Author profile picture

Hurks, Foolen & Reijs wordt per 1 januari 2019 de nieuwe eigenaar van het Evoluon. Dat is de uitkomst van het proces ‘een nieuwe toekomst voor het Evoluon’ dat in het najaar van 2017 door de huidige eigenaar Philips is opgestart. Lees hier meer over de afwegingen van Philips en de plannen van de nieuwe eigenaars. Maar welke visie ligt er nu eigenlijk ten grondslag aan het winnende initiatief? Lees daarvoor de visie van Hurks, Foolen & Reijs:

Door Hurks, Foolen & Reijs

In 1966 bestond Philips 75 jaar. Frits Philips zag er een mooie gelegenheid in om de stad Eindhoven te bedanken en de sterke verbondenheid met de stad te benadrukken. Daar hoorde een bijzonder cadeau bij: het Evoluon. Het was een iconisch cadeau en dat is het nog steeds. Meerdere generaties uit Eindhoven, de regio en Nederland zijn opgegroeid met de ‘vliegende schotel’, waar ze meegevoerd werden in een onbekende wereld van de techniek en innovatie. Die herinnering, dat machtige ontwerp en het besef dat het Evoluon werkelijk uniek was; dat gevoel leeft nog steeds.

Initiatiefnemer van het Evoluon was Frits Philips. Hij had een vooruitziende blik en een heldere visie voor het gebouw: “Het zou prachtig zijn als het Evoluon een ontmoetingsplek zou worden waar mensen hun kennis, ervaringen, bevlogenheid en inspiratie kunnen delen en uitwisselen op een wijze die op meerdere fronten loont: maatschappelijk en bedrijfseconomisch.”

Tot 1989 was het Evoluon die plek, als de ultieme expositieruimte en ontmoetingsplek voor techniek en innovatie. Maar tijden veranderen. Het Evoluon kreeg andere functies. De iconische waarde van het gebouw bleef, maar de verbinding tussen stad, maatschappij, techniek en economische kansen werd minder.

In 2021 wordt het icoon opnieuw opengesteld voor het publiek en krijgt de stad als extra cadeau een park met sprookjesachtige allure rondom het Evoluon, waarin het erfgoed van Philips tot haar recht komt.

In de laatste jaren groeide de ambitie om het Evoluon opnieuw in de geest van Frits Philips belangrijk te maken. Duidelijk was dat hiervoor een nieuwe structuur moest komen, met een nieuwe eigenaar, toekomstgerichte ontwikkelaars en visionaire durvers. Partijen werden uitgenodigd om ideeën uit te werken en voorstellen te doen.

Een nieuw tijdperk

De kans om het Evoluon een nieuwe boost te geven heeft veel partijen geïnspireerd. Er zijn bevlogen inzendingen ingestuurd. Alle inzendingen zijn zorgvuldig beoordeeld door een comité met daarin een stevige vertegenwoordiging uit het Philipsbestuur en leiders uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met de keuze voor Hurks, Foolen & Reijs als de nieuwe eigenaar breekt een nieuw tijdperk voor het Evoluon aan, waarin het Evoluongevoel terugkomt.

Hurks, Foolen & Reijs heeft een voorstel dat gestoeld is op lokale kennis, verbondenheid met het Evoluon, betrokkenheid bij de ontwikkeling van de stad, en vooral ook op een tegelijkertijd realistische als inspirerende toekomstvisie voor de nieuwe rol van het Evoluon. Het voorstel heeft drie belangrijke componenten: de ruimtelijke component, de programmatische component en de afspraken over eigendomsconstructie die de continuïteit waarborgen.

Anders denken, kijken en handelen

De verbindende rode draad tussen de drie componenten is de visie van Hurks, Foolen & Reijs voor het Evoluon en het omliggende park. In die visie wordt het Evoluon een spil in het wereldwijd netwerk gericht op innovatie en het bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen van de toekomst via techniek, design en kennis of educatie. Inspiratie hiervoor vindt Hurks, Foolen & Reijs in de Sustainable Development Goals van de VN. Inspiratie zit zeker ook in de visie van Frits Philips, met de focus op maatschappelijke waarde. Met het nieuwe Evoluon wil Hurks, Foolen & Reijs mens en maatschappij inspireren tot anders denken, kijken en handelen.

De programmatische component: drie scenario’s

In de programmatische uitwerking van die visie spelen vier kernwaarden de hoofdrol: ontmoeting, verbinden, verandering en beschouwing. Het Evoluon wordt een internationale trekpleister voor wetenschappers, designers en makers om samen te werken elkaar te inspireren en te werken aan concrete projecten. Er is ruimte voor innovation labs, high tech projecten, hacketons, experimenten en out of the box ideevorming. Ook voor bezoekers en bewoners van stad en regio is er ruimte en zijn er evenementen. Het Evoluon is steeds dynamisch en vooroplopend.

In het bidbook van Hurks, Foolen & Reijs zijn drie programmatische scenario’s uitgewerkt, die mogelijk tegelijk of in combinatie met andere nog te ontwikkelen scenario’s uitgevoerd kunnen worden.

  • Met het Überlab-scenario positioneert het Evoluon zich als één van de leidende mondiale ontwikkel-, tech- en designcentra. Daarmee schaart het Evoluon zich in het rijtje van het MIT (Massachusetts Institute of Technology) en de SUTD (Singapore University of Technology and Design).
  • Het tweede scenario is het Educatie Hub. Hiermee profileert het Evoluon zich als wereldwijd centrum van kennisvorming en kennisuitwisseling op het gebied van techniek en design. Wereldwijd trekt jong en oud naar het Evoluon om hier te zien, te ervaren, te delen en te leren.
  • ‘House of gaming’ is het derde scenario. Hiermee richt het Evoluon zich op de invloedrijke en disruptieve rol die gaming heeft op de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, innovaties en structureren. De wereld komt naar het Evoluon om hier ‘spelenderwijs’ uitdagingen aan te gaan.

In het nieuwe jaar begint de samenstelling van het bestuur van de Evoluon Foundation, waarna deze zich zal richten op de inhoudelijke visie en een concreet programma in het Evoluon. C1 zal dit proces faciliteren en richt zich op de ontwikkeling van het gebied. Hierin zal denkkracht op het gebied van techniek, design, cultuur, kennis en educatie worden verenigd, samen met de innovatiekracht van Philips, als grondlegger en huidige eigenaar van het Evoluon.

Rijksmonument, park en lintbebouwing

De ligging van het Evoluon en het park eromheen is op zichzelf al zeer bijzonder. De driehoek van het terrein is ingesloten door doorgaande wegen. Daardoor is het min of meer afgesloten van de omliggende stadsdelen. De geïsoleerde ligging is tegelijkertijd een kans om het terrein op een geheel eigen wijze te ontwikkelen, te beschermen en te profileren.

In de plannen van Hurks, Foolen & Reijs wordt het Evoluon beter bereikbaar, vanuit verschillende richtingen en voor zowel voetgangers, fietsers als snelverkeer en hoogwaardig openbaar vervoer. Aan de randen van het terrein komt bijzondere lintbebouwing.

De lintbebouwing maakt het mogelijk om een ruimtelijk park rondom het Evoluon te ontwikkelen en de eigenheid van het terrein te onderstrepen. In de visie van Hurks, Foolen & Reijs is het park onlosmakelijk verbonden met de dynamiek van het Evoluon. Het park krijgt een opvallend ecologisch ontwerp, biedt ruimte aan ontmoetingen en Evoluon-evenementen. En via het park krijgt de stad een uitnodigende toegang tot het Evoluon-terrein.

Lintbouwing aan de randen is een keuze gericht op economische haalbaarheid van de plannen en respect voor het iconische Evoluon-gebouw. Het economisch rendement dat met de bebouwing gerealiseerd kan worden, is nodig om het Evoluon fysiek te versterken en de programmatische ambities te financieren. De lintbebouwing wordt nergens hoger dan de onderkant van de ‘schotel’. Op verschillende plekken komen zichtlijnen van en naar het Evoluon. Zo blijft het Evoluon ruimtelijk en zichtbaar verbonden met de stad.

Vroeg geïnvesteerd in meedenkkracht

Hurks, Foolen & Reijs heeft veel geïnvesteerd in het betrekken van de stad en van mensen en organisaties die een waardevolle bijdrage aan het succes van het nieuwe Evoluon kunnen geven. Veel mensen zijn op de uitnodiging van Hurks, Foolen & Reijs ingegaan. Met regionale ambassadeurs is gewerkt aan een bevlogen en inspirerend verhaal, waarmee mensen en organisaties werden uitgenodigd om mee te denken. Er is een stadsgesprek georganiseerd met een bijzonder hoge opkomst, waarin ideeën, visies, dromen, inzichten, mogelijkheden en alles wat verder relevant was de revue passeerden. Hieruit zijn onder andere de drie scenario’s ontstaan.

Aansluiten bij ambities

Samen met deze ambassadeurs is gekeken naar de ontwikkeling van de stad Eindhoven en de ambities om van Eindhoven een internationale top plek van techniek, kennis en ontmoeting te maken; een ontwikkeling die overigens al volop in gang is en die al tot verschillende hotspots in de stad heeft geleid.

De stadsgesprekken en de verbondenheid met ambities van de stad staan aan de basis van het bidbook. De titel van het bidbook is: ‘Connecting dots’. Daarmee heeft Hurks, Foolen & Reijs willen aangeven wat de kern is van het voorstel. Het gaat om het verbinden van het Evoluon met de hotspots, centra, mensen en organisaties die samen een verschil willen en kúnnen maken. Die het Evoluon een wereldwijde aantrekkingskracht en reputatie kunnen bezorgen, vergelijkbaar met het MIT en de SUTD. En die een uniek icoon aan alle mensen van de stad terug willen geven.