerkers die zich in de regio vestigen.”

Bron: persbericht gemeente Eindhoven. Later meer over de gevolgen van Prinsjesdag voor Eindhoven en Brainport op E52.