Author profile picture


Eindhoven is snelstgroeiende regio van Nederland
De verwachte economische groei in Eindhoven is opnieuw naar boven bijgesteld. Volgens ING gaat de regio op weg naar 4,6% groei, waarmee Eindhoven de snelstgroeiende regio van Nederland lijkt te gaan worden. Amsterdam kent bijvoorbeeld een groei van 3,9%. Het is volgens ING vooral de gunstige sectorstructuur die de regionale groei boven het gemiddelde tilt, want de bijdrage van de bevolkingsgroei is minder groot dan in de Randstad.

Vanwege de verbetering van de regionale koopkracht kennen de detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening een opgaande lijn. Doordat de hightech industrie en automotive momenteel zeer sterke presteren en veel toeleveranciers profiteren, krijgt de regionale economie een forse impuls. ING heeft daarbij een waarschuwing die aansluit bij de Brainport Nationale Actieagenda: “De politieke erkenning voor het nationale belang van de Brainport schept extra aandacht voor economische randvoorwaarden als onderwijs, infrastructuur, sport en cultuur. Zodra dat leidt tot een verdere opwaardering van het woonklimaat betekent dat een extra fundering onder de groei voor de komende jaren, want qua bevolkingsgroei blijft de regio duidelijk achter bij de Randstad.”

De stijgende economie heeft ook gevolgen voor het aantal banen en de werkloosheid. Het aantal nieuwe vacatures in Zuidoost-Brabant nam in de eerste vier maanden van 2017 met bijna 55% toe in vergelijking met het jaar daarvoor. De verwachting is dat daardoor de regionale werkloosheid in een sneller tempo daalt dan in Noord-Brabant. Dat betekent dat de regionale werkloosheid in 2017 rond de 4,5% kan uitkomen, waarbij de werkloosheid in Eindhoven en Helmond boven dat niveau ligt.

“Extra aandacht voor onderwijs, infrastructuur, sport en cultuur leidt tot extra fundering onder de groei voor de komende jaren”,

Kenniswerkers uit het buitenland blijven nodig
Het aantrekken van kennis van buitenaf voor specialistische functies blijft noodzakelijk want de krapte in specifieke beroepen wordt eerder groter dan kleiner. Vanwege het toenemende belang van software voor industriële processen is bijvoorbeeld het aanbod aan programmeurs regionaal zeer krap.

Eindhoven is voortvarend in de ontwikkeling van grootstedelijke woonmilieus, mede door de transformatie van leegstaande gebouwen tot woningen. Wellicht dat dit ook de aantrekkingskracht op mensen van buiten Brabant vergroot. Hoe dan ook ligt er voor werkgevers en belanghebbenden een gezamenlijke taak om de kansen op de regionale arbeidsmarkt breed onder de aandacht te brengen.